external studies Contact

מרכז שי לפסיכותרפיה רב ממדית

מרכז שי הינו ביה"ס להכשרת פסיכותרפיסטים ואנשי טיפול שמתמקדים בעבודה טיפולית גמישה ורב-ממדית. התוכניות של לימודי פסיכותרפיה, הנלמדות במרכז שי נמצאות תמיד עם הפנים לקהילה, ובמיוחד לקהילת הילדים, בני הנוער ומשפחותיהם...

למידע נוסף אודות לימודי פסיכותרפיה​ במרכז שי»​