external studies Contact

ילדים ונוער בסיכון סמסטר ב'

מנחה: ד"ר קיין זאב    
קוד קורס: ​51500

רציונאל
הכרות עם תפקידו של המורה כגורם משמעותי במניעת נשירת תלמידים מבית הספר נמצאה כדומיננטית במערך הבית-ספרי המטפל בעניין. המעבר מהגישה הפתוגנית לגישה הסלוטוגנית מסיכון לעמידות והגורמים המשפעים על סיכון ועמידות הכוללים את המשפחה, בית הספר, קבוצת השווים, הקהילה ותכונות תורשתיות של הפרט, יהוו את הגוף העיקרי בלמידה בקורס.

רכישת ידע לגבי מי הם התלמידים הנמצאים בסיכון, מדוע הם מכונים בסיכון ותפקידו של המורה כגורם המגן עליהם בפני הסיכון מפתח בהם עמידות. כדי שהמורה יצליח במשימתו עליו לפתח מודעות אישית ויכולת רפלקטיבית. שיטות עבודה ודרכי פעולה בעבודה עם נערים בסיכון, הכוללים איתור, יצירת קשר אבחון והתערבות הם הכלים שחשוב שיהיו בידי המורה. 

מטרות הקורס
 • הכרות עם תופעת הנשירה מבית הספר על כל היבטיה.
 • הכרות עם תופעות של סיכון והדרה חברתית.
 • הבנת התהליכים בבתי ספר המשפיעים על תהליך הנשירה.
 • הבנת תפקיד המורה כדמות משמעותית עבור תלמידים בסיכון.
 • התנסות ותרגול מיומנויות לעבודה עם נוער בסיכון.

הנושאים העיקריים שילמדו בקורס
 • הדרה חברתית בחינוך - מהי.
 • נשירה והתנהגויות מסוכנות, גורמי סיכון לנשירה.
 • חינוך ועוני מהסיבות הבולטות להתפתחות של מצב סיכון. הקשר בין מוצא ונשירה מביה"ס.
 • 4. עמידות וגורמים מגינים
 • תפיסות הורים משכבה אקונומית נמוכה את ביה"ס, תפיסות הנושרים את ביה"ס.
 • אפיוני בתי הספר בהם אחוז גבוה של אוכלוסיות מועדות להדרה, התרבות הארגונית של ביה"ס העוסק עם/מטפל באוכלוסיות בהדרה.
 • שיטות ודרכי אבחון של תלמידים בסיכון.
 • מקורות הכוח של המורה בסביבת כישלון.
 • הבניית זהות גברית, של תלמידים בסיכון.
 • סטיגמות ותלמידים בסיכון.
 • הקשר בין מוצא אתני, גזענות ונשירה מבית הספר.
 • מודעות ותהליך לשינוי דעות קדומות והתמודדות עם מצוקה.

פרקטיקה מקצועית
 • סוגיות בפרקטיקה מקצועית למניעת נשירה: איתור תלמידים עם ריבוי צרכים. הצבת גבולות.
 • ראיה רב ממדית של התלמיד. יצירת קשר אחר עם התלמיד -דיאלוג אפקטיבי.
 • דיאלוג אפקטיבי עם הורים, עבודה עם המשפחה כמערכת.
 • פיתוח זהותו של מורה היודע להכיל ולתמוך ו'לראות' תלמידים בסיכון.

דרכי הוראה - למידה
הרצאות, דיונים, סרטים, תרגילי כיתה, סימולציות ומשחקי תפקידים. למידה בסדנא.

חובות

נוכחות, השתתפות פעילה בכיתה, קריאה והגשת תרגיל כעבודה מסכמת.
Footer Mobile