external studies Contact

תרבות יהודית ישראלית-הרחבת הסמכה

​​רכזת התכנית:  דותן אריאלי
04-9838754 שלוחה 118
​סמל התכנית: 36700
תכנית דו שנתית
360 שעות לימוד אקדמיות

מבוא
המדרשה באורנים, בשיתוף עם מכללת אורנים ובאישור משרד החינוך, מציעה בתשע"ז  תכנית לפיתוח מקצועי של מורים מובילים לתרבות יהודית - ישראלית. התוכנית תקנה למורים ידע ותחושת בית במרחב התרבות היהודית והישראלית לגווניה בהתאם לתכנית החדשה של המקצוע תרבות יהודית – ישראלית.
הלימודים יתבססו על הפדגוגיה המיוחדת של המדרשה באורנים, הכוללת לימוד רב תחומי המשלב תחומי ידע; שימוש בכלים קוגניטיביים ורגשיים; דרכי למידה סדנאיות, דיאלוגיות וחווייתיות.
 
קהל היעד
  • מורים/ות בעלי/ות תעודת הוראה או רישיון הוראה אשר מלמדים או מתעתדים ללמד מקצוע תרבות
  יהודית ישראלית, בבתי הספר היסודיים או העל-יסודיים.
  • עובדי הוראה, בעלי רישיון הוראה ותואר ראשון ו/או B.Ed, תואר שני ו/או M.Ed המלמדים את
  כלל תחומי דעת (רבי-המלל, מדעיים ואחרים), ומעוניינים להרחיב ידיעותיהם בתחום התרבות
  היהודית-ישראלית והוראתה, על מנת לפעול במישור החינוכי והבית ספרי בתחומים אלה.
 
היקף ומועד הלימודים
תכנית דו-שנתית של יום בשבוע מאוקטובר עד יוני (360 שעות אקדמיות).
הלימודים יתקיימו בימי ב' בין השעות 14:00 – 19:30 במדרשה באורנים, קריית טבעון.
 
תנאי קבלה
ראיון אישי

נושאי הלימוד
  • אוריינות טקסטואלי- הכרות עם היצירה היהודית לדורותיה והתפתחות המחשבה היהודית. היכרות
  שיטתית ומעמיקה עם ארון הספרים היהודי לדורותיו: המקרא ופרשנותו, ספרות חז"ל, יצירה והגות
  בימי הביניים ובעת החדשה ממזרח וממערב ועד ליצירה הציונית והישראלית בת זמננו בהלימה
  לתכנית הלימודים החדשה.
  • פדגוגיה ודידקטיקה של הוראת המקצוע
  הלימוד יתמקד בפדגוגיה המותאמת לתחום התוכן של תרבות יהודית-ישראלית: כלים ללימוד בית   
  מדרשי, למידה בחברותא, למידה שיתופית-דיאלוגית, פדגוגיה חדשנית, הוראה בין תחומית.
  כמו כן, יושם דגש על דרכי למידה חווייתיות ויצירתיות בהתאמה לתכנית הלימודים.
  • שיח זהות יהודית-ישראלית 
בירור הזהות היהודית האישית, לימוד על זהות יהודית פלורליסטית ותהליכי התחדשות יהודית בארץ ובעולם. העמקה בשאלות העוסקות בזהות במרחב הכיתתי ובמרחב הבית ספרי הכוללים  טקסים, חגים סיורים ועוד.
 
שכר לימוד
טרם נקבע.
עובדי הוראה קבועים בחצי משרה לפחות שיתקבלו ללימודים יוכלו לקבל החזר רוב שכר הלימוד והוצאות הנסיעה – זאת בכפוף לנהלים ולתקנות המפורטים בחוזר מנכ"ל, ולתנאי הזכאות האישיים של עובד ההוראה.
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח

חובות
  • נוכחות מלאה
  • השתתפות פעילה
  • הגשת שתי מטלות ועבודת סיכום

גמול השתלמות לעו"ה
התכנית מוכרת לגמול עם ציון במסגרת אופק חדש.
באופק חדש: בכל שנה יוכרו 60 שעות למורים בדרגות 6-1, ו-75 שעות למורים בדרגות הגבוהות.   
בעוז לתמורה/עולם ישן יזוכו המורים בגמול של 112 שעות לשנה.
 
תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
להרחבת הסמכה בתחום תרבות יהודית - ישראלית, כיתות א-ט, מטעם משרד החינוך.
 
הפקת התעודה לבעלי רישיון הוראה כרוכה בקבלת הערכה מסכמת של עבודת המורה מאת מנהל/ת בית הספר.
 
לפרטים נוספים: דותן אריאלי, המדרשה באורנים.052-8204783, dotana10@gmail.com​