תקנון המעונות

מעונות הסטודנטים נועדו לאירוח הסטודנטים של אורנים אותם מצאה ועדת המעונות של אורנים כעונים על הקריטריונים לזכות לקבלת רשות להתאכסן במעונות.. 

הרשות להתארח במעונות הינה אישית, לזכאי בלבד, והינה כפופה לקיומם של הקריטריונים, ולמילוי אחר כל הוראות החוזה אליו מצורף תקנון זה (להלן – "החוזה"), לפיו ניתנה רשות אכסון לסטודנט. מטרת התקנון להקל על הסטודנט הן כפרט והן כחלק מציבור, וליצור אוירה נינוחה המסייעת ללימודים ולשמירת איכות החיים במקום. 

זכות הדיור 
1. מעונות הסטודנטים מיועדים לסטודנטים מן המניין באורנים וכן לזוגות נשואים, ללא ילדים, אשר שניהם לומדים באורנים או שאחד מהם לומד באורנים והשני במוסד אחר להשכלה גבוהה. 
2. רשות הדיור היא אישית ואיננה ניתנת להעברה. 
3. חוקרי הגנת הדייר אינם חלים על היחסים בין אורנים לבין הסטודנטים. 

תנאי האירוח 
1. אורנים מקיימת הפיקוח ואחזקת המעונות באמצעות עובדיה. 
2. הסטודנט אחראי אישית לשמירת ניקיון בחדרו ובדירתו וימנע מכל לכלוך, זיהום ואי ניקיון בתוכם, וכן בחצרות, בגינות ובכל סביבת המעונות. סטודנט אשר ישליך פסולת לרשות הרבים (במדשאות, במעברים, בגינות וכו') יועמד לדין משמעתי וצפי לעונש הרחקה מהמעונות. יש להקפיד על שטיפת רצפות בחדר ובדירה וניקוי אביזרי האינסטלציה לפחות אחת לשבוע. 
3. סטודנט לא יכניס לחדר ריהוט או ציוד ביתי ללא רשות מראש בכתב מאת מנהל המעונות. 
4. סטודנט אשר יזניח את ניקיון חדרו ודירתו או ישליך פסולת ברשות הרבים, ייקנס בסכום שיקבע ע"פ שיקול דעתה של מנהל המעונות. סכום זה יגבה באמצעות הוראת קבע של הסטודנט או באמצעות שובר תשלום או יחולט מן הפיקדון של הסטודנט או בכל דרך אחרת לגביית החוב שאורנים תמצא לנכון לנקוט. 
5. סטודנט לא יעביר ולא יחליף פרטי ריהוט וציוד וכלי מיטה מחדר לחדר או מדירה לדירה. 
6. סטודנט ישתמש בחדר או בדירה שהוקצו לו וישתמש בריהוט שנועד לו ולא יעבור לחדר אחר ולא יתחלף עם סטודנט בחדר או בריהוט. 
7. הנהלת המעונות זכאית להורות לסטודנט לעבור לחדר אחר מהחדר שהוקצה לו קודם לכן. הסטודנט חייב לעבור לחדר האחר כפי שהורו לו. 
8. הסטודנט לא יחליף ולא ישנה מנעול ולא יוסיף מנעול, בריח או אמצעי כיוצא באלו. אם יעשה כאמור – יוסרו אלה על ידי הנהלת המעונות והסטודנט ישא בהוצאות הכרוכות בכך. 
9. הסטודנט ימנע מבזבוז חשמל ומים, ויציית להוראות הנהלת המעונות באשר לשימוש בהם. 
10. במקרה של קלקול או תקלה כלשהם בדירה, בחדר, באביזרים, בציוד, ברשתות החשמל, המים והביוב - לא יתקנם הסטודנט ולא ינסה לתקנם, אלה יודיע לעל הקלקול או התקלה למנהל המעונות אשר תדאג לתיקונם. 
11. סטודנט אשר גרם נזק למעונות או לכל חלק, פריט או ציוד בהם או לכלוך, זיהום או אי נקיון בהם ישא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון, ניקוי והחזרתו למצב הקודם. גובה ההוצאות יקבע ע"י הנהלת המעונות ויגבה באמצעות הוראת הקבע של הסטודנט או בכל דרך אחרת, עפ"י שיקול דעתה של מנהל המעונות יוחלט אם להגיש תלונה כנגד הסטודנטים לועדת משמעת באורנים. 
