תקנון העמותה

העמותה לזואולוגיה בישראל
(לשעבר החברה לזואולוגיה בישראל)

תקנון

א. כלליות
1. שם העמותה ומענה
העמותה לזואולוגיה בישראל
בצרפתית: La Societe Zoologique d'Israel
באנגלית: The Zoological Society of Israel
מושב העמותה ומענה ייקבע מדי פעם בפעם על-ידי הוועד המנהל של העמותה.

2. מטרות העמותה הן:
לקדם, לעודד ולהפיץ את מדע הזואולוגיה בישראל. לצורך זה היא מאגדת זואולוגים והיא רשאית לערוך כינוסים, סיורים ופגישות מדעיות; להוציא לאור פרסומים מדעיים ולהפיצם; לנהל ספרייה, אוספים ותערוכות על נושאים זואולוגיים. כמו כן מסמכות העמותה לפעול בכל צורה מתאימה אחרת בפני שלטונות המדינה לטובת העניינים הנ"ל, לקיים קשרים עם איגודים זואולוגיים בארצות אחרות ולהשתתף בכינוסיהם הבין-לאומיים, להעסיק עובדים בשכר לשם טיפול בענייניה. בדרך כלל רשאית העמותה לעסוק בכל פעולה העשויה לסייע למטרותיה. אין העמותה פועלת לשיפור מצבם החומרי של חבריה.

3. הכנסות העמותה הן מן המקורות הבאים:
א) דמי חבר; ב) תרומות; ג) קבלת תשלומים תמורת שירותיה; ד) מכירת פרסומי העמותה; ה) עזבונות.
ב. חברים, זכויותיהם וחובותיהם

4. לעמותה שלושה סוגי חברים: חברים רגילים, חברי תמיד וחברי כבוד.
(א) חבר רגיל בעמותה יכול להיות כל אדם שמלאו לו שמונה-עשרה שנה, התומך במטרות העמותה ומסכים לתוכן תקנונה, המקבל על עצמו למלא בקביעות ובדייקנות את החובות הכספיות שהעמותה מטילה על חבריה, ושאין הוועד המנהל של העמותה מתנגד לקבלתו כחבר.
(ב) חבר תמיד יכול להיות כל אדם המשלם או המוסר בבת אחת לעמותה תרומת כסף או שווה למכסת דמי-חבר במשך עשרים שנה לפי חשבון שיהא מבוסס על המכסה השנתית של דמי החבר באותה שעה. חבר תמיד יתקבל בהמלצת הוועד המנהל ובהסכמת האסיפה הכללית. חבר תמיד יהיה פטור לצמיתות מתשלום דמי חבר.
(ג) חברי כבוד מישראל או מחוץ לארץ יהיו אנשים שייבחרו על-ידי האסיפה הכללית לפי הצעת הוועד המנהל בגלל זכויותיהם בשטח שהעמותה עוסקת בו. חברי כבוד יהיו פטורים מכל חובות כספיות כלפי העמותה וייהנו מאותן הזכויות אשר הסכמת האסיפה הכללית תבוא עליהן.

5. זכויות החברים הן:
להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ולהיבחר לכל מוסדות העמותה; ליהנות מהנחות ברכישת ספרות מדעית שתופץ על-ידי העמותה, בתשלומים עבור השתתפות בשמיעת הרצאות, בכינוסים וכד' ומהקלות אחרות, כפי שיקבע הוועד המנהל. מוסדות ייהנו מהנחות נוספות, אם הוועד המנהל יחליט על כך.

6. חובות החברים הן:
לנהוג בענייני העמותה לפי החלטות האסיפה הכללית, לשלם את דמי העמותה במכסות ובמועדים כפי שתקבע האסיפה הכללית.

