SharePoint
שם הקורס: שיטות מחקר כמותיות בחינוך (למתקדמים)
קוד הקורס: 14380442001'ש שנתון: 2014
סוג הקורס: שעור נקודות: 0
משך הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 1
חוגים ותוכניות בהם נלמד הקורס:
הכשרת רכז הערכה בית-ספרי לימודי תעודה  
סמסטריוםמשעהעד שעהתואר,שם המרצהמיקוםסילבוסאתר הקורס
אג17:1518:45ד"ר טטיאנה זסלבסקיבית 51 חרובסילבוסאתר הקורס
קהל יעד
דרישות קדם
מטרות הקורס
מטרת הקורס להקנות לסטודנטים מיומנויות קריאה וניתוח מחקר המתבצע בגישה כמותית, על כל שלביו ומרכיביו, כמקובל במאמרים מדעיים. הבנה מחקרית הינה מרכיב חשוב בארגז הכלים של רכז הערכה ומהווה בסיס לרכישה ופיתוח של ידע מקצועי. לשם כך נעסוק בחקירה וניתוח של עבודה מדעית תוך שילוב בין מושגים תיאורטיים ואמפיריים. למידה זו תכלול: פיתוח יכולות סקירת ספרות מדעית ממצה ועדכנית, שתכלול ניתוח ביקורתי של שאלות מחקר, השערות, שיטות מדידה ואיסוף נתונים, הבנת מונחים סטטיסטיים קריאה וניתוח נתונים באמצעות תכנת SPSS. לבסוף תתבצע קריאה וניתוח של עבודת מדעית שתכלול הסקת מסקנות ביקורתית.
נושאים
1.רענון בלבד: בחינת נושא מחקרי ושאלות המחקר המרכזיות, אבחנה בין משתנים תלויים ובלתי תלויים. מדידה: סולמות מדידה, הגדרות אופרציונליות ונומינליות של המשתנים, מהימנות ותוקף של מדידה. 2.כלים לאיסוף נתונים: שאלונים, ראיונות, תצפיות, ניתוח תוכן 3.אוכלוסיית המחקר והמדגם, שיטות דגימה הסתברותית ולא הסתברותית. 4.קשרים בין משתנים, קשר סטטיסטי וקשר סיבתי. 5.ניסוי: מערכי ניסוי שונים, תוקף פנימי וחיצוני של ניסוי. 6.סטטיסטיקה תיאורית: מדדי מרכז, פיזור ומיקום יחסי. 7. מקדמי מתאם (פירסון וספירמן), רגרסיה מרובה וניתוח נתיבים; ניתוח גורמים; ניתוח אשכולות. 8.עקרונות ההסקה הסטטיסטית ובדיקת השערות (מבחן T למדגמים תלויים ובלתי תלויים ANOVA, MANOVA, מבחני post hoc). 9.ניתוח נתונים בעזרת SPSS לחלונות. 10.הצגת נתונים, כתיבת סיכום ומסקנות.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר