SharePoint
לימודי החינוך בחוג לחינוך מיוחד נעשים במתכונת דו-חוגית. פירוש הדבר הוא, שבנוסף ללימודי החינוך על התלמיד לבחור חוג נוסף, באם זה חוג מהפקולטה למדעי החברה והרוח, מהפקולטה לחינוך או מהחוג הרב תחומי.

סטודנט המעוניין ללמוד חינוך מיוחד בשילוב חוג שאינו נמצא באחת מהפקולטות המצוינות, יכול לעשות זאת ובתנאי שילמד גם את אחד המקבצים המוזכרים בהמשך.

להלן אפשרויות הלימוד במתכונת דו חוגית:
 

 

בשילוב חוג מהפקולטה לחינוך

בתוכנית זו על הסטודנט לבחור את אחד החוגים:

הוראת הטבע והמדעיםחינוך מתמטי

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

חינוך מיוחד + כל חוג + מקבץ


בתוכנית זו ניתן ללמוד בחוג לחינוך מיוחד עם כל חוג נוסף יחד עם הרחבת הידע וההתמחות במקבצים: מקבץ שילוב תרפיות בחינוך המיוחד, מקבץ שילוב, טיפול ושיקום לקויי שמיעה  ותקשורת  ומקבץ טיפול ושיקום ילדים בעלי עיכוביים התפתחותייםבחירה בשילוב שכזה מחייבת תוספת של 4 ש"ש בתוכנית הלימודים ללא תוספת תשלום.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

חינוך מיוחד + חוג הרב תחומי

 

החוג הרב תחומי מורכב ממספר מקבצים, מתוכם שלושה מקבצי ידע של החינוך המיוחד המיועדים לסטודנטים הלומדים בחוג לחינוך מיוחד בלבד:
מקבץ שילוב תרפיות בחינוך המיוחד, מקבץ שילוב, טיפול ושיקום לקויי שמיעה ותקשורת ומקבץ טיפול ושיקום ילדים בעלי עיכוביים התפתחותיים.


 על הסטודנט לבחור מכלל המקבצים המוצגים בחוג הרב תחומי שלושה מקבצים
(בניהם רק אחד מתוך מקבצי החינוך המיוחד)


 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר