Contact Form

התנסות מעוגנת שדה

​תכנית "אקדמיה כיתה" מיועדת לחיזוק הקשר בין המכללות לבין בתי הספר. התוכנית נועדה לתת מענה לשלושה אתגרים מרכזיים: קידום למידה משמעותית בכיתות על ידי שילובם של שני מבוגרים העובדים בו זמנית בכיתה; שיפור ההכשרה של סטודנטים להוראה והתאמה למציאות משתנה; ופיתוח של מסלולי קריירה החל מסטודנט, דרך המתמחה ועד למורה מכשיר סטודנטים ומדריך פדגוגי מטעם המוסד האקדמי.

מכללת אורנים פועלת לשינוי והבנייה מחדש של תהליך הכשרת המורים כך שזו תהיה מותאמת יותר לצרכים של המציאות המשתנה. אנו סבורים כי חייבת להתקיים עשייה משותפת וחשיבה משותפת  בין המכללה לבין סגלי בתי הספר באשר להכשרתם של המורים לעתיד. על כן, מכללת אורנים מציעה יוזמה המבוססת על שיתופי פעולה בין צוותי החינוך באקדמיה, בשדה החינוכי ובמשרד החינוך.

אנו פועלים בשני מישורים
  • שינוי תוכנית הלימודים של המתכשרים להוראה.
  • שינוי ההתנסות המעשית של המתכשרים להוראה, כאשר זו משלבת בתוכה גם את תוכנית "אקדמיה כיתה" של משרד החינוך.

מטרות שיתופי הפעולה בין מכללת אורנים לבתי הספר
1. חיזוק הזהות המקצועית, טיב ההוראה והמחויבות המקצועית של מורים צעירים על ידי הגברת הליווי וההתנסות בשדה בשלבי ההכשרה הראשונית (pre service).  הגברת הקשר עם השדה תצמצם את הפער בין המיומנויות הנרכשות במהלך הלימודים ואלו הנדרשות בעבודה עצמה.
2. השגת איזון בין תפקידי השדה והאקדמיה בהכשרת המורים והגברת שביעות הרצון מתוצרי ההכשרה. בירור חלוקת התפקידים היעילה לפיתוח מקצועי מדויק יותר של אנשי חינוך בישראל.  בניית מערך מחודש להכשרת מורים שמשלב את כלל בעלי העניין האמונים על הכשרת המורים וקליטתם המיטבית במערכת: מכללה לחינוך, בתי ספר מאמנים, רשויות ומשרד החינוך.
3. פיתוח של תהליך הכשרה המבוסס על העמקה בנושאים של שונויות. פיתוח מודעות לשונויות  בהיבטים תרבותיים, רגשיים וקוגניטיביים וגיבוש תפיסת עולם אישית כלפי שונויות ושוויון בכיתה ובבית הספר. חיזוק הקשר בין צוותי החינוך ובין התלמידים והוריהם  מתוך ידיעה כי קשר שכזה משמעותי ואף הכרחי ליצירת סביבה לימודית מטפחת ומצמיחה, הן עבור המורה והן עבור התלמיד. הפקת ידע חדש בעל ערך למורים ומכשירי מורים, הנובע משילוב בין גישות חינוכיות המדגישות את הקשר בין המחנך והחניך.
4. שיפור באיכות ההוראה של בתי הספר המשתתפים ביוזמה. בנייה של קהילות למידה בית ספריות המפתחות ידע חינוכי פדגוגי הנוגע בדרכי הוראה, תכניות לימודיות וחברתיות רגישות תרבות ואוכלוסייה בית ספרית.  

עקרונות פעולה
1.  הוראה מכילה ורגישה תרבותית- מיקוד תוכן חדש לפרופסיית ההוראה
2.  בתי הספר כמרחב התנסותי  מרכזי בתהליך ההכשרה
א.  הגדלה משמעותית של מספר השעות בהן שוהים הסטודנטים בבתי הספר
ב.  הבנייה של בתי הספר כמרחב מותאם להכשרה
3.  איתנות המורה – יעד מרכזי בתהליך ההכשרה
.