external studies Contact

התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים

התכנית מוכרת גם לקידום מקצועי של מורים בדרגות 7-9 ("אופק חדש")
 
רכזת התכנית: גב' לימור עופרת- אוסטרובסקי
סמל התכנית: 30500
תכנית דו-שנתית
240 שעות לימוד אקדמיות

 מטרות הלימודים
העמקת הידע המקצועי ופיתוח מומחיות של העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים באמצעות:
 • היכרות מעמיקה עם המאפיינים והצרכים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים והמצטיינים
 • פיתוח גישה כוללת (הוליסטית) לחינוך אוכלוסיית תלמידים זו, תוך הבנה והתייחסות לצורכיהם
  הייחודיים בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי.
 • הכרת כלים והתנסות בכלים פדגוגיים ודידקטיים עבור אוכלוסיית תלמידים זו

קהל היעד
 • מחנכים, מורים מקצועיים, רכזי תכניות- בעלי עניין בקידום חינוך למחוננים ולמצטיינים.
 • מורים, יועצים ומנהלים בבתי ספר ובמסגרות לטיפוח מחוננים. 
 • מי שמתעתדים ללמד תלמידים מחוננים ומצטיינים.

תנאי קבלה
 • תואר ראשון ותעודת הוראה. (מתקבלים גם מי שאינם בעלי תעודת הוראה והם מומחים בעלי תואר
  ראשון המלמדים במרכזי מחוננים).
 • ראיון אישי (יש להביא לראיון קורות חיים ומכתב המלצה ממנהל/מפקח)
 • בעלי זיקה להוראת מחוננים (מלמדים או מועמדים ללמד מחוננים בשנה הקרובה)

מועד הלימודים
240 שעות, (120 שעות בכל שנה). בימי ב', בשעות 19.00-15.45
 
נושאי הלימוד
 • הגדרה ואיתור מחוננים ומצטיינים, ההבדל ביניהם ומשמעותו.
 • פסיכולוגיה של הילד המחונן/מצטיין.
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • גישות שונות לטיפוח מחוננים ומצטיינים ודרכי הוראה מותאמות .
 • דרכי הערכה.

שכר לימוד
990 ₪ שכר לימוד חלקי בשנה א', לעובדי הוראה בפועל, מותנה במימון משרד החינוך.
800 ₪ לשעה שבועית-שנתית, שכר לימוד מלא בשנה א' לעובדי הוראה בשנת שבתון.
שכר הלימוד אינו כולל דמי הרשמה ואגרות

חובות הסטודנט
 • נוכחות מלאה
 • הגשת עבודות לקבלת ציונים

גמול לעו"ה
התכנית תוגש להכרה לגמול עם ציון ולקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בהיקף 60-120 שעות בכל שנה*.
 
*הכרה בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" ו"עוז לתמורה" משתנה מעת לעת וכפופה לשינויים של משרד החינוך. 
 
תעודה
מסיימי התכנית בהצלחה יהיו זכאים לקבלת תעודה המעידה על סיום הלימודים בתכנית
התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים מטעם מכללת אורנים ובאישור האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

המעבר משנה לשנה מותנה בעמידה בכל חובות הלימודים בציון 80 לפחות, נוכחות קבועה והמלצת מרכזת התכנית.

*פתיחת התכנית מותנית במספר הנרשמים​
הרשמה מקוונת תשע"ט