external studies Contact

בעלי תפקידים במערכת החינוך

​תכניות המיועדות להכשיר בעלי תפקידים במערכת החינוך: מנהלים, סגני מנהלים ורכזי הערכה.
 
רכז עברית כשפה שנייה

רכז המקצוע הוא האוטוריטה האחראית מטעם הנהלת בית הספר על הוראת מקצוע מסוים ועל פיתוחו. לפיכך על הרכז להיות בקיא ומומחה בתחומו מחד, ומנהיג המסוגל להוביל את צוות מורי המקצוע מאידך.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
עוז לתמורה - פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים – רכזי שכבה ורכזי מקצוע, בית-הספר העל-יסודי

בעלי תפקידים (רכזי מקצוע/רכזי שכבה ובכלל ) משמשים בתפקיד מרכזי בבית-הספר ומהווים חלק מהצוות המוביל בבית-הספר, בהיותם אחראים על התחום הפדגוגי והארגוני. בהיותם דרג ניהול ביניים הם מהווים חוליה המקשרת בין הנהלת בית-הספר לבין המורים ושותפים להחלטות ולמדיניות הנוגעת לעניינים שוטפים ולראייה עתידית של בית-הספר.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
הכשרה בניתוח התנהגות יישומי - ABA

ניתוח התנהגות יישומי  Applied Behavior Analysis הינו גישה שיטתית מבוססת מחקר להבנה ולטיפול בהתנהגויות מאתגרות עם בסיס נוירולוגי ו/או סביבתי של ילדים, מתבגרים ובוגרים.
תכנית ההכשרה המבוססת על ניתוח התנהגות יישומי (ABAׂ) הינה דו-שנתית ומאושרת על ידי הלשכה הבינלאומית למנתחי התנהגות  (BACB).

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
קהילות למידה של סגני מנהלים כמובילים פדגוגיים:"אופק חדש", שנים ד'-ו'

העלאת אירועים מעבודתו של סגן המנהל, שיתוף, דיון והיוועצות :עבודתו של סגן המנהל – עבודה עם/מול מנהל ובעלי תפקידים בבית הספר ניהול ישיבות צוות שונות, ניהול השעות הפרטניות וכל זאת תוך פיתוח מיומנויות בתקשורת בינאישית.

פרטים נוספים​​​​​​​​​


 
הכשרת מנהלים לבתי-ספר

הכשרה מעשית ואפקטיבית של פרחי הניהול לתפקידם כמנהלי בתי ספר הממוקדים בשיפור החינוך, ההוראה והלמידה.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
הכשרת מנחים לליווי צוותים חינוכיים למניעת הדרה

התכנית עוסקת בהתנסות מונחית בבי"ס – הנחיית צוות בית ספרי תוך כדי תהליך הדרכה אישי או קבוצתי. בדיון קבוצתי והנחייה אישית בסוגיות שעולות תוך עבודה מול צוותים חינוכיים.
שכלול המיומנויות הנחייה הרלוונטיות לצמצום תהליכי הדרה בבתי ספר,
הרחבת תחומי הדעת המהווים בסיס לתפיסת העולם בעבודה עם צוותי חינוך ובחינה מעמיקה של מקום תחומי דעת אלה בעבודת ההנחיה הרציפה בבתי-הספר ועוד.

פרטים נוספים​​​​​​​​​

 
התמחות במדידה והערכה חינוכית

תהליכי מדידה והערכה אפקטיביים, אשר מהווים חלק מתהליך רציף של ניהול בית הספר ומשגרת העבודה בו תורמים לשיפור ההוראה, הלמידה והישגי התלמידים, ובכך גם להצלחת בית הספר
הערכה בית ספרית נחשבת אחד המנופים העיקריים לשינוי, חידוש, שיפור וקידום.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

 
התפתחות מקצועית לסגני מנהלים "אופק חדש"
שנים א'-ג'

בקורס סגני מנהלים מתקיים "תהליך התפתחות ולמידה של סגני מנהלים בראשית דרכם.

פרטים נוספים​​​​​​​​​​​

 
הכשרת סייעות לגני הילדים - לימודי תעודה

רכז המקצוע הוא האוטוריטה האחראית מטעם הנהלת בית הספר על הוראת מקצוע מסוים ועל פיתוחו. לפיכך על הרכז להיות בקיא ומומחה בתחומו מחד, ומנהיג המסוגל להוביל את צוות מורי המקצוע מאידך.

פרטים נוספים​​​​​​​​​