external studies Contact

טיפול במשחק למטפלים

הרשמה מקוונת תשע"ט
רכז/ת הקורס: ד"ר מיכל קדרון
סמל התכנית: 24300
שעות לימוד אקדמיות 24

מבוא
ילדים משחקים במרחב שבין דמיון למציאות המאפשר לעולם נפשי שלם להיות מעובד בדרך חוויתית ולא מאיימת. המשחק מאפשר צוהר לעולמם של ילדים כאמצעי ריפוי לבניית קשר עמוק בין הילד/ה למטפל/ת. בקורס נעמיק בתורת הטיפול במשחק, נרכוש מיומנויות שיאפשרו לנו להשתמש במשחקו של הילד ככלי טיפולי ונבחן מקרים קליניים.

מטרות הלימודים
  • למידת מיומנויות טיפוליות והשימוש בהם במשחק דרך וינייטות קליניות.
  • הבנת המשחק ככלי טיפולי
  • הכרות עם תאוריות שונות של טיפול במשחק
  • הכרות עם עולמו של הילד כפי שחווה אותו הילד וכפי שמשתקף במשחק .
  • ללמוד על העבודה עם הורי הילדים דרך המשחק.

נושאי הלימוד
  • מהו טיפול במשחק
  • תאוריות שונות לטיפול במשחק
  • כיצד מטפלים באמצעות משחק: תכנון, תנאים, הכרות, יצירת הקשר הטיפולי והיצטרפות למרחב המשחקי שנוצר בטיפול
  • הסטינג הטיפולי
  • טכניקות שונות לטיפול במשחק

למי מיועדת התכנית?
התוכנית מיועדת למטפלים ותיקים העובדים עם ילדים ומעוניינים לעבור הכשרה להעמקת הידע והכלים בטיפול בילדים במשחק.
מטפלים עם תואר שני טיפולי, מטפלים עם תעודת מטפל מתוכנית מוכרת ונסיון מוכח של שנתיים בעבודה טיפולית קלינית עם ילדים.

תנאי קבלה
תואר שני טיפולי, תעודת מטפל מתוכנית מוכרת ונסיון מוכח

מועד הלימודים
הקורס מתקיים במכללת אורנים ובנצרת.

שכר לימוד
לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה

הרשמה מקוונת תשע"ט
Footer Mobile