Contact Form

תעודת הוראה לגיל-הרך

​גילאי הינקות והילדות מתאפיינים בהתפתחות מואצת וקריטית. לאיכותו של הגן ומקצועיותה של הגננת משמעות עילאית.
משום כך אנו רואים חשיבות רבה בהכשרת אקדמאים באופן מעמיק לחינוך לגיל הרך.
בהתאמה לתפיסה זו תכנית ההכשרה של מכללת אורנים כוללת שנתיים של התנסות מעשית בגילאי 3 – 6 והתנסות קצרת מועד בגילאי לידה – שלוש .

תכנית דו שנתית
מיועדת לבעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר, המעוניינים בתעודת הוראה לגילאים הצעירים (לידה-6(.

היקף הלימודים
היקף של 110 נקודות: בעלי תואר אקדמי מתחום שאינו חינוך לגיל הרך.
מתוכן 30 נקודות עבודה מעשית.
עם זאת ניתנת אקרדיטציה עבור קורסים שנלמדו בתואר הראשון בהתאם לרלוונטיות שלהם.

משך הלימודים
ניתן ללמוד את התוכנית בשנתיים בהתאם להיקף השעות שנקבע לסטודנט, ולאילוצי הסטודנט והמערכת.

ימי לימוד
שנה א'- יום לימודים במכללה + חצי יום התנסות. יום הלימודים- יום שלישי.
שנה ב'- יום וחצי במכללה+ חצי יום התנסות. ימי הלימוד: שלישי (מלא)  + שני לאחר ההתנסות המעשית (החל מהשעה 14.00).

התנסות מעשית 
ההתנסות המעשית ( גילאי 3 -6 ) תתקיים בימי שני, במסגרות אשר יקבעו ע"י המכללה.
השיבוץ להתנסות המעשית בגן הילדים בתאום המדריכה הפדגוגית סמוך לפתיחת שנה"ל.
סטודנטית העובדת בגן לגילאי 3 -6 , יוכל הגן להיחשב כגן התנסות בשנת הלימודים הראשונה בתנאים מסוימים.    

התנסות מעשית בקיץ (גילאי לידה-שלוש ) תתקיים בסוף שנה א'  למשך 24 ימים.
במקרה הצורך ניתן יהיה לחלק על פני שני קייצים ובתנאי שבקיץ הראשון ימומשו לפחות  חצי מהימים. תאריכי התנסות הקיץ יקבעו על ידי המכללה.
סטודנטית העובדת בגילאי לידה- שלוש תוכל לקבל  הדרכה במסגרת זו במהלך הקיץ בתנאי שהמערכת בה היא עובדת תסכים לכניסת המדריכה הפדגוגית של הסטודנטית למסגרת.
 
ימים מיוחדים מעבר לימי הלימודים השוטפים
סיורי טבע: לאורך השנה הראשונה יתקיימו שלושה סיורי טבע שאינם בימי לימודים. הודעה על התאריכים תשלח מראש.
קורסים מקוונים:  טרום תחילת שנת הלימודים ובמהלך חופשת הסמסטר יתקיים יום במכללה לפתיחת הקורס המקוון.
במהלך הסמסטר יוחלט מראש על יום שלישי מרוכז באמצע הסמסטר בו לא ילמדו הקורסים הרגילים ויינתנו שיעורים מרוכזים – פרונטאליים הקשורים לקורס המקוון.

*בחינות סיום סמסטר אינן מתקיימות בהכרח בימי הלימוד של הקורסים.
** ייתכנו שינויים בימי הלימוד.
Footer Mobile