7. הפסקת החברות:
(א) כל חבר יוכל להפסיק בכל את שירצה את חברותו בעמותה על-ידי הודעה במכתב רגיל; אולם אין הפסקת חברותו מרצון משחררת אותו מחובותיו לתשלומים שזמן פירעונם הגיע באותה שעה.
(ב) הוועד המנהל שאי להוציא מן העמותה חבר המפגר בתשלום דמי חבר או שצבר חובות אחרים לעמותה במשך שנה או יותר, בתנאי שלפחות חודש אחד לפני ההוצאה מן העמותה תשלח אל החבר התראה בכתב. הוצאת חבר מסיבת חובות בתשלומים אינה פוטרת את החבר מתשלום המגיע ממנו.
(ג) הוועד המנהל רשאי להוציא חבר מן העמותה אם הוא מוצא כי חברותו בה עשויה להזיק לענייניה או לשמה הטוב. החלטה זאת יכולה להתקבל רק ברוב של שלושה-רבעים מסך כל חברי הוועד המנהל. החבר הנדחה רשאי לערער בפני האסיפה הכללית, אשר תכריע בנידון זה.
ג. מוסדות העמותה וסניפיה

8. מוסדות העמותה הם:
(א) האסיפה הכללית.
(ב) הוועד המנהל.
(ג) ועדת הביקורת.
(ד) ועדות מקצועיות הנבחרות על-ידי האסיפה הכללית או המתמנות על-ידי הוועד המנהל לתפקידים מיוחדים.

9. האסיפה הכללית:
(א) האסיפה הכללית הרגילה מתכנסת לפי הזמנת הוועד המנהל אחת לשנה, על הוועד המנהל לשלוח לכל החברים הזמנות המפרטות בכתב את סדר היום. ההזמנות צריכות להישלח לפחות 14 ימים לפני מועד האסיפה. הצעות נוספות לסדר היום של האסיפה הכללית יש להגיש לוועד המנהל לפחות חמישה ימים לפני מועד האסיפה.
תפקידי האסיפה הרגילה הם:
(1) לשמוע, לבקר ולאשר דו"חות מטעם הוועד המנהל, ועדת הביקורת ויתר הוועדות.
(2) לדון בהצעות המובאות לפניה ובכל העניינים הכלולים בסדר היום של האסיפה ולהחליט עליהן.
(3) לקבוע את דרכי פעולותיה של העמותה ולתת הוראות לוועד המנהל.
(4) לבחור את חברי הוועד המנהל, את ועדת הביקורת, ובמקרה הצורך גם גופים אחרים שהיא תחליט עליהם.
(5) לדון ולהחליט בדבר שינויים בתקנון העמותה, בהתאם להוראות סעיף ה-16 שלהלן.
(6) לדון ולהחליט על פירוק העמותה או סניפה. החלטת הפירוק תהיה בתוקף רק אם תתקבל ברוב של שלושה-רבעים מן החברים הנוכחים באסיפה, בתנאי שמספר הנוכחים הוא לפחות רבע מכלל חברי העמותה.
(7) לדון ולהחליט על כל העניינים האחרים שהם בסמכותה לפי התקנון הזה.
(ב) האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל תתכנס על-פי החלטת הוועד המנהל או על סמך דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של רבע ממניין חברי העמותה, וזאת לא מאוחר מחודשיים מיום קבלת הדרישה הנ"ל. כל אסיפה כזאת תתכנס, כמו האסיפה הרגילה, לפי הזמנת הוועד המנהל, ודינה ככל דין האסיפה הכללית הרגילה.

10. סדרי האסיפה הכללית:
(א) האסיפה הכללית תיחשב לחוקית אם ישתתפו בה לכל הפחות 12 חברי העמותה. אם לא יהיה נוכח לשעה הקבועה המספר החוקי הזה של חברים, תידחה האסיפה לחצי שעה ותתקיים באותו יום ובאותו מקום, ואז תהיה חוקית בכל מספר משתתפים.
(ב) את האסיפה הכללית פותח אחד מחברי הוועד המנהל ומציע לאסיפה לבחור ביושב ראש. הפרטיכל של האסיפה צריך להיחתם על-ידי יושב ראש האסיפה, ואז יהווה ראיה חוקית למהלך האסיפה ולהחלטותיה.
(ג) זכות זעה שווה לכל חבר וחבר באסיפות הכלליות.
(ד) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו - פרט למקרים שהוצאו מן הכלל במפורש בתקנון זה - ברוב רגיל של קולות. אם יתחלקו הדעות שווה בשווה, תכריע דעתו של היושב ראש באסיפה.

