SharePoint
פעילות בינוי קהילה בהקשר להון הסביבתי שלה.
מטרת התוכנית לגבש קבוצת תושבים הפועלת וולונטרית למען קידום המודעות הציבורית לערכי הנוף, הטבע והסביבה ביישובם. כמו כן, לומדת הקבוצה את הבעיות/ דילמות הסביבתיות באזור ומעודדת את מעורבות התושבים לקידום פתרון בר-קיימא. לצורך זה, מפתחת קבוצת התושבים מיזמים קהילתיים התנדבותיים מתוך הכרה בייחודו של השילוב בין אדם לסביבה בישוב וההכרה בחשיבות השמירה על אופיו למען הדורות הבאים.

לדוגמה:
• פורם "שמש יהודה" - קבוצת איכות סביבה שהוקמה בתהליך בינוי קהילה ביוזמת שותפות 2000 ובהנחיית שדמות. מטרת הפורם: קידום נושאי איכות הסביבה בבית שמש ובמטה יהודה לפרטים ראו אתר הפורם.

• קבוצות "טבע וסביבה" שהוקמה במסגרת בינוי קהילה בטבעון ראו אתר "רוח טבעון"
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר