Personal Site

Moran Ziv

רכזת אקדמית של החוג ותכנית ההכשרה לחינוך המיוחד, החוג לחינוך מתמטי, והחוג להוראת מדעי הטבע והסביבה

קורות חיים

מומחיות אקדמית


מעורבות ועשייה באורנים