SharePoint
1947
29.11 י"ז בכסלו תש"ח - החלטת או"ם על חלוקת הארץ והקמת מדינה יהודית.
30.11 י"ז בכסלו - התקפת ערבים בדרכים. 7 חללים יהודים.
1.12 י"ח בכסלו - התנפלות פורעים ערבים על המרכז במסחרי בירושלים והצתתו.
2.12 י"ט בכסלו - ה"הגנה" עולה מן המחתרת בירושלים. מנוסה ערבית מירושלים, מחיפה.
15.12 ב' בטבת - ניתוק הדרך לירושלים וראשית המצור.
30.12 י"ז בטבת - רצח המוני של פועלים יהודים בבתי הזיקוק בחיפה.

1948
10.1 כ"ט בטבת – התקפת כנופיות סוריות על כפר סולד ועל דן.
18.1 ז' בשבט – מחלקה של ל"ה נפלה כולה בחושה לעזרה לגוש עציון.
20.1 ט' בשבט – נהדפה התקפה כבדה על יחיעם.
הסתננות המונית של "צבא השחרור" הערבי לארץ.
1.2 כ"א בשבט – פיצוץ בניין "פלסטיין פוסט" בירושלים.
16.2 ו' באדר א' – נהדפה התקפה כבדה על "טירת צבי". פעולת תגמול בבית שאן.
גיוס בני 19-25.
22.2 י"ב באדר א' – פיצוץ רצחני ברחוב בן יהודה בירושלים (ע"י בריטים פורעים).
11.3 ל' באדר א' – פיצוץ בנייני המוסדות הלאומיים בירושלים.
28.3 י"ז באדר ב' – התקפה כבדה על שיירה ליחיעם. ניתוק הגליל המערבי.
העיר העתיקה בירושלים במצור.
30.3 י"ט באדר ב' – הנהגת קיצוב הלחם בירושלים הנצורה.
3.4 כ"ג באדר ב' – מבצע "נחשון" (לכיבוש הדרך לירושלים).
9.4 כ"ט באדר ב' – כיבוש הקאסטל.
10.4 א' בניסן – תבוסת צבא קאוקג'י במשמר העמק.
13.4 ד' בניסן – התקפה רצחנית על שיירת עובדי רפואה האוניברסיטה על הר הצופים.
18.4 ט' בניסן – נתכנסה מנהלת העם.
19.4 י' בניסן – כיבוש טבריה.
24.4 ט"ו בניסן – כיבוש חיפה.
2.5 כ"ג בניסן – כיבוש קטמון בירושלים.
10.5 א' באייר – מבצע "יפתח" (בגליל המזרחי), כיבוש צפת.
12.5 ג' באייר – כיבוש בית שאן.
כניעת יפו.
13.5 ד' באייר – נפילת גוש עציון.
14.5 ה' באייר – הכרזת מדינת ישראל. תנופת כיבוש בירושלים.
17.5 ח' באייר – כיבוש עכו, הר ציון בירושלים ומצודת נבי יושע בגליל.
20.5 י"א באייר – נהדפה התקפת טנקים של הסורים על דגניה.
23.5 י"ד באדר – כיבוש ראש הנקרה, כיבוש רמת רחל (שעברה פעמים אחדות, מיד ליד), נפילת
יד מרדכי בנגב. פינוי בית הערבה ומפעל האשלג.
28.5 י"ט באייר – כניעת יהודי העיר העתיקה לאחר עמידת גבורה במצור.
1.6 כ"ג באייר – הפצצת רבת עמון ע"י חיל האוויר הישראלי.
3.6 כ"ה באייר – קרב אווירי בין מטוסים מצריים וישראליים בשמי תל אביב.
6.6 כ"ח באייר – פריצת הדרך לירושלים ע"י צבא ישראל ("דרך בורמה").
11.6 ד' בסיון – תחילת ההפוגה הראשונה, נפילת משמר הירדן בידי הסורים.
28.6 כ"ט בסיון – שבועת האמונים של צבא ההגנה לישראל.
9.7 ב' בתמוז – סוף ההפוגה הראשונה.
11.7 ד' בתמוז – הפצצת אויר על ירושלים, בפעם הראשונה בתולדותיה.
12.7 ה' בתמוז – מבצע "דני": כיבוש לוד ורמלה. התקפה קשה על נגבה.
14.7 ו' בתמוז – כיבוש מאלחה, בקרבת ירושלים.
15.7 ח' בתמוז – התקפה חיל האוויר הישראלי על קהיר, פתיחת הדרך לנגב, ניתוק קווי התחבורה
המצריים בין פאלוג'ה ומג'דל.
16.7 ט' בתמוז – כיבוש נצרת, הפצצת המשק מן האוויר.
18.7 י"א בתמוז – כיבוש עין כרם, מערבה לירושלים, התקפת חיל הים הישראלי על צור בלבנון,
הפצצת דמשק, ניסיון פריצה לעיר העתיקה בירושלים. כיבוש הר-טוב.
19.7 י"ב בתמוז – תחילת ההפוגה השנייה.
16.10 י"ג בתשרי תש"ט – חידוש הקרבות בנגב.
18.10 – 23 ט"ו – כ' בתשרי – מבצע "עשר המכות" בנגב, כיתור המצרים בעיראק-סואידאן ובפאלוג'ה, פתיחת הדרך לרוב יישובי הנגב הנצורים, כיבוש באר שבע, חידוש הקרבות בגליל – התקפת הערבים על מנארה.
27.10 כ"ד בתשרי - כיבוש אשדוד, שחרור ניצנים בנגב.
27.10 – 28 כ"ה – כ"ח בתשרי – מבצע "חירם" ושחרור הגליל.
6.11 ד' בחשוון – חיסול ה"כיס" המצרי במג'דל, שיחרור יד מרדכי.
9.11 ז' בחשוון – כיבוש עיראק-סואידאן, חילוץ נגבה.
7.12 ה' בכסלו – חנוכת "כביש הגבורה" לירושלים.
23.12 כ"א בכסלו – מבצע "עין" בנגב ובסיני.
29.12 כ"ז בכסלו – חדירת צבא ישראל לגבול מצרים במדבר סיני.

1949
1.1 ל' בכסלו – כיבוש עוג'ה אל חאפיר וביר עסלוג' על גבול מצרים.
8.1 ז' בטבת – הופלו חמישה מטוסים בריטיים שחגו מעל לשטח ישראלי.
23.2 כ"ה בשבט חתימת הסכם שביתת הנשק בין ישראל ומצרים.
10.3 ט' באדר – מבצע "עובדה": צבא ישראל מגיע לאילת.

לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר