Contact Form

תעודת הוראה לביה"ס היסודי

תכנית הכשרת אקדמאיים ליסודי בנויה מלימודי חינוך ומלימודי תחום הדעת ומתבססת על הלימודים האקדמאיים הקודמים . 
אנו מציעים תעודת הוראה לבתי הספר היסודיים באחד מהתחומים הבאים:
ספרות, הוראת מדעי הטבע והסביבה, מקרא, חינוך מתמטי, לשון עברית, אנגלית.
ניתן לסיים את לימודי ההכשרה להוראה בשנה עד שנתיים בהתאם לרקע ולהתמחות : 
מועמדים בוגרי תואר ראשון באותו תחום הדעת של תעודת ההוראה – פטורים מהשלמות בתחום הדעת. 
למי שנדרש, ההשלמות בתחום הדעת  יילמדו בימים א' , ב, וה' בהתאם לתכנית האישית ובהסתמך על הלימודים הקודמים.

היקף הלימודים 
תכנית בהיקף של 60 נקודות, מיועדת לבעלי תואר אקדמי המבקשים ללמוד לתעודת הוראה בתחום התמחותם. לדוגמא: בעלי תואר  אקדמי בלשון המבקשים תעודת הוראה בתחום זה.
תכנית בהיקף 60-112 נקודות, מיועדת לבעלי תואר אקדמי המבקשים ללמוד לתעודת הוראה בתחום שאינו תחום התמחותם. 
תידרשנה השלמות בתחום ההתמחות בהיקף של עד 52 נקודות.

משך הלימודים
משך הלימודים נקבע בתיאום עם הסטודנט בהתאם לתכנית הלימודים האישית שלו ובהתאם לאילוצי מערכת השעות.
בעלי תואר אקדמי באותו תחום דעת של תעודת ההוראה לרוב לא יחויבו בהשלמות, ויוכלו לסיים את תעודת ההוראה בשנה אקדמית*, על פי אילוצי הסטודנט ומערכת השעות.
בעלי תואר אקדמי ממקצוע שונה מתעודת ההוראה, יחויבו בהשלמות בהתאם ללימודיהם הקודמים. 
סטודנט מתחום קרוב אשר יחויב בהשלמות חלקיות, יוכל לסיים את לימודיו בשנה אקדמית*, ובתנאי שיסיים את כל חובותיו לתעודת הוראה.
סטודנט מתחום רחוק, אשר נדרש בהיקף השלמות רחב, על פי רוב לא יוכל לסיים את לימודיו בשנה אקדמית אחת.
ההשלמות ניתנות מתוך היצע הקורסים הנלמדים לתואר ראשון במכללה ובהתאם לימים ולשעות הקורסים. ניתן לצפות במגוון הקורסים הנלמדים בחוג המבוקש באתר המכללה. 
כל תכנית לימודים תתחשב בלימודים קודמים אשר להם ערך להכשרה להוראה. 

ימי הלימוד
ימי הלימוד של קורסי החינוך הם שלישי ורביעי אחר הצהריים עבודה מעשית מתקיימת בדרך כלל בימי שני ורביעי. ההשלמות בתחום הדעת מתקיימות יחד עם לימודי התואר הראשון, ומתקיימות בדרך כלל בימים ראשון ושני.
ייתכנו שינויים בימי הלימוד.

בחינות סיום סמסטר אינן מתקיימות בהכרח בימי הלימוד של הקורסים.  

דרישות מיוחדות
ממוצע הציונים הנדרש בהשלמות בתחום הדעת הוא 75 ומעלה.

מבנה הלימודים: 
לכל סטודנט תותאם תכנית לימודים על סמך השכלתו הקודמת, הכוללת התנסות מעשית בהוראה, בהתאם לדרישות התכנית וההתמחות המבוקשים.
ניתן לרכז את הלימודים ביחידות זמן מוגדרות עד לצבירת מכסת השעות הנדרשת. 

הלימודים לתעודת הוראה כוללים שלושה תחומים: 
לימודי יסוד: הכוללים לימודי לשון וסדנאות עזרה ראשונה, בטחון ובטיחות. 
לימודי החינוך: כוללים שיעורים בתחום הפילוסופיה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה של החינוך.
הלימודים כוללים דרכי הוראה והתנסות מעשית בהוראה בתחומי ההתמחות של כל סטודנט. 
לימודי ההתמחות: כוללים העמקת ידע במקצוע אותו מבקש הסטודנט להורות.​
Footer Mobile