external studies Contact

בדרך להצלחה בתהליך הלמידה עם נוער בסיכון

קוד השתלמות: 92761

אופי המפגשים
מפגשי פנים אל פנים: אם לא ניתן יהיה לקיים מפגשי פא"פ, המפגשים יומרו + מפגשים מקוונים.
מיקום המפגשים: כרמיאל
היקף ההשתלמות: 30 שעות גמול עם ציון - אופק חדש
מרצה: לילך דולב, M.A
אוכלוסיית יעד: מורי היל"ה

רציונל
לימוד והעמקה של כלים פדגוגיים מותאמים לעבודה עם נוער בסיכון בדגש להוראה מותאמת התכנים יתבססו על תיאוריות עיוניות וכמו כן לעבודה "הלכה למעשה" בכלים פרקטיים עבור המורים.

מטרות
  • לימוד ויישום כלים פדגוגיים לקידום למידה של נוער בסיכון.
  • יצירת קהילה לומדת של מורי הילה – קהילה המעצימה את המורה בהוראה לנוער בסיכון.
  • נוכחות המשתלמים ב80% מהמפגשים ושביעות רצון מתהליך הלמידה המשותף.

נושאים מרכזיים
  • עקרונות פדגוגיים ללמידה משמעותית ויישומם.
  • הנעה ללמידה.
  • כלים פדגוגיים לקידום למידה של נוער בסיכון.

פירוט דרכי היישום ביחידות
משימה מסכמת בה נדרש המורה להציג יישום הנלמד בהשתלמות בעבודתו בשטח.

דרישות מיוחדות
המלצת מנהל השכלה / מנחה פדגוגי מחוז צפון , נוכחות וביצוע משימות מקוונות – לפחות 80% מהמפגשים

תכנית ההשתלמות
תאריךשעותש"אנושא המפגששם המרצה

סוג המפגש

‏10/11/202015:30-19:305הכרות ותיאום ציפיות-זהות מורה העובד עם נוער בסיכון . קשיי התלמידים והמקום בו פוגשים אותנו המוריםלילך דולבפא"פ
‏24/11/202015:30-18:003תכנון לאחור כבסיס לבניית תהליך הערכת התקדמות לומדלילך דולבמקוון
‏08/12/202015:30-18:003הערכת התקדמות לומד לילך דולבמקוון
‏22/12/202015:30-19:305בניית חומרי למידה ומיומנויות האימון הקוגנטיבי בשיעורלילך דולבפא"פ
‏05/01/202115:30-18:003פיגומים ללמידה-אסטרטגיה וניווטלילך דולבמקוון
‏19/01/202115:30-18:003עקרונות פדגוגים ללמידה משמעותית  ויישומם בשיעורלילך דולבמקוון
‏02/02/202115:30-19:305הנעה ללמידה , שיח דילמהלילך דולבפא"פ
‏15/02/202115:30-18:003סיכום תהליך ומשובלילך דולבמקוון

Footer Mobile