Contact Form

טפסים ואישורים

שאלון עובד הוראה לצורך סטאז'
כל סטודנט הלומד הוראה מחויב במילוי שאלון עו"ה בשנה שלפני הסטאז' בכדי לפתוח תיק במשרד החינוך ולעשות את הסטאז'. סטודנט שלא עושה זאת במועד שיפורסם, ייאלץ לעשות בעצמו מול משרד החינוך לאחר סיום לימודיו וקבלת הזכאות. יש להגיש למנהל הסטודנטים את שאלון עו"ה מלא וחתום, שאלון מידע פלילי מלא וחתום וצילום ת.ז. כולל ספח.​
שאלון מידע פלילי
שאלון עובד הוראה​ 

בחינות ועבודות
בחינה במועד מיוחד
ע"פ התקנון האקדמי של אורנים, ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד, ע"פ קריטריונים מוגדרים, המופיעים בטופס הבקשה המצורף. 
בקשה למועד מיוחד יש להגיש למנהל הסטודנטים, במועדים שיתפרסמו. 

סריקת בחינה וערעור על ציון בחינה
ניתן לקבל העתק של טופס בחינה, במידה והמרצה העביר את הבחינות למנהל הסטודנטים.
יש לשלוח מייל למנהל הסטודנטים 
(student-admin@oranim.ac.il) בכדי לוודא שהמרצה אכן העביר את הבחינה במידה ולא, יש לפנות למרצה באופן ישיר לשם פתיחת מחברת בחינה. לאחר מכן, יש לשלם 5 ₪ באמצעות קופת אורנים . סריקת הבחינה תישלח עד 48 שעות מהגשת הבקשה. ניתן לערער על ציון הבחינה ע"פ הקריטריונים המופיעים בתקנון האקדמי של אורנים.​
טופס בקשה לבחינה במועד מיוחד
טופס בקשה לסריקת בחינה 
טופס ערעור על ציון בחינה
טופס הצהרה אישי נלווה לעבודה​​

הלוואה מותנית
להלן עיקרי הדברים מתוך נספח משה"ח  בנושא הלוואות מותנות,  אנא קראו בעיון לפני הגשת בקשתכם.
ישנם 2 סוגים של הלוואות מותנות:
מועדפות- ללומדים בחוגים הנחשבים מועדפים ע"י משה"ח .
רגילות- סטודנטים משאר החוגים הנלמדים במכללה. 

הלוואות מותנות מועדפות ( גובה הלוואה 5800 ₪)
סטודנטים הזכאים להגיש הלוואה מותנית מועדפת:
 • סטודנטים סדירים הלומדים לתואר ראשון ולתעודת הוראה בשנים א-ג, סטודנטים בשנה ד' אינם זכאים להלוואה מותנית.
 • סטודנטים סדירים הלומדים במסלול הכשרת אקדמאיים להוראה , רשאים להגיש בקשה להלוואה אחת בלבד במשך לימודיהם.
 • תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים לתעודת הוראה בתחומים הבאים:  מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, ספרות, היסטוריה, ערבית למגזר הממלכתי יהודי.
 • סטודנטים לתואר "מוסמך בהוראה" M.Teach, רשאים להגיש בקשה להלוואה בכל אחת מהשנים. סה"כ עד 2 הלוואות.

תנאי זכאות להלוואות מותנות:
 • סטודנטים הלומדים בתכנית ההכשרה להוראה בבי"ס היסודי במקצועות ההוראה המועדפים ( המוזכרים בסעיף הקודם)  בעלי ציון משולב מ - 535 ומעלה.
 • סטודנטים הלומדים בתכנית ההכשרה להוראה לבית הספר העל יסודי מקצועות ההוראה המועדפים ( המוזכרים בסעיף הקודם) בעלי ציון משולב מ- 540 ומעלה .
 • סטודנטים הלומדים בחוג לחינוך מיוחד לא זכאים לקבל הלוואה מותנית.
 • סטודנטים הלומדים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה   בעלי ממוצע 80 ומעלה בתואר הראשון , ובתנאי שאינו מורה בפועל.
 • אזרחות ישראלית.
 • לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות בשנה , כולל התנסות בהוראה, בכל אחת מהשנים א'-ג' לסטודנטים  הלומדים לתואר ראשון.
 • לימודים בהיקף של  15 ש"ש בשנה לסטודנטים בתכנית הכשרת אקדמאים להוראה.
 • שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו.
 • ​התמדה בלימודים, עד להשלמתם,  במסלול / מקצוע הוראה שבגינם ניתנה ההלוואה.
 