12. כל נזק אשר יתגלה בחדר מסוים – יחשבו כל הסטודנטים המתגוררים באותו חדר, כאילו הם גרמו אותו וישאו בחלקים שווים בהוצאות תיקונו, כל זאת אלא אם הודה סטודנט מסוים כי הוא אשר גרם את הנזק, ובמקרה זה יחוייב הוא לבדו בבעלות התיקון. 
13. אורנים אינה אחראית לכל נזק, אובדן או גניבה של רכוש הסטודנט במעונות. הסטודנט ימנע מלהשאיר במעונות דברי ערך או כסף . בכל מקרה שלאובדן או גניבה יודיע הסטודנט על כך מיד למנהל המעונות. 
14. סטודנט לא יחזיק בתחומי המעונות כל בעל חיים מכל סוג שהוא. סטודנט נכה הנזקק לרכב ועיוור הנעזר בכלב נחיה, יקבלו רשות מיוחדת מהנהלת המעונות עם הוראות חניה לרכב ומקום החזקה וטיפול לכלב. 
15. סטודנט לא יעסוק ולא ישתתף בשום צורה או אופן בפעילות פלילית או אסורה אחרת בתחומי המעונות. 
16. החזקת כלי נשק ו/או חומרים דליקים כגון : בנזין, נפט וכיו"ב – אסורים בתכלית האיסור. 
17. משחקי מזל והימורים, משחקי קלפים, משחקים אחרים על כסף, שתיית אלכוהול, שימוש בסמים, אחזקת סמים או כל פעולה או מעשה הנוגד את החוק – אסורים בתכלית האיסור. 
18. כל סטודנט יבטח עצמו ביטוח רפואי באמצעות קופת חולים או בדרך אחרת. 
19. סטודנט יודיע מיד להנהלת המעונות על כל מקרה של מחלה, פגיעה, פציעה וכל מקרה אחר המצריך עזרה רפואית של עצמו או של סטודנט אחר הידוע לו. 
20. מוסכם בזה, כי מנהלת המעונות או עובדי תחזקוה ו/או נציג אורנים יהיו רשאים להיכנס לחדרי המגורים במעונות בתוקף תפקידם, בכל עת, ללא בקשת רשות מהסטודנט. – בכפוף לסיכום "נוהל כניסה לחדרים במעונות" 9.2.03 . 
21. הסטודנט ישמור על השקט בין השעות 14:00-16:00 ובין 23:00 עד 07:00 בבוקר למחרת. וימנע מכל פעילות העלולה להפריע למנוחת שכניו בשעות אלו. בערבי שבתות וחגים תחולנה שעות מנוחת הלילה בין 24:00 עד 08:00 בבוקר למחרת. 
22. הסטודנט לא יארח סטודנטים, מבקרים ומוזמנים בחדרו לאחר שעה 24:00 בימי חול, בערבי שבתות וחגים. אסור להלין בחדר מי שאינו סטודנט במעונות ללא אישור. סטודנט המבקש להלין בחדרו אורח ללילה, יגיש בקשה למנהל המעונות בשעות קבלת קהל בלבד או מאוחר יותר לקב"ט.
 הלנת אורחים מרובה תהיה כרוכה בתשלום. (טופס הסבר לאירוח ולינה במעונות​).
23. קבלת קהל במשרדי המעונות יהיו בימי חול בין השעות 7:30-9:00  ---  11:30-12:30   
24. דברי דואר יחולקו בתאי הסטודנטים בימי שני ורבעי. 
25. מועדון הסטודנטים וחדר טלוויזיה עומד לרשות הסטודנטים. 
26. מנהל המעונות רשאי להרחיק סטודנט מהמעונות לפרק זמן מוגבל או לצמיתות במקרה של הפרת חוזה, פיגור של חודשיים ומעלה בתשלום דמי מעונות או שכ"ל, או התנהגות שאינה הולמת, בהתאם לשיקול דעתו של מנהל המעונות ובאישור דיקן הסטודנטים. 
27. אורנים זכאית לשנות תקנון זה או להוסיף על האמור בו בכל עת שתראה לה. כל שינוי והוספה יכנסו לתוקף ביום פרסומם על לוח המודעות של המעונות. ​
Footer Mobile