Contact Form

מלגת קש"א לנרשמים לחוג לתקשורת בשילוב עם החוג למקרא או החוג ללשון

הגשת בקשה למלגה
פנייה למרכז המידע וההרשמה בטלפון 1800-30-10-80

קריטריונים לקבלת המלגה
1.    המלגה תינתן ל-4 הסטודנטים הראשונים שירשמו החל מ-23.8.20 לחוג לתקשורת ולחוג למקרא או לשון עברית, יעמדו בתנאי הקבלה, יעברו ראיון אישי עם שני ראשי החוגים (תקשורת והחוג הנבחר) ויתקבלו לשני החוגים.
2.    שליטה מצוינת בעברית.
3.    הסטודנטים יסיימו את שנה א' בשני החוגים אליהם נרשמו במועד ההרשמה ובגינם הוענקה להם המלגה.

מועד מתן המלגה
המלגה, בגובה 2000 שקלים, תוענק בשתי פעימות לשכר הלימוד:
1.    1000 ₪ בתום סמסטר א' של שנה"ל תשפ"א.
2.    1000 ₪ בתשלום האחרון של שכ"ל לשנת תשפ"א.
הזכאות למלגה תיווצר לאחר תשלום מקדמה וביצוע הסדר שכר לימוד.

ביטול המלגה: ביטול המלגה יתבצע במקרים הבאים
א.    סטודנט שיפסיק לימודיו/לימודיו יופסקו ביוזמת המכללה, באחד או בשני החוגים בגינם זכה במלגה (תקשורת והחוג הנבחר) לפני תום השנה הראשונה יחויב להחזיר את הפעימה הראשונה ולא יקבל את הפעימה השנייה. אם קיבל את שתי הפעימות לפני שלימודיו יופסקו, יחויב להחזיר את שתיהן.
ב.    אם יתברר כי ניתנה על סמך מתן מידע כוזב.
ג.     על פי שיקול דעתה של ועדת המלגה.

Footer Mobile