external studies Contact

גננות: מהלכה למעשה - משמעויות עדכניות בחינוך בגן הילדים

שם המרצה: יעל שני
אורך הקורס: 30 שעות
חובת נוכחות: ב- 7 מפגשים לפחות מתוך 8 מפגשים
פרישת המפגשים: 6 מפגשים פרונטליים ו- 2 מפגשים מקוונים
קוד קורס: 51000

רציונל
בתהליך השתלבותה של הגננת בהוראה ובהובלת גן מלוות אותה שאלות לגבי זהותה המקצועית, לגבי ההלימה והפערים בין הציפיות מהתפקיד ותפיסת התפקיד.
בה בעת מתגבשות ומתעצבות עמדותיה בשאלות חינוכיות ערכיות ואתיות המשפיעות על המעשה החינוכי אותו היא מבקשת להוביל הלכה למעשה.
הספרות המחקרית מעידה כי במסגרת בה מתאפשר שיח רפלקטיבי על העשייה החינוכית תוך קישורו, הרחבתו ועיגונו בידע תיאורטי עדכני, מתקיים תהליך של פיתוח וגיבוש הזהות והביטחון המקצועי של הגננת בשנות עבודתה הראשונות.

מטרות הקורס
  • להרחיב את החשיבה הרפלקטיבית כמשאב לפיתוח היכולת המקצועית.
  • לפתח את היכולות לשיח עמיתים שתרומתו בהעלאת המודעות ויכולת ההערכה העצמית.
  • להעשיר ולהרחיב את הידע וההבנה של הגורמים ההתפתחותיים והסביבתיים המשפיעים על שיקול הדעת והמעורבות החינוכית של הגננת.
  • לפתח חשיבה אינטגרטיבית המאפשרת יצירת קשרים בין תיאוריות שונות לבין העשייה החינוכית.
  • להתנסות בתהליכי תיעוד והערכה של העשייה החינוכית.

דרישות הקורס
1.    השתתפות בדיונים בכיתה ושיתוף בסיטואציות מהגן.
2.    השתתפות בשיעורים המקוונים
3.    מטלת סיכום: הגשת עבודה מסכמת

הערכה
השתתפות בדיונים בכיתה ושיתוף בסיטואציות מהגן 30%
השתתפות בשיעורים המקוונים 20%
הגשת עבודת סיכום 50%
סה"כ 100%

ביבליוגרפיה
אביים, א' (2017). ההבדלים בין סגנון מנהיגות של גננות מתחילות וגננות מנוסות: מנהיגות מתמירה, מנהיגות מתגמלת ומנהיגות נמנעת. בתוך מ' מבורך (עורכת). מנהיגות חינוכית בגיל הרך (33-55). מכון מופ"ת.
ביגר, ח' (2004). הגנכלי"ת: הגננת כמנהלת ומנהיגה חינוכית. הד הגן, (א') (עמ' 68)
דורי, נ' (2011). זו לא את זו אני- הגננת כמנהיגה חינוכית ביחסיה עם הורים. הד הגן, (ד') (14-21)
פריש, י' (2012). הגננת- כמנהלת הגן וכמנהיגה חינוכית, הוצאת מכללת שאנן
אייזנברג, מ' (2010). מנהיגות הגננת בתחילת הקריירה - היבטים מגדריים. בתוך: א' גלעד, מ' שכטר וש' מלאת (עורכות).  דיאלוג מגדרים בחינוך: בין תיאוריה למעשה (עמ' 7-32) אחווה המכללה האקדמית לחינוך
בן פרץ, מ' (2011). עיצוב מדיניות משרד החינוך גישה הוליסטית לשינויים גלובליים, מכון מופ"ת: תל אביב
דיין, י' ( 2004 ). זה תיק מאוד כבד: שבע גננות מספרות על הקשר עם ההורים. הד הגן, (ד'), (4-19)
דיין, י' (2012). האוטונומיה של הגננת בעידן אופק חדש. ביטאון מכון מופ"ת 47 (13-18(
דן, א' (2012). אחרי! הגננת כמנהיגה מוסרית בקהילת הגן, הד הגן 77 (ב') (26-31)
דשבסקי, ע' עזריה, ש' וגולדהירש, א' (2003). התמודדות עם מצבי לחץ בעתות חירום בגן הילדים: ערכה לגננת ולצוות הגן, משה"ח אגף שפ"י, אגף לחינוך קדם יסודי
טל, ק' (2005). איזה ילד זה? הערכה כבסיס לתוכנית לימודית תואמת התפתחות לילדי הגן, הד הגן (10-27)
מיכלוביץ, ר' (2006). מורה לחיים: אנשים שעצבו את דרכי כמחנכת. הד הגן, (4-10)
פירסטטר, א' (2012). האם טוב היות האדם לבדו? עמדתן של גננות כלפי תפקידן כמחנכות יחידות בגני חובה. גורדון: עיון ומחקר בהכשרת מורים, 13, (9-33)
רוסו-צימט, ג' (2005). במלוא ההערכה, המלצות הועדה המקצועית לגיל הרך לוועדת הרצף של "דברת", הד הגן (ג') (4-9)
Footer Mobile