אתר אישי

פרופ' לב-ידון שמחה

סגל אקדמי

קורות חיים

מומחיות אקדמית

אנטומיה ותהליכי התפתחות בצמחים, בוטאניקה, בוטאניקה ארכיאולוגית, ביולוגיה של עצים ואקולוגיה של יערות, ביות צמחים וראשית החקלאות, החלפת מין בצמחים, פזיולוגיה של צמחים, צבעי הגנה בצמחים


Anatomy and development of plants, Botany, Botanical archaeology, Tree biology and forest ecology, Plant domestication and origin of agriculture, Gender switch in plants, Plant physiology, Defensive coloration in plants

הוראה

במכללת אורנים

(1) ביולוגית שדה (התאמות, אבולוציה, יחסים עם הסביבה הביוטית והפיזית).
(2) צמחים ותרבות האדם.
(3) מבנה ותפקיד של תאים, רקמות ואיברים בצמחים.
(4) פיזיולוגיה של צמחים.
(5) אבולוציה.
(6) צומח המזרח התיכון.

רשימת פרסומים

ספרים - כתיבה או עריכה

67. Lev-Yadun, S. 2003. Weapon (thorn) automimicry and mimicry of aposematic colorful
thorns in plants. Journal of Theoretical Biology 224:183-188.

68. Lev-Yadun, S. 2003. Stem cells in plants are differentiated too. Current Topics in
Plant Biology 4:93-102.

69. Lev-Yadun, S. 2003. Why do some thorny plants resemble green zebras? Journal of
Theoretical Biology 244:483-489.

70. Abbo, S., D. Shtienberg, J. Lichtenzveig, S. Lev-Yadun & A. Gopher. 2003. The chickpea,
summer cropping, and a new model for pulse domestication in the ancient Near East.
Quarterly Review of Biology 78:435-448.

71. Flaishman, M.A., K. Loginovsky & S. Lev-Yadun. 2003. Regenerative xylem in inflorescence
stems of Arabidopsis thaliana. Journal of Plant Growth Regulation 22:253-258.

72. Yancheva, S.D., S. Golubowicz, E. Fisher, S. Lev-Yadun & M.A. Flaishman. 2003. Auxin
type and timing of application determine the activation of the developmental program during
in vitro organogenesis in apple. Plant Science 165:299-309.

73. Lev-Yadun, S. & G. Ne`eman. 2004. When may green plants be aposematic? Biological
Journal of the Linnean Society 81:413-416.

74. Lev-Yadun, S., M.A. Flaishman & N. Atzmon. 2004. Nonchimeric variegated mutation in
Cupressus sempervirens L. International Journal of Plant Sciences 165:257-261.

75. Lev-Yadun, S., A. Dafni, M.A. Flaishman, M. Inbar, I. Izhaki, G. Katzir & G. Ne`eman. 2004.
Plant coloration undermines herbivorous insect camouflage. BioEssays 26:1126-1130.

76. Avsian-Kretchmer, O., Y. Gueta-Dahan, S. Lev-Yadun, R. Gollop & G. Ben-Hayyim. 2004.
The salt-stress signal transduction pathway that activates the gpx1 promoter is mediated by
intracellular H2O2, different from the pathway induced by extracellular H2O2. Plant
Physiology 135:1685-1696.

77. Lev-Yadun, S. 2005. Shade avoidance and Zahavi's handicap principle in dense plant
populations. Biological Journal of the Linnean Society 84:313-319.
78. Lev-Yadun, S., S. E. Wyatt & M. A. Flaishman. 2005. The inflorescence stem fibers of
Arabidopsis thaliana revoluta (ifl1) mutant. Journal of Plant Growth Regulation 23:301-306
(including a cover picture).

79. Inbar, M. & S. Lev-Yadun. 2005. Conspicuous and aposematic spines in the animal kingdom.
Naturwissenschaften 92:170-172 (including a cover picture).

80. Rothwell, G.W. & S. Lev-Yadun. 2005. Evidence of polar auxin flow in 375 million-year-old
fossil wood. American Journal of Botany 92:903-906.

81. Abbo, S., A. Gopher, B. Rubin & S. Lev-Yadun. 2005. On the origin of Near Eastern founder
crops and the "dump-heap hypothesis". Genetic Resources and Crop Evolution 52:491-495.

82. Lev-Yadun, S. 2006. Defensive functions of white coloration in coastal and dune plants.
Israel Journal of Plant Sciences 54:317-325.

83. Lev-Yadun, S. 2006. An anatomist and gentleman: Professor Abraham Fahn at 90. Israel
Journal of Plant Sciences 54:I-II (including a cover page).

84. Lev-Yadun, S. & G. Ne`eman. 2006. Color changes in old aposematic thorns, spines, and
prickles. Israel Journal of Plant Sciences 54:327-333.

85. Lev-Yadun, S., A. Gopher & S. Abbo. 2006. How and when was wild wheat domesticated.
Science 313:296.

86. Lev-Yadun, S., G. Ne`eman, S. Abbo & M.A. Flaishman. 2006. Comment on "Early
Domesticated Fig in the Jordan Valley". Science 314:1683a.

87. Abbo, S., A. Gopher, Z. Peleg, Y. Saranga, T. Fahima, F. Salamini & S. Lev-Yadun. 2006.
The ripples of "the big (agricultural) bang": the spread of early wheat cultivation. Genome
49:861-863.

88. Ben-David, R., S. Lev-Yadun, C. Can & S. Abbo. 2006. Ecogeography and demography of
Cicer judaicum, a wild annual relative of domesticated chickpea. Crop Science 46:1360-1370.

89. Shargal, A., S. Golobovich, Z. Yablovich, L.A. Shlizerman, R.A. Stern, G. Grafi, S. Lev-Yadun
& M.A. Flaishman. 2006. Synthetic cytokinins extend the phase of division of parenchyma
cells in developing pear (Pyrus communis L.) fruits. Journal of Horticultural Science
& Biotechnology 81:915-920.

90. Lev-Yadun, S. & K.S. Gould. 2007. What do red and yellow autumn leaves signal? Botanical
Review 73:279-289.

91. Lev-Yadun, S. & M. Halpern. 2007. Ergot (Claviceps purpurea) - An aposematic fungus.
Symbiosis Journal 43:105-108.

92. Lev-Yadun, S. & N. Mirsky. 2007. False satiation: The probable antiherbivory strategy of
Hoodia gordonii. Functional Plant Science and Biotechnology 1:56-57.

93. Halpern, M., D. Raats & S. Lev-Yadun. 2007. Plant biological warfare: Thorns inject
pathogenic bacteria into herbivores. Environmental Microbiology 9:584-592 (including
a cover picture).

94. Halpern, M., D. Raats & S. Lev-Yadun. 2007. The potential anti-herbivory role of
microorganisms on plant thorns. Plant Signaling & Behavior 2:503-504 (including
a cover picture).

95. Ronel, M., H. Malkiel & S. Lev-Yadun. 2007. Quantitative characterization of the thorn
system of the common shrubs Sarcopoterium spinosum and Calicotome villosa. Israel
Journal of Plant Sciences 55:63-72.

96. Lev-Yadun, S. 2008. Large-scale species introductions to preserve global biodiversity:
Noah's Ark revisited. Ambio (in press).

97. Lev-Yadun, S. 2008. Bioethics. On the road to absurd land. Plant Signaling & Behavior
3:612.

98. Flaishman, M.A., K. Loginovsky, Golobowich, S. & S. Lev-Yadun. 2008. Arabidopsis
thaliana as a model system for graft union development in homografts and heterografts.
Journal of Plant Growth Regulation (in press).

99. Rothwell, G.W., Sanders, H., Wyatt, S.E. & S. Lev-Yadun. 2008. A fossil record for growth
regulation: the role of auxin in wood evolution. Annals of the Missouri Botanical Garden
95:121-134.

100. Abbo, S., Y. Saranga, Z. Peleg, Z. Kerem, S. Lev-Yadun & A. Gopher. 2009. The origin of
Near Eastern grain crops: reconsidering legumes vs. cereals domestication. Quarterly
Review of Biology (in press).


II. Archaeology or Geology Journals

18. Lev-Yadun, S. & M. Weinstein-Evron. 2005. Modeling the influence of wood use by the
Natufians of el-Wad on the forest of Mount Carmel. Journal of the Israel Prehistoric
Society 35:285-298.

19. Elbaum, R., C. Melamed-Bessudo, E. Boaretto, E. Galili, S. Lev-Yadun, A.A. Levy & S. Weiner.
2006. Ancient olive DNA in pits: preservation, amplification and sequence analysis. Journal
of Archaeological Science 33:77-88.

20. Kerem, Z., A. Gopher, S. Lev-Yadun, P. Weinberg & S. Abbo. 2007. Chickpea domestication
in the Neolithic Levant through the nutritional perspective. Journal of Archaeological
Science 34:1289-1293.

21. Tsartsidou, G., S. Lev-Yadun, R.-M. Albert, A. Miller-Rosen, N. Efstratiou & S. Weiner. 2007.
The phytolith archaeological record: strengths and weaknesses evaluated based on a
quantitative modern reference collection from Greece. Journal of Archaeological
Science 34:1262-1275.

22. Lev-Yadun, S. 2008. Wood remains from archaeological excavations: a review with a Near
Eastern perspective. Israel Journal of Earth Sciences (in press).

23. Abbo, S., I. Zezak, E. Schwartz, S. Lev-Yadun & A. Gopher. 2008. Wild pea harvest in Israel -
bearing on the origin of Near East farming. Journal of Archaeological Science 35:922-929.

24. Abbo, S., I. Zezak, E. Schwartz, S. Lev-Yadun, Z. Kerem & A. Gopher. 2008. Wild lentil and
chickpea harvest in Israel: bearing on the origins of Near Eastern farming. Journal of
Archaeological Science (in press).

25. Albert, R.-M., R. Shahack-Gross, D. Cabanes, A. Gilboa, S. Lev-Yadun, M. Portillo, I. Sharon,
E. Boaretto & S. Weiner. 2008. Phytolith-rich layers from the Late Bronze and Iron Ages
at Tel Dor (Israel): mode of formation and archaeological significance. Journal of
Archaeological Science 35:57-75.

26. Tsartsidou, G., S. Lev-Yadun, N. Efstratiou & S. Weiner. 2008. Ethnoarchaeological study
of phytolith assemblages from an agro-pastoral village in Northern Greece (Sarakini):
development and application of a Phytolith Difference Index. Journal of Archaeological
Science 35:600-613.


Papers in Books

15. Lev-Yadun, S. 2004. Vegetal remains. In: Inscribed in clay. Provenance study of the
Amarna tablets and other ancient Near Eastern texts. Eds. Goren, Y., I. Finkelstein &
N. Na'aman. Monograph Series of the Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Tel Aviv.

16. Lev-Yadun, S. 2008. The environmental influence of the Pottery Neolitic (ca. 7,500-6,500
years B.P.) Nahal Zehora II settlements in the southern Mt. Carmel. In: Pottery Neolithic
Village in the southern Mt. Carmel: Nahal Zehora. Ed. Gopher, A. Monograph Series of
the Institute of Archaeology, Tel Aviv University, Tel Aviv (in press).

17. Lev-Yadun, S. 2006. Defensive coloration in plants: a review of current ideas about
anti-herbivore coloration strategies. In: Floriculture, ornamental and plant biotechnology:
advances and topical issues. Vol. IV. Ed. Teixeira da Silva, J.A. Global Science Books,
London, pp. 292-299.

18. Lev-Yadun, S. & K. S. Gould. 2008. Role of anthocyanins in plant defense. In: Gould,
K.S., K.M. Davies & C. Winefield (eds.). Life's colorful solutions: the biosynthesis,
functions, and applications of anthocyanins. Springer-Verlag, Berlin (in press).

19. Lev-Yadun, S. & M. Halpern. 2008. External and internal spines in plants insert pathogenic
microorganisms into herbivore's tissues for defense. In: Van Dijk, T. (ed.). Microbial
ecology research trends. Nova Scientific Publishers, Inc., New York (in press).

20. Abbo, S., C. Can, S. Lev-Yadun & M. Ozaslan. 2008. Traditional farming systems in
south-eastern Turkey: imperative of in situ conservation of endangered wild annual
Cicer species. In: Maxted, N.,B.V. Ford-Lloyd, S.P. Kell, J.M. Iriondo, E. Dulloo,
J. Turok (eds.). Crop wild relative conservation and use. CAB International,
Wallingford, pp. 243-248.

21. Ne’eman, G. & S. Lev-Yadun. 2008. Current conservation issues in Pinus halepensis.
In: Perevolotsky, A. (ed.). Conserving Mediterranean ecosystems: the Ramat Hanadiv
case study and beyond. Oxford University Press, Oxford (in press).

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

תפקידים באורנים:
(1) חבר בוועדת מחקר (2008-2003).
(2) חבר בוועדת משמעת (2008).
(3) חבר בוועדות שונות בחוג לביולוגיה.

תפקידים ציבוריים

Editorial Review Board of International Journals
Editorial Board - Israel Journal of Zoology (1992-1995).
Associate Editor - Plant Signalling and Behaviour (2005-2008).
Guest Editor - Israel Journal of Plant Sciences 2006 (special issue in honor of Professor A. Fahn).
Editorial Board - Israel Journal of Plant Sciences (2006-2008).
Editorial Board - Communicative and Integrative Biology (2008).

A selected list of journal for which I reviewed papers
(1) Nature Reviews Genetics, (2) PNAS, (3) BioEssays, (4) Global Change Biology,
(5) Ecology, (6) Plant, Cell & Environment, (7) Tree Physiology, (8) Oikos, (9) Evolutionary
Ecology, (10) Annals of Botany, (11) Journal of Evolutionary Biology, (12) Environmental
and Experimental Botany, (13) Genome, (14) Journal of Theoretical Biology, (15) Journal
of Archaeological Science, (16) Quaternary Research.

מרחב אישי

באופן כללי התמחותי היא במחקר רב תחומי ובקישור נושאים שלעיתים נראים לרבים בלתי קשורים. הדבר מחייב קריאה של חומר מדעי רב מאד בתחומים רבים ואני עושה זאת באדיקות מאז לימודי התואר הראשון. למדתי במקביל בשתי פקולטות (ביולוגיה וארכיאולוגיה) וחלק משמעותי ממחקרי נסמך על ההשכלה הכפולה. בנוסף, היו לי שתי קריירות נוספות, צלם מקצועי ורב סרן במודיעין שנותנות לי פרספקטיבה נוספת על נושאים ויזואליים ומערכות הגנה, הרתעה והונאה. חלק מהצלחותי נבעו מחוסר הפחד להכשל (נופלים וקמים) ומאי כניעה למוסכמות. זרמים מרכזיים באקדמיה, אופנות מדעיות ולחצים של בכירים ממני מעולם לא מנעו ממני לחשוב באופן עצמאי ולעמוד על דעתי. כמדען אני מנסה להבין את המציאות. דמיון (להבדיל מהזיות) ומקוריות והכרה מעמיקה של הנושאים המעניינים אותי מאפשרים לפרוץ דרך חדשה יותר מאשר האחזות בהצלחות קודמות. בניגוד לגישה הכללית במערכת האקדמית שדרשה להתמקד בנושא אחד התמחיתי מאז שהתחלתי בלימודי התואר השני בבוטאניקה ברב תחומיות מתוך ראיה כי כאשר כולם מתמחים בגיזרה צרה מאד יהיה צורך באנשים שיוכלו לחבר נושאים נפרדים לתמונה כוללת. בנוסף לכך, כבר אז ראיתי מדענים רבים ומוכשרים שהתעייפו נפשית מעיסוק בנושא אחד ואני עוסק במקביל בכמה נושאים ונכנס לנושאים חדשים גם כדי להמנע מעייפות האינטלקט.