external studies Contact

קורס הכשרת מגשרים

רכז התכנית: צפירה בלו בלכר

סמל התכנית: 30800

תכנית סמסטריאלית

60 שעות אקדמיות


מבוא

בעוד מספר חודשים הגישור יהיה אחד המקצועות הכי מבוקשים ונדרשים בישראל, ברפורמה חדשה נקבעת חובה של בעלי הדין במשפטים אזרחיים לקיים דיון עם מגשר כדי לפתור מחלוקות.
קורס הגישור המקצועי המתקיים במכללת אורנים הוא תוצר של שיתוף פעולה עם קבוצת גבים אשר בעלת ניסיון של אלפי שעות בגישור ובהדרכה הבאים לידי ביטוי בתכנים ובתרגילים הניתנים בקורס והשקעה של מיטב המוחות לצורך פיתוח תהליך הכשרה זה.
קורס הגישור מקנה כלים לחיים, מיומנויות ותפיסות שונות בכל הקשור במערכות יחסים בכלל ובקונפליקטים בפרט, הנחת המוצא שלנו היא שכל אדם חייב ללמוד גישור כבסיס לחיים משותפים וכחלק מהתפתחות והעצמה אישית.
התכנית מעניקה: תעודת מגשר בסיסי מקצועית, מאפשרת לימודי המשך – השלמה למשפחה וגירושין ו/או פרקטיקום – התנסות מעשית בגישורי אמת.

התכנית מעניקה:
תעודת מגשר בסיסי מקצועית, מאפשרת לימודי המשך – השלמה למשפחה וגירושין ו/או פרקטיקום – התנסות מעשית בגישורי אמת.

יתרונות

 • תכנית אינטנסיבית ומעמיקה.
 • כמות התרגול רבה, הסימולציות מעודכנות וייעודיות, וסרט ההדרכה המלווה את הקורס הופק ב-2016 ומהווה את הכלי המקצועי המתקדם בתחום זה בישראל.
 • קורס הגישור של אורנים וגבים אושר ב-1997 ע"י ועדת גדות של משרד המשפטים, יחד עם זאת, הבסיס הניתן רלבנטי לכל סוגי הגישור ולא רק לגישור במסגרת המערכת המשפטית.
 • הכשרה למעוניינים בקריירה נוספת
 • מיומנויות וכלים למנהלים ועבודת צוות
 • כלים בהתמודדות עם מחלוקות וקונפליקטים
 • תקשורת בין- אישית

גמול לעו"ה
מסלול אישי באחריות הסטודנט:
על עובד ההוראה להגיש בקשה 45 יום מראש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד.
כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות והתרומה של הקורס עבורו.
קישור לטופס

מועד הלימודים

יום ד' 16:00 – 21:00  10 מפגשים
תאריך פתיחה: 13.11.2019 
 

נושאי הלימוד

 

1

 

פתיחה ומבוא

 

 • הכרות ותאום ציפיות.
 • זיהוי תגובות אישיות במצבי קונפליקט.
 • תפיסת ה- win-win - תיאוריה ומציאות.
 • הגדרות אלטרנטיביות לתפיסת הקונפליקט.
 • תפיסת העולם של ה- ADR – הלכה למעשה.
 • מודלים לניהול קונפליקטים.
 • הגדרת הגישור.

 

2

 

מבוא לגישור

 

 • סימולציה.
 • אלמנטים בניהול קופליקטים.
 • עקרונות הגישור.
 • סקירת תהליך הגישור.
 • תפקיד המגשר - מאפייניו ומורכבותו.

 

3

 

שלב ההכנה

 • סקירת שלב ההכנה.
 • לימוד והתנסות במודל אינטגרטיבי לניתוח קונפליקטים.
 • פרמטרים בהבנת הקונפליקט – מקורות, דינמיקה, סגנונות.
 • מיפוי קונפליקטים לאור המודל.
 • השלמת שלב ההכנה – התנגדויות לגישור וגיוס הצדדים.

 

4

שלב הפתיחה

 • התארגנות למפגש הגישור.
 • שלב הפתיחה - לימוד ותרגול.
 • גיבוש "הצהרת פתיחה".
 • התחלת הצפייה בסרט ההדרכה.

5

שלב זיהוי נושאים וצרכים (ההקשבה)

 • שלב זיהוי נושאים וצרכים / ההקשבה – הסבר ותרגול.
 • חסמי תקשורת שכיחים.
 • מיומנויות הקשבה אפקטיבית – לימוד ותרגול.
 • מיפוי וניתוח עמדות, נושאים, אינטרסים וצרכים.
 • סימולציה ועיבוד במליאה.

6

שלב ההגדרה המחודשת

 • שלב ההגדרה המחודשת - "ציר התהליך" – הסבר ותרגול.
 • Co-Mediation – יתרונות ואתגרים.
 • סימולציה מונחית. 

 

7

 

שלב הדיאלוג

 • יצירת דיאלוג וגיבוש פתרונות.
 • מעבר ממסרים חוסמים למסרים מקדמים בדיאלוג מורכב.
 • התמודדות עם מכשולים.
 • Caucusing.
 • סימולציה מונחית.

8

שלב ההסכם

 • לימוד שלב ההסכם.
 • עקרונות מנחים לגיבוש הסכם.
 • סימולציה מונחית.

9

מקום המגשר בתהליך

 • סגנונות גישור – מודל  Riskin.
 • דילמות אתיות בגישור.
 • עבודה עם עורכי דין.
 • סימולציה מונחית.

 

10

סיכום

 

 • סימולציה מונחית מסכמת.
 • ניתוח השוואתי של אסכולות מובילות בגישור.
 • התפתחות הגישור בארץ ובעולם - עבר, הווה ועתיד.
 • דיון: הרלוונטיות של הגישור למשתתפים.
 • משוב, סיכום ופרידה.


Footer Mobile