אתר אישי

ד"ר בוימל יאיר

ראש החוג להיסטוריה, לימודי א"י ומחשבת ישראל

קורות חיים

השכלה אקדמית

התואר

חוג/מחלקה/פקולטה

מוסד אקדמי

שנת קבלת תואר

Ph.D (דוקטור)

פקולטה למדעי הרוח

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

אוניברסיטת חיפה

2002

M.A (מוסמך)

פקולטה למדעי הרוח

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

אוניברסיטת חיפה

1994

B.A.

פקולטה למדעי הרוח

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

אוניברסיטת חיפה

1989

תעודת הוראה

היסטוריה, ערבית.

מכללת אורנים

1989

מומחיות אקדמית

ארץ ישראל במאות 18 - 19, היסטוריה פלסטינית, המדינה היהודית והמיעוט הערבי, המנדט הבריטי בארץ ישראל, הסכסוך הישראלי ערבי, מדיניות ישראל כלפי המיעוט הערבי, מיעוטים במדינת ישראל, נראטיבים בסכסוך


Palestine in the 18th and 19th Century, Palestinian History, The Jewish State and the Arab Minority, The British mandate in Palestine, The Israeli Arab conflict, The Israeli Policy towards Arab minority, Minorities In the State of Israel, Narratives in Conflict

הוראה

במכללת אורנים

 שם הקןרס

מוסד

פקולטה ושנה

1. היווצרותה וראשית דעיכתה של האמפריה העות'מאנית

http://moodle.oranim.ac.il/moodle/course/view.php?id=2584

אורנים פקולטה למדעי הרוח 2011 - 2012

 2.

אומנות ולאומיות במזרח התיכון
 http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/16629

M.Ed אורנים לימודים מתקדמים 2004 - 2009

3.  אומנות ולאומיות במזרח התיכון 
 http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/16629

סמינריון
אונ. חיפה ואורנים

פקולטות למדעי הרוח 2005 - 2008
4.  מסמכים מעצבים בסכסוך ישראל ערב: 1881–1920 אורנים פקולטה למדעי הרוח 2008
5.  מסמכים מעצבים בסכסוך ישראל ערב: 1920- 1947 אורנים פקולטה למדעי הרוח 2009
6.  תעודות – מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון אונ. חיפה פקולטה למדעי הרוח 2002 - 2008
7.  מדיניות ממשלות ישראל כלפי הערבים בישראל אונ. חיפה ואורנים פקולטה למדעי הרוח 2002 - 2008
8.  כתיבה מדעית בהיסטוריה של המזרח התיכון אונ. חיפה פקולטה למדעי הרוח 2002 - 2008
9.  מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון 
 http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/50001
אורנים פקולטה למדעי הרוח 2005 - 2009
10.  עליית אירופה וכיבוש המזרח התיכון אורנים פקולטה למדעי הרוח 2006
11. מיעוטים בארץ ישראל ובמדינת ישראל אורנים פקולטה למדעי הרוח 2004 - 2007
12. פלסטין, הפלסטינים ותנועתם הלאומית אורנים פקולטה למדעי הרוח 2005 - 2007
13. זהות ישראלית ומזרח תיכונית 
 http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/50001
אורנים פקולטה לחינוך 2005 - 2009
13. טקסט מיתוס ומציאות במזרח התיכון 
 http://info.oranim.ac.il/home/home.exe/16565
אורנים פקולטה למדעי הרוח 2005 - 2008
14. ארץ ישראל במאות ה-18 – 19 אורנים פקולטה למדעי הרוח 2005 - 2009
15. המזה"ת: מאימפריה למדינות לאום אורנים פקולטה למדעי הרוח 2004 - 2006
16. תקופת המנדטים במזרח התיכון אורנים פקולטה למדעי הרוח 2006 - 2009
17. ישראל, המיעוט הערבי והסכסוך אורנים פקולטה לימודי המשך 2005 - 2008

רשימת פרסומים

נושאי תיזה

עבודת הדוקטורט ( .Ph.D. / D.Sc) - בעברית ובאנגלית

יחסו של הממסד הישראלי לערבים בישראל: מדיניות, עקרונות ופעולות: העשור השני, 1958 – 1968. אוניברסיטת חיפה, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, 2002.

 The Attitude of the Israeli Establishment towards the Arabs in Israel: Policy, Principles, and Activities: The Second Decade, 1958 – 1968.

עבודת תיזה למאסטר (.M.Sc. / M.A) - בעברית ובאנגלית

החוג להסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה נושא עבודת המאסטר: מדיניות הפיתוח החקלאי בכפר הערבי בארץ ישראל ותוצאותיה: 1930 - 1936.

 Agricultural Development in Rural Arab Communities in Palestine During the Period of March 1930 - April 1936, Policies and Results.

ספרים - כתיבה או עריכה

א. יאיר בוימל, 2007, צל כחול לבן: מדיניות הממסד הישראלי ופעולותיו בקרב האזרחים הערבים, השנים המעצבות:
    1958 – 1968, הוצאה לאור: פרדס, חיפה, 446 עמודים. (על הוצאת פרדס" ועל הקשר בין הדוקטוראט לספר ראה
    בדף נספח)
ב. יאיר בוימל ושרה אוסצקי לזר, 2007, החברה הערבית בישראל, יחידה מס' 3: בצל הממשל הצבאי – הממסד הישראלי
   והאזרחים הערבים, 1948 - 1967, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 130 עמודים ביחידת הלימוד הספציפית.

מאמרים

כתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים

בכתבי עת מדעיים עם שיפוט:
יאיר בוימל, 2006, "עקרונות מדיניות האפליה כלפי הערבים בישראל, 1948 – 1968, עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, הישוב ומדינת ישראל, כרך 16, מכון בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון, 22 עמודים.

יאיר בוימל, תשס"ב, "הממשל הצבאי ותהליך ביטולו, 1958 – 1968" המזרח החדש, כרך מ"ג, הוצאת מאגנס, ירושלים, 23 עמודים.

יאיר בוימל, " שעבוד הכלכלה הערבית לטובת המגזר היהודי בישראל 1967-1958", המזרח החדש, כרך מ"ח, 2009, בהוצאת האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם.

בכתבי עת מדעיים ומקצועיים או פרקים בספרים:
יאיר בוימל, "60 שנות הפקרה מושגחת – פענוח צופן מדיניות הממסד הישראלי כלפי אזרחי המדינה הערבים", בתוך: חנה כץ וארז ספדיה, עורכים: "מדינה מפקירה – מדינה משגיחה" , המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, המכללה האקדמית ספיר, עתיד לצאת לאור ב-2009.

דוחות מחקר

יאיר בוימל, עירית זאבי, מרי תותרי, "מה לומדים סטודנטים יהודים וערבים אלה מאלה?" הרשות למחקר ולהערכה, המכללה האקדמית לחינוך, אורנים, 2009

הצגה בכנסים מדעיים

כנס העסקים היהודי-ערבי בישראל: החברה הערבית בישראל: מהזדמנות כלכלית להצלחה עסקית.
(כנס כללי) קרן אברהם ; קרן אדנאואר ; המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי ; "הארץ" כנסים.
הרצליה, 20.12.2005. החברה הערבית בישראל מנתונים לפוטנציאל.
 

הטבח בכפר קאסם – חמישים שנה אחרי (כנס כללי) אוניברסיטת חיפה, 11.3.2007
תוצאות הטבח בכפר קאסם כנקודת מפנה במדיניות הממסד כלפי הערבים בישראל.
 

"מדינה מפקירה – מדינה משגיחה: מורכבותה של המדיניות החברתית בישראל" (כנס כללי) מכללת ספיר, 21.2.2008 "מדינה משגיחה על ההפקרה": מדיניות הממסד הישראלי כלפי הערבים בישראל ותוצאותיה.

כנס אילמא (האגודה הישראלית לחקר האיסלאם והמזרח התיכון) אוניברסיטת חיפה, 20.5.2008 הפקעת אמצעי הייצור של הערבים בישראל, בידי הממסד הישראלי.

"ריבוי זהויות בחינוך", הכנס הבינלאומי החמישי למחקר בחינוך יהודי של האגודה הישראלית למחקר בחינוך יהודי מכון מנדל למנהיגות חינוכית
8.1.2009 "וילה בג'ונגל" – זהות נכה – זהות חסרה (אודות היעדר הזהות המזרח תיכנוית בתמהיל הזהות היהודית – ישראלית).

מלחמת העצמאות יד יצחק בן צבי, 9.5.2001 האם היתה המלחמה בלתי נמנעת? המיעוט הערבי בישראל אוניברסיטת חיפה, 10.2002 עקרונות מדיניות הממסד הישראלי כלפי הערבים בישראל.

בין היסטוריה ביקורתית וחינוך פוליטי אורנים, 27.2.2003 המחלוקות בממסד הישראלי בשאלת המדיניות כלפי הערבים.

ברירת השלום ודרך המלחמה. אורנים, 1.12.2003 המחלוקות ביישוב ב-1948 והויתור על ברירת השלום.
 
ישראל בעשור השני יד יצחק בן צבי, 26.1.05 תהליך ביטול הממשל הצבאי.


מורים חוקרים באורנים:
2002 מדיניות הממסד הישראלי כלפי המיעוט הערבי
2003 הממשל הצבאי במדינת ישראל
2004 האם רשלנות בריטית הביאה להקמת מדינת ישראל ?
2008 "60 שנות הפקרה מושגחת – פענוח צופן מדיניות הממסד הישראלי כלפי אזרחי המדינה הערבים".

תפקידים אקדמיים במכללה/אוניברסיטה

במכללת אורנים

1. ראש החוג ללימודים רב תחומיים – למן שנת תשס"ו ועד היום
2. ראש הצוות לעיצוב החוג הרב תחומי לקראת תשס"ט והכנתו למתווה אריאב – תשס"ח
3. חבר בוועדת הקבע (נציג המורים) – תשס"ו – תשס"ז
4. חבר בוועדת המשמעת – תשס"ה – תשס"ט
5. חבר בוועדת המחקר של היחידה למחקר והערכה תשס"ז – תשס"ט
6. חבר מזכירות פקולטת מח"ר (תשס"ה – תשס"ו, תשס"ט)
7. ראש החוג להיסטוריה של המזה"ת – תשס"ד - תשס"ה
8. ייזום וביצוע של פרוייקט "רוח המח"ר". מפגשי עיון ודיון, בתשס"ד, למורי המכללה
9. בדיקה מערכתית והגשת דו"ח בנושא "לימודי הזהות במכללה", תשס"ד
10. ארגון יום עיון ארצי, באורנים, לזכרו של ד"ר יורם נמרוד ז"ל

מחוץ למכללה

1. חבר באגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם (אילמ"א) החל מ-2008
2. מרצה בהשתלמויות של משרד הביטחון והמכללה לביטחון לאומי (2006 – 2008)
3. הפקה, הבאה לדפוס וחבר בצוות העורכים של הספר: "ברירת השלום ודרך המלחמה" (יורם נמרוד,גבעת חביבה,2000).
4. מרצה (מורה) בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת חיפה (1999 – 2009)
5. מדריך ובודק עבודות סמינריוניות באוניברסיטה הפתוחה (2003 – 2009)
6. מרצה בהשתלמות מנהלים מאזור הצפון מטעם משרד החינוך (2004 – 2005)


תפקידים ציבוריים

1. חבר ועדת ההיגוי למצויינות בחינוך – ועדת החינוך של המועצה האזורית מטה אשר (2007)
2. חבר הנהלת בית הספר האזורי היסודי "חופי הגליל " בגשר הזיו (2004 – 2009)
3. חבר הנהלת בית הספר "אופק" (ז' – י"ב) בקיבוץ עברון (2004 – 2009)
4. שליח הסוכנות היהודית במקסיקו ובארה"ב (1979 – 1982, 1994 – 1997)
5. מדריך מקצועי וחינוכי בתוכנית הקיץ "ג'נסיס" באוניברסיטת ברנדייס (2004)
6. הרצאות והדרכה בתוכניות חינוכיות שונות לדו-קיום יהודי ערבי.
7. הרצאות בבתי ספר למבוגרים במועצות אזוריות.

הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים (שם הסטודנט, שנה, תואר, נושא העבודה):
טוני בסילה, תשס"ט, M.Ed, דרכי הוראה במקצוע ההיסטוריה לכיתה ז' בבית הספר האיטלקי