external studies Contact

פיתוח מקצועי לאנשי חינוך

קורסים לתש"פ
קוד ​מיקום ומועד
​למידע נוסף והרשמה
קורסים למורה המתחיל
קורסים המיועדים למורים בשנה/שנתיים שלאחר שנת ההתמחות ​ ​ ​ ​
​סמסטר א'
​ילדים ונוער בסיכון סמ א'
​50800 אורנים, ​יום א',  ​15:45-19:00
למידע נוסף והרשמה
מודעות קשובה סמ א'
​51600 אורנים, ​​יום ב',  ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
פסיכודרמה סמסטר א'
​51700 אורנים, ​​​יום ג', ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף במרחב החינוכי
50200 אורנים, ​​​​יום ד',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
 NLP דמיון מודרך-סמ א'
50500 אורנים, ​​​​יום ה',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
גננות: הקשר בין ארגון סביבה והתנהגות סמ א'​ 
​ 51200 ​אורנים, ​​​​​יום ג', ​​ 15:45-19:00 ​​למידע נוסף והרשמה
סמסטר ב'
ילדים ונוער בסיכון סמ ב'
​51500 אורנים, ​יום א',  ​15:45-19:00
למידע נוסף והרשמה
מודעות קשובה סמ ב'
​51400 אורנים, ​​יום ב',  ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
פסיכודרמה סמסטר ב'
​51300 אורנים, ​​​יום ג', ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
 NLP דמיון מודרך-סמ ב'
50100 אורנים, ​​​​יום ה',  15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
גננות: מהלכה למעשה - משמעויות עדכניות בחינוך בגן הילדים
51000 אורנים, ​​​​​יום ד',  ​15:45-19:00 למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
מורים חונכים המלווים
מורים חונכים שנה א' - אורנים/חוף הכרמל
 35500
 35600
אורנים בקריית טבעון - ימי שלישי 15:45-19:00
ביה"ס התיכון המשותף, מעגן מיכאל -  ימי שלישי 14:15-16:00
למידע נוסף והרשמה
קורסים לתשע"ט
(קורסים לשנת הלימודים תש"פ יפתחו בקרוב להרשמה)
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
הכלה ושילוב​ ​ ​ ​ ​
פסיכו-פתולוגיה בראי רפורמת ההכלה קורס ליועצות חינוכיות
  אורנים - קורסים פיתוח סגני מנהלים שנהא',שנהב', שנה ג' ד' ומעלה
למידע נוסף והרשמה
הדרכת הורים שנה א'
​ 36404 אורנים, ​יום ה',  16:00-19:15
למידע נוסף
של מי הילד הזה? אנשי חינוך פוגשים הורים
​ 39618 אורנים, ​​יום ה',  16:00-19:15 למידע נוסף
מוצקין: ניתוח התנהגות ואסטרטגיות הוראה
​ 39607 מוצקין, ​​​יום ב',  16:00-19:15 למידע נוסף
חדרה: פרקטיקות מכילות
​ 39613 חדרה, ​​​​יום ד',  16:00-19:15 למידע נוסף
צפת: כלים של ויסות עצמי ומוטיבציה-פדגוגיה מותאמת בכיתה ההטרוגנית
​ 39615 צפת, ​​​​​יום ד',  16:00-19:15 למידע נוסף
צפת: ניתוח התנהגות והוראה מתקנת ​ ​
​ 39616 ​צפת, ​​​​​יום ב',  16:00-19:15 ​​למידע נוסף
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
פיתוח מנהיגות בתפקיד​ ​ ​
מוצקין מנהיגות חינוכית ואסטרטגיות הנחייה בכיתה ​ ​
​ 39606 ​ מוצקין, ​​​​​יום ד',  16:00-19:15
למידע נוסף
אסטרטגיות הנחייה בכתה ק.שמונה
 39622 קרית שמונה, ​​יום א',  16:00-19:15 למידע נוסף
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
פיתוח פדגוגי-דיסציפלינארי​ ​
אורנים: גיוון דרכי הוראה ומשחק
 39619 אורנים, ​יום ד',  16:00-19:15
למידע נוסף
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
בעלי תפקידים​ ​ ​ ​ ​
מיינדפולנס פארא
 36402 אורנים, ​יום ה',   15:45-19:00
למידע נוסף
יועצות מובילות מצוינות באקלים-תקצוב שפ"י
 24502 אורנים, ​​יום א',  16:00-19:00 למידע נוסף
קורס הכשרה לתפקיד חונכים ומלווים למתמחים ומורים חדשים לאמנויות
​35501 אורנים, ​​​יום ב',  ​15:45 – 19:00 למידע נוסף
הדרכת הורים שנה א'
 36404 אורנים, ​​​​יום ה',  16:00-19:15 למידע נוסף
פיתוח מקצועי - סגני מנהלים
  אורנים - קורסים פיתוח סגני מנהלים שנהא',שנהב', שנה ג' ד' ומעלה
למידע נוסף והרשמה
קוד ​מיקום ומועד  ​למידע נוסף והרשמה
פיתוח אישי בתפקיד ​ ​ ​ ​
מיינדפולנס ייעוצי דרגות
 36401 אורנים, ​יום ה',   15:45-19:00
למידע נוסף
מוצקין: אמנות הבישול בשרות ההוראה והלמידה
 39609 מוצקין, ​​יום ב',  16:00-19:15 למידע נוסף
Footer Mobile