SharePoint
אתר הסטאז'- משרד החינוך

 

אתר ההתמחות בהוראה - משרד החינוך

מהי התמחות?

מידע כללי אודות שנת ההתמחות בהוראה

מידע על קצה המזלג

המטרות המרכזיות של שנת ההתמחות בהוראה, הנחות היסוד בהתפתחות הפרופסיונאלית של עובדי הוראה מתחילים, חובות המתמחים לאורך התהליך.

הוראות ונהלים

חוזר מנכ"ל משרד החינוך העוסק בהתמחות בהוראה, מסגרות  מאושרות (מוסדות) להתמחות בהוראה, טפסים שונים ( טופס שיבוץ, טופס מינוי חונך, טופס הערכה מעצבת, טופס הערכה מסכמת ועוד).

מתמחים

חלק זה באתר מיועד למתמחים: מידע כללי לגבי השילוב בסטאז', חיפוש והפניה לעבודה, הנחיות לכתיבת קורות חיים / לקראת הראיון האישי. זכויות המורים והגננות, תפקידים בבית הספר/גן, מידע על הסדנאות. קישור ללוחות חיפוש עבודה ועוד.

חונכים

חלק זה באתר מיועד לחונכים: תפקידי החונך, מידע חיוני לליווי המתמחים בכל שלבי שנת הסטאז', חוברת מלווה ומידע על קורסי חונכים.

תכנים פדגוגיים

בחלק זה של האתר ניתן למצוא חומר רקע על מגוון נושאים: משמעת, טיפוח אקלים כיתה, שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים, תקשורת עם הורים ועוד.

מחקרים ומאמרים

בחלק זה של האתר ניתן למצוא מידע על מחקרים ומאמרים בתחום ההתמחות בהוראה (רשימת המקורות, מאמרים מלאים וסיכומי המאמרים ).

קבוצות דיון

קבוצות דיון למתמחים ולחונכים: ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע עדכני בכל הקשור לשנת ההתמחות בהוראה

לוח מודעות

לוחות חיפוש עבודה, אירועים ומפגשים

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר