Contact Form

חינוך מיוחד בגיל הרך

​​​​​​תואר: B.Ed בוגר הוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך וחינוך לגיל הרך (גילאי 6-3)
בתכנית ההכשרה בחינוך מיוחד לגיל הרך
תעודה: תעודת הוראה בתוכנית ההכשרה להוראה בחינוך מיוחד לגיל הרך בהתמחויות:
חינוך מיוחד בגיל הרך וחינוך בגיל הרך​  ​ ​​
כל ילד זקוק לסביבה לימודית תומכת, המספקת מענה הולם לצרכיו. היכולת לזהות את צרכיו הייחודיים של הילד בגיל הרך ולבנות עבורו תוכנית לימודים הולמת, חשובה במיוחד למהלך התפתחותו העתידית. שכן תקופה התפתחותית זו מהווה חלון הזדמנויות להגדלת הסיכוי להתפתחות מיטבית. מסגרות החינוך המיוחד בגיל הגן מהוות הזדמנות ייחודית להתערב מוקדם, ככל האפשר, על מנת לקדם ילדים בעלי צרכים מיוחדים על רקע גנטי ו/או סביבתי.

התוכנית לחינוך מיוחד בגיל הרך, במכללת אורנים, מיועדת להכשרת מחנכים ומחנכות בגילאי הילדות המוקדמת לעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הרגיל, המשולב והמיוחד... ​ קרא עוד​