SharePoint

ראש התכנית: ד"ר חני רם, טלפון: 04-9838846
 

חדש!
אורנים הגישה למועצה להשכלה גבוהה בקשה לפתיחת מסלול לכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)!

חדש!
פרישת הלימודים על פני ימי השבוע מותאמת לדרישות "אופק חדש".

חדש!
אפשרות ללימודי השלמה בסמסטר קיץ. ראו בדף "רשימת הקורסים להשלמה".

 

בישראל קיים צורך ביועצים חינוכיים מיומנים בכל מערכת החינוך.

תכנית זו שמה לעצמה כמטרה הכשרת יועצים איכותיים, בעלי מוסר מקצועי ואישי גבוה ומכוונוּת ליעדים הבית ספריים, הנקבעים על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי במשרד החינוך (שפ"י).

הסטודנטים מכוונים לעבודה רגישת תרבות, כמתבקש מאופייה של האוכלוסייה במדינת ישראל, כמו גם לרגישות חברתית ומכוונות לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון.

נושאי הלימוד בתכנית משקפים את תפיסת המורכבות של תפקיד היועץ כמכוון לממדים תוך-אישיים, בין-אישיים ומערכתיים. המיומנויות הנלמדות הן בתחום איתור וזיהוי מצוקות של תלמידים, מורים ומערכת בית הספר, מיומנויות שיח עם פרטים, משפחות וקבוצות, התערבויות טיפוליות קצרות טווח וממושכות יותר, מיומנויות חקירה והתבוננות.

הסטודנטים נדרשים להתנסות בבתי הספר, נדרשים להיכרות עם תכניות התערבות ייעוציות עדכניות, למידה אודות עבודה בצוות רב-מקצועי, הבנת המשמעויות המגוונות של הקשיים במערכת הבית ספרית. הם יוכשרו למפות צרכים של ארגונים ופרטים ולהתערב בהתאם למיפוי זה. הלומדים ייחשפו למגוון כלים, שיסייעו בידם בעבודתם העתידית. תהליכי הלמידה מזמנים התפתחות אישית ושכלול ה"כלי" הקרוי "אני". כל אלה יסייעו בידי היועץ לעתיד לכוון עצמו לקראת הובלת יצירת אקלים חינוכי מיטבי בבית הספר.

הידע נרכש באמצעות תהליכי למידה מגוונים: תאורטיים, סדנאיים ועבודת שדה.

תהליכי הלמידה מאפשרים לסטודנטים לערוך אינטגרציה בין גופי התוכן השונים ולהכילם בתוך מגוון תחומי האחריות המונחים לפתחו של היועץ החינוכי בבית הספר.

תכנית הלימודים עונה לקריטריונים של אגודת היועצים החינוכיים בישראל.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר