SharePoint
מערכת ה- iBrowse היא מערכת אינטרנטית לעדכון נתוני נוכחות עבור העובד.
המערכת מאפשרת לעובדים ולמנהלים גישה מיידית לצפייה ועדכון דיווחי הנוכחות כולל הפקת דוחות.

» מצגת הדרכת iBrowse (אין צורך להקליד סיסמא-יש ללחוץ על ביטול)

» כתיבת "הערות" בתוכנת הנוכחות I.B

» הסבר תהליך צירוף אישור מחלה

להלן פירוט קודי היעדרות :

קוד

הסבר

דיווח במערכת

יום עיון

ימי עיון של מופת או ימי עיון מקצועיים ע"ח אורנים, לא מתאים להשתלמויות על חשבון ימי השתלמות. שווה ערך ליום עבודה.

יש לקבל אישור ממונה ומשאבי אנוש.

הזנת קוד היעדרות בלבד ללא הקלדת שעות

השתלמות עם אסמכתא

יום השתלמות היורד מיתרת ימי ההשתלמות שלזכות העובד.
שווה ערך ליום עבודה.

יש לקבל אישור ממונה ומשאבי אנוש להיעדרות

§     הזנת קוד היעדרות בלבד ללא הקלדת שעות

§     הוספת אישור

יום גיבוש

יום גיבוש מחלקתי/ אורנים

הזנת קוד היעדרות בלבד ללא הקלדת שעות

חופש

יורד ממכסת ימי החופשה

הזנת קוד היעדרות ללא שעות

מחלה

בגין מחלה של העובד או של ילדיו בלבד.

§     הזנת קוד היעדרות ללא הקלדת שעות

§     הוספת אישור.

היעדרות בתפקיד

היעדרות באישור הממונה ליום עבודה של העובד מחוץ לאורנים. אין לדווח שעות (ללא תשלום נסיעות לאורנים. אם נדרש, נסיעות ישולמו בנפרד לפי דיווח פרטני שיוגש לגילה ממשאבי אנוש) 

הזנת קוד היעדרות ללא שעות.

היעדרות התפקיד לפי שעות היעדרות באישור הממונה במהלך שעות העבודה לשעות בודדות. אין לדווח שעות (ללא תשלום נסיעות לאורנים. אם נדרש, נסיעות ישולמו בנפרד לפי דיווח פרטני שיוגש לגילה ממשאבי אנוש)

§     הזנת קוד היעדרות
§     הקלדת שעות עבודה 

מחלה ללא אישור

שלושה ימים מלאים בשנה קלנדרית,עד יום אחד לחודש
(יורד ממכסת ימי המחלה).

מעודכן ע"י מדור שכר
יש להעביר בקשה למדור שכר במייל או ע"י טופס היעדרות.

מחלת בן משפחה

שישה ימים בשנה לקרוב משפחה מדרגה ראשונה:

בן זוג או הורים

(יורד ממכסת ימי המחלה).

מעודכן ע"י מדור שכר. יש להעביר אישור רפואי.

שעות הריון

לאישה הרה עד 40 שעות

מעודכן ע"י מדור שכר. יש להעביר אישור רפואי.

* שעות ע"ח ימי השתלמות

לימודים באורנים המאושרים ע"י משאבי אנוש

מעודכן ע"י מדור שכר

*ימי השתלמות

לימודים של יום שלם מאושרים ע"י משאבי אנוש

מעודכן ע"י מדור שכר

יום שלם של עבודה מהבית

בגין יום שלם של עבודה מהבית ללא הגעה לאורנים. במצב זה לא מקבלים החזר נסיעות ולא יורדת חצי שעת הפסקה מסך שעות העבודה

הזנת קוד היעדרות ללא שעות

השלמת יום עבודה מהבית השלמת שעות עבודה מהבית כאשר העובד היה נוכח במכללה בשעות הבוקר.
תשלום נסיעות

§     אין להזין קוד היעדרות 
§     הזנת שעות עבודה  

עבודה מהבית לפי שעות מדווח במידה והעובד לא הגיע למכללה ועבד יום שלם או חלק מהיום מהבית.
לא ישולמו נסיעות

§     הזנת קוד היעדרות 
§     הזנת שעות עבודה  זכאות למכסת ימי השתלמות: טכנאי, הנדסאי ובעלי תואר ראשון ומעלה
זכאות למכסת ימי השתלמות: טכנאי, הנדסאי ובעלי תואר ראשון ומעלה
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר