Contact Form

ייעוץ חינוכי .M.Ed

תואר: תואר שני בייעוץ חינוכי M.Ed​  ​​​
​​​​​​​​​​​​ ​​​​
מסלול עם תזה!
בית הספר ללימודי מוסמך של אורנים שמח לבשר על פתיחת
מסלול של עבודת גמר מחקרית (תזה), בתכנית לייעוץ חינוכי.
הענקת התואר במסלול עם תזה מותנית באישור המל"ג.​
​​​​
התכנית מיועדת לאנשי מערכת החינוך, לבעלי תואר ראשון בחוג לייעוץ חינוכי ולבעלי תואר ראשון בחינוך מיוחד, חינוך לגיל הרך, חינוך, בעבודה סוציאלית, פסיכולוגיה ובחינוך חברתי קהילתי.

בנוסף, בעלי תואר ראשון מתחומים אחרים יוכלו להרשם ולצרף מכתב המפרט את הסיבות לבחירה בתוכנית הייעוץ החינוכי. קבלתם תותנה בהשלמות.                     
התכנית קבלה את אישור המל"ג לקיים מסלול מחקרי.
הסטודנטים העומדים בקריטריונים הנדרשים יוכלו לכתוב עבודת תזה.
​בישראל קיים צורך ביועצים חינוכיים מיומנים בכל מערכת החינוך. תכנית זו שמה לעצמה כמטרה
הכשרת יועצים איכותיים, בעלי מוסר מקצועי ואישי גבוה ומכוונוּת ליעדים הבית ספריים, הנקבעים
על ידי השירות הפסיכולוגי-ייעוצי ...​ המשך קריאה​