SharePoint
שיח אחר
פורום שיח אחר הוקם בקיץ 2009, ונפתח במפגש של כ-45 חברי סגל שדנו במשותף בדילמות ובסוגיות האקדמיות והחינוכיות שעולות נוכח ההוויה הרב אתנית והבין תרבותית באורנים, של סטודנטים וסגל, מול מציאות של קונפליקט פוליטי מתמשך ובלתי פתור.

הנושאים שעלו בדיונים היו: חופש אקדמי, חופש הביטוי, יחסי מיעוט ורוב בחברה, באקדמיה ובמערכת החינוך. עלה רצון להבין תהליכים מנטאליים וארגוניים המשמרים זרות ואף אפליה ולהכיר מודלים להתמודדות עם מתחים וקונפליקט במערכת אקדמית ובשדה החינוך.

חלק משמעותי בשיחות נסב על גבולות השיח במכללה במציאות של קונפליקט; כיצד ניתן ליישם ערכים של רב-תרבותיות; כיצד ניתן לקדם חברי סגל ערבים; כיצד ניתן לייצר תנאים לשיח מאפשר בכיתה; עד כמה מותר ונכון למרצה להביע את עמדותיו; איזו הכשרה זקוקים לה מרצים כדי להתמודד עם מורכבות תרבותית ופערים בין הסטודנטים.

בעקבות הדיונים הוקמו שלושה צוותי עבודה:
• צוות שעסק בהמשך הדיאלוג בתוך סגל המורים, בפיתוח ולמידה של ידע בשאלות של שוני תרבותי, זרות והדרה, חינוך ערכי ופוליטי וקידום הוראה דיאלוגית.
• צוות שגיבש חשיבה,מודלים וכלים לתהליכי למידה בכיתות מעורבות מבחינה אתנית ותרבותית.
חלק מפרי עמלו של הצוות הזה מופיע כאן - כלים למרצים
• צוות משותף לסגל ולסטודנטים שבחן את מבנה ותכני הטקסים הכלל אורנימים.

שלושת הצוותים הללו פעלו בשנת הלימודים תש"ע. לפעילות תש"ע

בקיץ 2010 הוגש לפרופסור יאיר קארו, ראש אורנים, מכתב חתום על ידי חברי הפורום, ובו בקשה לקדם מספר נושאים שהפורום מעריך כבעלי חשיבות. המכתב התבסס על תקציר של מחקרים שנערכו בתחום.

בשנת תשע"א הצוות מקדם את הנושאים שהוזכרו במכתב, ומתמקד בשני נושאים:
• קידום האוריינות האקדמית לסטודנטים הערבים במכללה.
• הנחיית הסגל להוראה בכיתה רב אתנית. 
  לפעילות תשע"א

יוזמת הפורום, פרופסור נעימה ברזל, כתבה בשעתו על הפורום כך:
הצוותים הוקמו. ישנם אנשים יקרים שמובילים אותם, ואני מקווה שפרישה נבונה, אחראית ורגישה של סוגיות אלו והמעשים שיבואו בעקבותיה, יעשו אותנו למכללה טובה עוד יותר לכל הבאים בשערינו.
לראש העמודהוספה למועדפיםהדפסהשליחה לחבר