11. הוועד המנהל:
(א) מספר חברי הוועד המנהל לא יהיה פחות מחמישה ולא יותר מתשעה. במקרה שמספר חברי הוועד המנהל נבחר אינו עולה על שבעה, בידיו הרשות לספח עוד שני חברים נוספים. מחצית מחברי הוועד המנהל ייבחרו באסיפה הכללית השנתית, לפי הצעה שתוגש לה על-ידי ועדת בחירות, שתתמנה לשם כך באסיפה, ואילו מחציתם השנייה ממשיכים בתפקידם באופן כזה, שכל חבר הוועד המנהל ישמש שנתיים בתפקיד זה. חברי הוועד המנהל יכולים להיבחר מחדש לתקופות נוספות, על-פי החלטת האסיפה הכללית.
(ב) במקרה ובין אסיפה כללית אחת לשנייה יתפנה מקום אחד או יותר מחבריה, רשאי הוועד המנהל לצרף אליו חבר(ים) אחד(ים) לפי בחירתו.
(ג) חברי הוועד המנהל בוחרים מביניהם את יושב הראש, את הגזבר ואת מזכיר העמותה. תוצאות הבחירות הנ"ל תובאנה לידיעת החברים. במקרה הצורך רשאי הוועד המנהל למנות מזכיר לעמותה שלא מבין חבריו, ולהעניק לו שכר.
(ד) תפקידי הוועד המנהל הם:
(1) להוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
(2) לנהל את כל ענייני העמותה, משרדה ורכושה בכלל.
(3) לפקח על פעולות העמותה בכללה.
(4) לייצג את העמותה כלפי חוץ, או להטיל על לא פחות משניים מחבריה לייצג את הוועד המנהל כולו. במקרים מיוחדים יכול הוועד המנהל להטיל את ייצוג העמותה על אחד מחבריו או בשעת הצורך גם על חבר שאינו נמנה על הוועד המנהל ואף על אדם שאינו נמנה על העמותה.
(5) הוועד המנהל ממנה פקידים מדעיים או מנהלתיים וקובע את משכורתם ותנאי עבודתם.

12. ועדת הביקורת מתכנסת לישיבה לפי הזמנת יושב הראש. ישיבת הוועד המנהל תהיה חוקית אם ישתתפו בה לפחות שלושה מחבריה. בכל מקרה שאין התקנון הזה קובע אחרת מתקבלות החלטותיו ברוב קולות רגיל, ואם יהיו הדעות שקולות יכריע יושב ראש ועדת הביקורת.

13. ועדות מיוחדות המתמנות על-ידי האסיפה הכללית או על-ידי הוועד המנהל עובדות לפי קווי פעולה שיאושרו על-ידי הוועד המנהל.

14. הוועד המנהל רשאי לכונן סעיף של החברה בכל יישוב או אזור בישראל. דרכי ניהולו של כל סניף ייקבעו, לפי הצורך, על-ידי הוועד המנהל.

ד. כספים ורכוש
15. (א) העמותה רשאית לרכוש נכסים מטלטלים ונכסי דלא ניידי ולנהלם לצורכי החברה ולמטרותיה.
(ב) הוועד המנהל יהיה רשאי להשקיע כספים הנמצאים בקופת העמותה ושאינם דרושים להוצאות העמותה באותה שעה, בניירות ערך למוכ"ז של מדינה ישראל או בניירות ערך למוכ"ז שמדינה ישראל ערבה להן, וכן להחזיק כספים אלו בחשבון עובר ושב בכל בנק שהוועד המנהל יבחר בו. חשבון זה ייפתח על שם העמותה או על שם לא פחות משניים מחברי הוועד המנהל ואחד מחברי ועדת הביקורת, שהוועד המנהל ימנה ואשר ישמשו כנאמני העמותה.
(ג) נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה. אסורה חלוקת רווחים בין החברים או טובות הנאה בכל צורה שהיא.

ה. שינויים בתקנון
16. על שינויים בתקנון הנוכחי מחליטה האסיפה הכללית ברוב של שני שליש המשתתפים. ההצעה בדבר שינויים בתקנון בתוספת נימוקים תצורף להזמנה הנשלחת לחברים לפני כינוס האסיפה הכללית.

ו. פירוק העמותה וחיסול רכושה
17. העמותה תפורק רק לפי החלטת האסיפה הכללית, של סדר יומה הועמדה הצעה לכך מראש, בהתאם לסעיף ג 9 (6). אם פורקה העמותה, ונשאר רכוש לאחר שנפרעו חובותיה במלואם, רכוש זה יועבר לידי מוסד ציבורי אחר העוסק בזואולוגיה, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.