SharePoint
 

"בחמישה עשר יום לחודש השביעי, (חג הסוכות) באספכם את-תבואת הארץ, תחוגו את חג- ה' שבעת ימים... ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עף הדר, כפת תמרים, וענף עץ-עבות וערבי נחל, ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים." (ויקרא כ"ג, כט'-מ')  

נטילת "ארבעת המינים": אתרוג, לולב, הדסים וערבות" במהלך שבעת ימי חג הסוכות – מהווה תמצית למהותו ולמרכיביו המגוונים בהבדלים בין הזהויות העצמיות של היהודים. ארבעת המינים מקבילים לארבע קבוצות חברתיות המרכיבות את העם היהודי מדור לדור. 
ארבעת המינים  (תורה)
ארבעת המינים – מטלה מתוקשבת
ארבעת המינים  - מאמר (סנונית)
ארבעת המינים (צמח השדה)
ארבעת המינים- מטלות כתיבה  (עופרים)
ארבעת המינים (גלים במנוי)
ארבעת המינים- סמל לאחדות העם  (חב"ד)
ארבעת המינים  (דעת)
ארבעת המינים – (אנציקלופדיה מקרא-גשר)
ארבעת המינים – דפי עבודה
ארבעת המינים – לאה נאור  (עופרים)
פרי עץ הדר- אלו ישראל. מה אתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל. יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים.
כפות תמרים-  אלו ישראל. מה התמרה הזו יש בה טעם ואין בה ריח. כך הם ישראל. יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים.
וענף עץ עבות- אלו ישראל. מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם, כך ישראל. יש בהם בני אדם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה.
וערבי נחל- אלו ישראל. מה ערבה זו, אין בה טעם ואין בה ריח, כך הם ישראל. יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.
אמר הקדוש ברוך הוא: יקושרו כולם באגודה אחת, והן מכפרין אלו על אלו. לפיכך מזהיר משה לישראל: "ולקחתם לכם ביום הראשון".(ויקרא רבה ל')
הרמב"ם מוסיף:
כיצד היא מצוות הישיבה בסוכה?
שיהיה אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים בין ביום ובין בלילה, כדרך שהוא דר בביתו בשאר ימות השנה
וכל שבעת הימים עושה אדם את ביתו עראי ואת סוכתו קבע (הלכות הסוכה, פרק ו', הלכה ה')
חג שמחת תורה  (מט"ח)
שמיני עצרת ושמחת תורה  (מכללת קיי)
שמיני עצרת ושמחת תורה (עמלנט)
שמחת תורה (כמעיין המתגבר- מורשת)שמחת תורה  (אנציקלופדיה יהודית-דעת)שמחת תורה (יהדות –כיפה)
שמיני עצרת ושמחת תורה – מנהגי חג (גלים במנוי)
שמיני עצרת ושמחת תורה  (עופרים)לתולדותיו של דגל שמחת  תורה (חיים גרוסמן)

"בשדה חלף קציר
ובכרם תם בציר
ועתה עם בוא הסתיו
חג אסיף נחוג בשיר..."
(שרה לוי- תנאי)

 חג סוכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך;ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדת ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך;שבעה ימים תחוג לה' אלוהיך במקום אשר יבחר ה' אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידך והיית אך שמח; (דברים ט"ו, י"ג- ט"ו)
מעגל השנה היהודית –חודש תשרי- חג הסוכות;  שבע מצוות החג; מעשה הסוכה- הדפנות, הסכך, מידות הסוכה  (דעת)שמחת חג  (דעת)
שמיני עצרת  (דעת)
הסוכה: בנית סוכה וקישוטה, סוכות בתנ"ך. מנהגי קישוט בעדות השונות.
הערכים: הכנסת אורחים, שלום ענווה וכבוד
בחקלאות: חג האסיף, ארבעת המינים, היבט בוטני, סמלי והיסטורי של ארבעת המינים.
השמחה: שמחת בית השואבה, שמיני עצרת ושמחת תורה (עמלנט)
החג ומהותו; חג כהלכתו;  מדרש ואגדה לחג; ערכים ומושגים; מנהגי עדות; פרפראות לחג; סיפורים לחג (חב"ד)
סיפורים לחג: אתרוג בגודל סוס, האתרוג המהודר, הפיטם, על סיפור העם, ילדים כותבים על סוכות (חגי ישראל-דפים לכתיבה-עופרים)
 
מועדי ישראל בגלגולי השנה: הבית עם ארבעת הפתחים; האורחים מקשטים את הסוכה (כמעיין המתגבר-מורשת)
 

 

 
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר