אתר אישי

ד"ר אלון עמנואל

סגל אקדמי

קורות חיים

השכלה אקדמית

ב"א, לשון עברית, מקרא, אוניברסיטת תל-אביב, 1972

מ"א, מקרא, ביה"מ לרבנים, ניו-יורק (JTS), 1975

ד"ר, לשון עברית, אוניברסיטת תל-אביב, 1985

מומחיות אקדמית


הוראה

במכללת אורנים

משנת 2011, לימודי תואר שני, הוראת עברית כשפה שנייה

מחוץ למכללה

משנת 1979, במכללת בית ברל, בחוג ללשון עברית: תחביר, בלשנות וטעמי המקרא.
כמו כן הוראה כמורה מן החוץ בחוגים ללשון עברית באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר אילן

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

 "דרכי הקריאה של העברית הכתובה הבלתי מנוקדת", המנחה: פרופ' ח' רוזן, אוניברסיטת תל אביב 1984
the process of reading unvocalized Hebrew texts, Tel Aviv University 1984

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

"סימנילשון מאוחרים בספר ישעיהו הראשון (פרקים א – לט)"  המנחה: פרופ' ח"א גינזברג

ספרים - כתיבה או עריכה

·         "החייאת העברית" (בשיתוף עם מאיה פרוכטמן), יחידה 8 בקורס: פרקים בתולדות הלשון העברית, האוניברסיטה הפתוחה, 194 עמ', תשנ"ה.

·         "העברית הכתובה הבלתי מנוקדת" (מבנה המילה הכתובה וקריאתה בזיקה להקשר התחבירי); אוניברסיטת באר שבע, 190 עמ', תשנ"ה.

·         "הטקסט הכתוב בעברית בת ימינו" (מאפיינים מבניים, תחביריים ולקסיקליים) בשיתוף עם  ליאורה גרילק, גילה שילה; הוצאת מכון מופת, 266 עמ', תל אביב, תשס"ז.

 

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

2.   מאמרים בכתבי עת מדעיים עם שיפוט

·אלון ע',גולדברג ד'; "חריגות לשוניות בכתיבתם שלסטודנטים", חלקת לשון כתב למחקרים בבלשנות השימושית, בטיפוחהחינוך הלשוני ובאוריינות; חוברת 21; עמ' 38 50, תל-אביבתשנ"ו.

·אלון ע',גולדברג ד'; הקַשָּר כאשרבעברית הישראלית" (בשיתוף עם דינה גולדברג), חלקת לשון כתב למחקרים בבלשנות השימושית, בטיפוח החינוך הלשוני ובאוריינות; חוברת 26, עמ' 15 25, תל-אביב תשנ"ח.

·אלון ע',גולדברג ד'; "תחביר הפיסקה ותרומתו לטיפוחהאוריינות בבתי הספר - עיונים בכתיבתו של אורי אורבך", ספר מאיה פרוכטמן,חלקת לשון כתב למחקרים בבלשנות השימושית, בטיפוחהחינוך הלשוני ובאוריינות; חוברת 29 - 32, תל אביב, תש"ס-תשס"א.

·אלון ע'; "מילתהיחס 'לגבי' – פונקציה וערך" , חלקת לשון – כתב עת לבלשנות עיוניתושימושית, גיליון 43 – 44, ירושלים, תשע"ב.

·אלון ע',גולדברג ד'; "מילות ניגוד, עימות וויתור בעבריתבת ימינו", בלשנות עברית 66, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן,תשע"ב.

·אלון ע'; "ענייני לשון בפיוט 'תפילת טל' – עיוןבלשני-דידקטי", מים מדליו – כתב עת אקדמי ליהדות ולחינוך, כרך 22–23;הוצאת מכללת ליפשיץ, ירושלים, תשע"ב.

·Allon E.;"Complete Predicate – A Formal-Grammatical Dimension Study", HebrewHigher Education, vol. 16, University of Wisconsin-Madison, NAPH (2014) (inHebrew)

·Bolozky,S.; Allon, E.;  “mi?kal pa`lan `im nunbsisit hamitpare?et mexada? kexelek min hasofit (The CaCC+an patternwith a stem n reinterpreted as part of the suffix.)”  Hador 6 (2015): 161-164.

   מאמרים ופרקיםבאסופות מאמרים שפיטות

·אלון ע'; "שניידרשומר שבת – עיון במעמדה של המלית אתבעברית הישראלית"; הקובץ שי לחב"ר (חוברת יובל לכבוד חיים ב'רוזן), עמ' 11 13, תל אביב 1987.

·אלון ע'; "משפטמחובר ומשפט מסונף"  ספר הדסהקנטור – אסופת מחקרים בלשון, עמ' 12 16, רמת-גןתשנ"ו.

·אלון ע'; "מיליתהניגוד ואילו בעברית הישראלית עיון פרדיגמטי וסינטגמטי", ספר רפאלניר מחקרים בתקשורת, בבלשנות ובהוראת לשון,בעריכת: אורה שורצולד, עלית אולשטיין, שושנה בלום קולקה, עמ' 321 333 ירושלים, תש"ס.

·אלון ע'; "תכניותהלימודים בלשון במדינת ישראל" בתוך: ערכים ומטרות בתכניות הלימודים בישראלבעריכת עמוס הופמן ויצחק שנל, הוצאת רכס ומכללת בית ברל, אבן יהודה, 2002.

·אלון ע',גולדברג ד'; "מאבחניםדקדוקיים ככלי לניתוח תחבירי בר משמעות", מזמרת הלשון – עיון ומחקרבחינוך לשוני; בעריכת: ע' השכל-שחם, ר' בורשטיין, ע' עמיר, ה' אתקין; עמ' 195–212,ירושלים, תשע"ב.

·אלון ע'; "ההתאם כמבחין מהותי מרכזי בניתוח יחסי התלותהתחביריים" אסופות ומבואות בלשון כרך יד, בעריכת משה פלורנטין, הוצאת המזכירותהמדעית של האקדמיה ללשון עברית. תשע"ד

 מאמריםופרקים באסופות ובכתבי עת מקצועיים

 ·אלון ע'; "מערכתהפועל – הצגה על פי יחסי ערכיות", הד האולפן, חוברת מ"ד, עמ' 10– 11  אוקטובר 1982.

·אלון ע'; "להלבישאת לשוננו חג"; קובץ לחג הפסח, המרכז למועדי ישראל, מכללת בית ברל,1987

·אלון ע'; "הניקודוראשית הקריאה"; מתוך: בארי – פרקים במדעי הרוח, החברה והחינוך, מס'1; עורך: שלמה הראל; עמ' 143 149, מכללת בית-ברל, תשמ"ט.

·אלון ע'; "היבטיםחדשים על הוראת התחביר"; מתוך: בארי – פרקים במדעי הרוח, החברהוהחינוך, מס' 2; עורך: שלמה הראל; עמ' 231 244, מכללתבית-ברל, תש"ן.

·אלון ע'; "מהבין מתמטיקה ולשון"; מספר חזק – כתב עת להוראת המתמטיקה בביה"סהיסודי, מכללת בית ברל; מס' 7, נובמבר 1992 ; מס' 8, מרץ 1993.

·אלון ע'; "מןההקשר אל הקריאה"; בתוך: מקראה בקורס עקרונות ומעשים בהוראת הקריאה,עמ' 457 466, האונ' הפתוחה, 1994.

·אלון ע'; "הבלשנות,הרעיון העיקרי ומשפט המפתח"; בתוך: מקראה בקורס עקרונות ומעשים בהוראתהקריאה, עמ' 413 434, האוניברסיטה הפתוחה, 1994.

·אלון ע'; "הניתוחהלשוני של הטקסט" בתוך: הפיוט ונתנה תוקף - מודול להכשרת מורים בסדרה: הוראתמועדי ישראל, בעריכת ד"ר מרים דרור; מכון מופת (מחקר ופיתוח תכניות בהכשרתעובדי הוראה); עמ' 39 53, תל-אביב, תשנ"ז.

בהליכי כינוס

·אלון ע'; "המלהדווקא בלשון הכתובה – עיוןסינטאגמאטי ופאראדיגמאטי"; דברי המפגש השנתי החמישי (החוג הישראלי שלהחברה האירופאית לבלשנות), עמ' 5 10, תל-אביב 1988.

·אלון ע'; "לאהרי זה כהרי זה"; דבריהמפגש השנתי השישי (החוג הישראלי של החברה האירופאית לבלשנות), עמ' 7 13, ירושלים תש"ן.

·אלון ע'; "לאהומוגראפים כי אם אלולקסים: עיון במבנה העברית הישראלית הכתובה" דברי הקונגרסהעולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ד' כרך ראשון (הלשון העברית, לשונות היהודים),149 156,ירושלים תש"ן.

·אלון ע'; "לענייןמלות הניגוד בעברית בת ימינו"; דברי המפגש השנתי השביעי (החוג הישראלי שלהחברה האירופאית לבלשנות), עמ' 5 11, ירושלים תש"ן.

·אלון ע'; "מודלהתלות של ההיצג התחבירי"; דברי המפגש השנתי השמיני (החוג הישראלי של החברההאירופאית לבלשנות), עמ' 5 12, חיפה תשנ"ב.

·אלון ע'; "מודלהתלות וההתאם – לקידום הניתוח התחבירי"; דברי המפגש השנתי העשירי (החוגהישראלי של החברה האירופאית לבלשנות), עמ' 5 11, ירושליםתשנ"ה.

·אלון ע'; "המיליותרק ובלבד – עיון סינטגמטי ופרדיגמטי"; דברי המפגש השנתי האחד עשרוהשנים עשר (החוג הישראלי של החברה האירופאית לבלשנות), עמ' 45 51, תל-אביב 1996.

·אלון ע'; "מילתהיחס עם בעבריתהישראלית"; דברי המפגש השנתי הארבעה עשר (החוג הישראלי של החברה האירופאיתלבלשנות), בית-ברל  1998.

·אלון ע'; "החלטנועל המקום על המקום" – מילת היחס על בעברית הישראלית; דברי המפגש השנתי השבעה עשר (החוג הישראלי שלהחברה האירופאית לבלשנות), אוניברסיטת תל אביב 2001. 

דוחות מחקר

·מילת היחס "לגבי"– פונקציה וערך; המחקר נערך בהמלצתועדת המחקר הבין-מכללתית במכון מופ"ת ובתמיכת האגף להכשרת עובדי הוראה במשרדהחינוך; הדו"ח הוגש ב-.2011

הצגה בכנסים מדעיים

1986  –   "על הוראת הקריאה והוראת הכתיב", הוועידההשנתית השלוש עשרה של איל"ש, אוניברסיטת חיפה.  

1987  –   "הכינוייםו'משפט המפתח'", הוועידה השנתית הארבע עשרה של איל"ש, אוניברסיטתבר–אילן.

1988–   "המלהדווקא בלשון הכתובה – עיון סינטאגמאטי ופאראדיגמאטי", המפגש השנתיהחמישי של חברי החוג הישראלי של החברה האירופאית לבלשנות, אוניברסיטת תל אביב.

1989–   "לאהרי זה כהרי זה", המפגש השנתי השישי של חברי החוג הישראלי של החברההאירופאית לבלשנות, אוניברסיטת תל-אביב.

1989  –   "לאהומוגראפים כי אם אלולקסים עיון מורפו-סינטקטי בעברית הכתובה", הקונגרס העולמי העשירילמדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1989  –   "מהיקריאה?", קדם הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות (הנחלת הלשון), האוניברסיטההעברית בירושלים.

1990–   "מיליתהניגוד אבל בעברית בת ימינו", המפגש השנתי השביעי של חברי החוגהישראלי של החברה האירופאית לבלשנות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

1990  –   "הפונקציהההקשרית-מבנית של הגרפמות בעברית בת ימינו", כינוס NAPH,אוניברסיטת "ישיבה" בניו-יורק.

1991  –   "מודלהתלות של ההיצג התחבירי", המפגש השנתי השמיני של חברי החוג הישראלי של החברההאירופאית לבלשנות, אוניברסיטת חיפה.

1993  –   “Using Paragraph Syntax toTeach Modern Hebrew and Biblical Texts”,כינוס NAPH, אוניברסיטת מישיגן, אן-ארבור, מישיגן.

1993  –   "חריגותלשוניות בלשונם של סטודנטים", כינוס אורנים השני, מכללת אורנים, קריית טבעון.

1993  –   "ממדיהניתוח התחבירי ושגיאות של לומדי עברית כשפה זרה", בתר הקונגרס העולמי העשירילמדעי היהדות (הנחלת הלשון), האוניברסיטה העברית בירושלים.

1994  –   "מודלהתלות וההתאם לקידום הניתוח התחבירי", המפגש השנתי העשירי של חברי החוגהישראלי של החברה האירופאית לבלשנות, האקדמיה הלאומית למדעים, מכון ון-ליר,ירושלים.

1994  –   "משפטיםשאינם מחוברים ומשפטים פסידו-מורכבים", הוועידה העשרים ואחת של איל"ש, אוניברסיטתבר-אילן.

1995  –   “Formal Means for indicatingNew Information”, כינוס NAPH,האוניברסיטה של מרכז פלורידה, אורלנדו, פלורידה.

1996  –   "המיליותרק ובלבד", המפגש השנתי השנים עשר של חברי החוג הישראלי שלהחברה האירופאית לבלשנות, אוניברסיטת תל-אביב.

1996  –   "הניקודוראשית הקריאה", כינוס NAPH, האוניברסיטה של ממפיס, ממפיס, טנסי.

1997  –   "משמעותהקשרית ומשמעות ספציפית", כינוס NAPH,Hebrew Union College ; לוס אנג'לס, קליפורניה.

1997  –   "הקַשָּרכאשר בעברית הישראלית", (בשיתוף עם דינה גולדברג), הוועידה העשריםוארבע של איל"ש, אוניברסיטת תל-אביב.

1998  –   "מילתהיחס עם בעברית הישראלית", המפגש השנתי הארבעה עשר של חברי החוגהישראלי של החברה האירופאית לבלשנות, מכללת בית ברל.

‏1998  –   "פונקציותתקשורתיות של מבנים לשוניים" , כינוס ,NAPH Jewish Theological Seminary ניו-יורק, ניו-יורק.

‏1998–   "מבנההפיסקה בכתיבה העיתונאית עיון בטורו של אורי אורבך", (בשיתוף עם דינה גולדברג), הוועידההשנתית העשרים וחמש של איל"ש, אוניברסיטת חיפה.

‏1999–   "ערךשל רכיב לשוני בתוך קבוצת המרה", כינוס NAPH,Universidad Nacional Autonoma deMexico, מקסיקו סיטי, מקסיקו.

2000  –   " The Preposition IM(with) in Modern Israeli Hebrew", כינוס NAPH,University of Illinois, שיקגו, אילינוי.

2001  –   "החלטנועל המקום על המקום", המפגש השנתי ה-17 של חברי החוג הישראלי שלהחברה האירופית לבלשנות, אוניברסיטת תל אביב.

2001  -    "לשוןהמקרא כמקור לעברית הישראלית – מה קרה בדרך?", כינוס NAPH,Hebrew Union College, ניו יורק.

2003  –   "מאבחניםדקדוקיים ככלי לניתוח תחבירי בר-משמעות", (בשיתוף עם דינה גולדברג), הוועידההשנתית השלושים של איל"ש, אוניברסיטת תל אביב. 

2004–   "Relative Clouse andContent Clouse in Modern Hebrew"(פסוקיות זיקה ופסוקיות תוכן בעברית הישראלית), כינוס NAPH,The University of Texas, אוסטין, טקסס.

2004–   "עודעל כלים דקדוקיים לניתוח המבנה התחבירי של הפיסקה" (בשיתוף עם דינה גולדברג),הוועידה השנתית השלושים ואחת של איל"ש, אוניברסיטת בר אילן. 

2004  –   "הניקודבימינו – ערך ופונקציה", יום עיון: הניקוד – עבר הווה ועתיד, אוניברסיטת בראילן.

2006  –   "The InformationDimension of the Syntactical Analysis"("ממד המידע בניתוח התחבירי – עיון במבחר מפירושי רש"י"), כינוס NAPH,The University ofMinnesota, מינאפוליס, מינסוטה.

2007  –   "מילותקישור להבעת יחסי ניגוד, עימות וויתור " (בשיתוף עם דינה גולדברג),  הוועידה השנתית השלושים וארבע של איל"ש, האוניברסיטההפתוחה.

2007–   "מילתהיחס לגבי – פונקציה וערך" – המפגש השנתי העשרים ושלושה של החוגהישראלי לבלשנות, אוניברסיטת  תל אביב.

2008  –   "Adversative Conjunctionsin Hebrew" – כינוס NAPH,McGill University, מוטריאול, קוויבק, קנדה.

2008  –   המפגשהשנתי העשרים וארבעה של החוג הישראלי לבלשנות, בית ברל, ישראל (יושב ראש של מושב).

2009  –   "Cohesion in the Liturgical Poem'Unetane Toqef '" כינוסNAPH, University College London, לונדון,בריטניה.

2010  –   "לשון'נכונה' בשידורי הפרסומת" – הכינוס התשיעי של האגודה הישראלית לחקר שפהוחברה, אוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע.

2010  –   "Agreement as a MainCriterion in Syntactical Relations"כינוס NAPH, Stern College for Women, Yeshiva University,ניו יורק.

2011  –   "לניתוחהמבנה התחבירי של  מאמרוני דעה:המקרה של אבל – כינוס NAPH, University of Mariland, קולג' פרק, מרילנד (בשיתוף עם דינהגולדברג).

2012–   "מחשבות לגבי גלגול מקדים" – הכינוסה-30 של NAPH, Universityof California, Los Angeles, לוס אנג'לס, קליפורניה.

2013 –   "הנשוא המורחב – עיון במישור הדקדוקי-פורמלי" – הכינוס ה-31 של NAPH, Jewish Theological Seminary,ניו יורק, ניו יורק.

2015 –  הפונקציההמבנית והפונקציה האסוציאטיבית מבט נוסף על תרגילהקלוז"–

הכינוס ה-33 של NAPH,האוניברסיטה של ממפיס, ממפיס, טנסי.

2016 –  "המיליות – פונקצייה וערך". הכינוסה-34 של NAPH.BrownUniversity, in Providence, RI

2017 –   הקַשָר 'אם כי' –מעמדו התחבירי, משמעותו ותפקידו הרטורי". הכינוס ה-35 של NAPH. NYU, ניו יורק, ניו יורק.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

עבודת גמר יישומית מורחבת,

סטרולוביץ' טובה, הוראה מתוקשבת של דקדוק בכיתות אולפן לרופאים ולאחיות, נובמבר 2015

פעילות מקצועית/חינוכית/אקדמית, פיתוח וייזום

1. תפקידים אקדמיים ופדגוגיים

1973– 1976       שליחות מטעם ההסתדרות הציונית העולמית במרכז הקהילתי היהודי בדטרויט.התפקיד: ראש המחלקה העברית (במסגרת זו ניהולהאולפן לעברית והוראה בו).

1980– 1984       ניהול אולפן הקיץ, אוניברסיטתבר אילן

1984– 1987       ראשות החוג ללשון עברית, מכללתבית ברל

1991– 1994       ראשות החוג ללשון עברית, מכללתבית ברל

1993– 1999       ראשות פורום מרכזי הלשוןבמכללות מכון מופ"ת (מחקר ופיתוח תכניות בהכשרתעובדי חינוך והוראה במכללות)

1997– 2002       חברות בוועדת תכנית הלימודיםבחינוך לשוני עברית – שפה, ספרות ותרבות, משרד החינוך

1999                  חברות בוועדת תכנית לימודיםללימודי היסוד בלשון העברית במכללות לחינוך

2001– 2004       ראש אקדמי של תכנית סמסטר חורףשל אונ' מוסקבה, מכללת בית ברל

2003– 2007       חברות בוועדת מקצוע, לשוןעברית, משרד החינוך

2003– 2010       חברות בוועדת אסיסטנטים, מכללתבית ברל

20042014       חברות בוועדתהכינוס השנתי של NAPH

20072013       ראשותהחוג ללשון עברית, מכללת בית ברל

2011?             חברות במערכתכתב העת "חלקת לשון"

2014?             חברותבוועדה המייעצת של NAPH  (ארגון הפרופסורים לעברית בארה"ב)

 

 

2.ארגון כינוסים מדעיים

 

1993          הוועידה השנתית העשרים של איל"ש(האגודה הישראלית לבלשנות שימושית); מכללת בית ברל  – יו"ר הוועד המארגן.

1998          המפגש השנתי הארבעה עשר של חברי החוגהישראלי של החברה האירופית לבלשנות; מכללת בית ברל – יו"ר הוועד המארגן.

2008          כינוס החוג הישראלי לבלשנות, המפגשהשנתי העשרים וארבעה; המכללה האקדמית בית ברל – יו"ר (משותף) של הוועד המארגן(בשיתוף עם ד"ר גילה שילה)