external studies Contact

התמחות במדידה והערכה חינוכית

(בוגרי ההתמחות עומדים בדרישות למינוי לתפקיד רכז הערכה בית ספרי)

רכזת התכנית: ד"ר רחל נוף
סמל התכנית:46200
תכנית דו-שנתית
שעות אקדמאיות: 280 שעות, בכל שנה 140 שעות

אודות התכנית
תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים, אשר מהווים חלק מתהליך רציף של ניהול בית הספר ומשגרת העבודה בו, תורמים לשיפור ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים, ובכך גם להצלחת בית הספר. הערכה בית ספרית נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום. תרבות הערכה המתבססת על איסוף נתונים, עיבודם וניתוחם מאפשרת קיום דיאלוגים משמעותיים וקבלת החלטות פדגוגיות וארגוניות מושכלות, אשר תורמות לעיצוב העבודה החינוכית בבית הספר ולהצלחתו. 
התכנית מתקיימת באזור הצפון, במכללת אורנים בלבד.

מטרות הלימודים
הכשרת רכז הערכה בית-ספרי לביצוע פעולות הערכה פרטניות ומערכתיות, הפקת דו"חות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים, וייזום דיון בהם לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים.
 
קהל היעד
מורים מנוסים, רכזים פדגוגיים, בעלי תפקידים ומנהלי בתי-ספר,  המעוניינים להכשיר את עצמם כרכזי הערכה בית-ספריים
 
תנאי קבלה
 • תואר שני ותעודת הוראה
 • חמש שנות ניסיון לפחות
 • המלצת מנהל בית-הספר ו/או מפקח
 • עמידה בפני ועדת קבלה

מועד הלימודים
יום ג' בשבוע בין השעות 19:30-15:45
 
נושאי הלימוד
 • תרבות הערכה בית-ספרית
 • תפקיד הרכז
 • הערכת תכניות ופרויקטים
 • ימחקר כמותי למתקדמים
 • מבוא למדידה והערכה
 • המחשב כמשרת הערכה
 • הערכה לשם למידה (הל"ל)
 
שכר לימוד
לקבלת מידע לגבי שכר לימוד יש לפנות למרכז מידע - 1800-30-10-80
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות בסך 350 ש"ח
 
חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה 
 • הגשת עבודות לקבלת ציונים
 • פרקטיקום: במהלך שנת הלימודים השנייה יידרש המתמחה לפרקטיקום שיכלול התנסות בהערכת 
  מושא הערכה בית-ספרי על פי בחירתו.
 • המעבר משנה לשנה מותנה בציון עובר של 80 לפחות ובהמלצת הצוות

גמול לעו"ה
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 120 שעות לכל
התכנית*.
 
תעודה מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
התמחות ב"מדידה והערכה חינוכית" מטעם מכללת אורנים
 
יתרונות התכנית
 • התכנית מוכרת לדרגות 7-9 במסגרת אופק חדש
 • סטודנטים הלומדים בתכנית, במידה ומונו לתפקיד רכז הערכה ומדידה בבית הספר , יהיו זכאים 
  לגמול ריכוז החל משנת הלימודים הראשונה.
 • פרקטיקום בשנה ב' של הלימודים, ייעשה בביה"ס בו לומד הסטודנט.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

הרשמה מקוונת תשע"ח