שימו לב - הלוואה מותנית הינה הלוואה בנקאית לכל דבר. הלוואה זו תוגש  לפירעון מיד עם תום הלימודים. אם לא ימולאו התנאים של הפיכת ההלוואה למענק כמפורט בשטר ההתחייבות של הבנק, על הסטודנט יהיה להחזיר את ההלוואה בתנאים אותם יקבע משה"ח. 

ההלוואה  המותנית תשמש את הסטודנט לתשלום שכר לימוד בלבד.
אין בקבלת ההלוואה המותנית משום התחייבות של משרד החינוך להעסיק בפועל בהוראה את הבוגר.
האחריות על  ההשתלבות בעבודה בהוראה (מציאת עבודה ושיבוץ במערכת) מוטלת על הבוגר מקבל ההלוואה המותנית.

תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות:
התחייבות הסטודנט לעבוד בהוראה לאחר סיום לימודיו בהיקף של שנת עבודה בהוראה  
בכפיפות לכל שנת הלוואה מותנית, בתחום ההתמחות שבגינה ניתנה ההלוואה המותנית.
 
הלוואות מותנות רגילות ( גובה ההלוואה ייקבע בחודש מרץ 2017 )  
סטודנטים הזכאים להגיש הלוואה מותנית 
 • סטודנטים  במכללות האקדמיות לחינוך הלומדים לתואר ולתעודת הוראה , בעלי ציון משולב  525 ומעלה.
 • אזרחות ישראלית.
 • לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות, כולל התנסות בהוראה, בכל אחת מהשנים א'- ג'.
 • שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו.
 • המשך לימודים סדירים במסלול והתמחות בו החל את לימודיו.

תנאי התחייבות למקבלי הלוואה מותנית רגילה:
 • התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף ובתוכנית לימודים מלאה .
 • התחייבות הסטודנט לעבוד בהוראה עם תום לימודיו בהיקף 1/3  משרה לפחות מבסיס משרתו בכל שנת עבודה, כנגד כל שנת הלוואה .

תנאי התחייבות למקבלי הלוואה מותנית מועדפת תכנית רג"ב:
 • התחייבות ללמוד באופן סדיר ורצוף.
 • עמידה בתנאי התכנית במהלך שלוש שנות הלימוד.
 • סטודנט שיפרוש מהתכנית מרצונו, יחוייב להחזיר את מלוא ההטבות שקיבל במסגרת התכנית, אם לא ישלים לימודיו במסלול הרגיל.

הלוואות מותנות  לסטודנטים בתכניות ה- M .Teach.

​1. המשרד יעניק במשך שנתיים לסטודנטים הלוואה מותנית מועדפת בסך 11,500 ₪ לשנה.

2. הזכאות להלוואה המותנית, מותנית בהכשרה להוראה למקצוע מועדף מהרשימה שלהלן: מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, ספרות עברית וכללית, גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, היסטוריה, אזרחות, ערבית לנגזר הממלכתי יהודי, יהדות, מקרא, מחשבת ישראל.
עדיפות לקבלת הלוואה מותנת מועדפת ניתן לבעלי תואר אקדמי במקצועות המפורטים בסעיף זה.
3. סטודנטים שהיקף הלימודים שלהם עומד על פחות מ-15 ש"ש לשנה אינם זכאים למערך מסייע.

תנאי התחייבות למקבלי הלוואות מותנות מועדפות:
 • התחייבות הסטודנט ללמוד באופן סדיר ורצוף.
 • ​התחייבות הסטודנט לעבוד, לאחר סיום לימודיו, שנתיים בהוראה לכל הלוואה מותנית, בהיקף של שני שליש משרה לפחות.​