external studies Contact

קהילות למידה של סגני מנהלים כמובילים פדגוגיים:"אופק חדש", שנים ד'-ו'

​רכזת התכנית:  אורלי פרנקל
סמל התכנית:37300
תכנית שנתית
40 שעות לימוד אקדמיות
​ 
מטרות הלימודים
 • העלאת נושאים מעבודתו של סגן המנהל כמוביל פדגוגי, דיון בהם והתייעצות.
 • חשיפה לתחומי תוכן עדכניים הקשורים לעבודת סגן המנהל כמוביל פדגוגי וחיבורם
  לתחומי תוכן עדכניים:
 • עבודת סגן המנהל מול מורים וצוות: פיתוח מקצועי מקוון, עבודה מול מנהל, ישיבות צוות, שעות פרטניות, אקלים בית הספר.
 • עבודת סגן המנהל הנוגעת לפדגוגיה ולהוראה: פדגוגיה עדכנית המבוססת על 
 • שילוב  בכלים טכנולוגיים, מתודולוגיות הוראה (למידת חקר, PBL, תלקיט), שילוב 
 • מיומנויות חשיבה מרכזיות בתחומי הדעת,  פיתוח שיח פדגוגי משמעותי ולמידה 
 • ​מעמיתים, הערכה לשם למידה (הל"ל), פרקטיקות מכילות בעבודה תלמידם בסיכון והדרה  חברתית.

קהל היעד
סגני מנהלים בפועל
 
היקף ומועד הלימודים
יום ב', 15.45- 19.00, 10 מפגשי למידה פנים אל פנים בימי  אחה"צ, 2 מפגשי למידה
וירטואליים.
 
נושאי הלימוד
 • העלאת אירועים מעבודתו של סגן המנהל, שיתוף, דיון והיוועצות:עבודתו של סגן המנהל – עבודה
  עם/מול מנהל ובעלי תפקידים בבית הספר ניהול ישיבות צוות שונות,  ניהול השעות הפרטניות... 
  וכל זאת תוך פיתוח מיומנויות בתקשורת בינאישית
 • חשיפה לתחומי תוכן עדכניים

שכר לימוד
מסובסד לעובדי הוראה בפועל, מותנה במימון משרד החינוך.
יש לשלם דמי טיפול פדגוגי (85 ₪) סכום שנקבע על ידי משרד החינוך ונתון לשינויים.
 
חובות
 • נוכחות
 • בניית תכנית התמודדות ופעולה לגבי אחד הנושאים שהובאו לסדנה, תוך שימוש בשפה ובכלים
  שנלמדים בקורס

הכרה לקידום מקצועי
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 40 שעות
לכל שנה*.
 
אישורים ותעודות
מסיימי הלימודים בהצלחה יהיו זכאים לקבל אישור סיום לימודים
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים
הרשמה מקוונת תשע"ט