external studies Contact

התמודדות עם מצבי סיכון

התמודדות עם מצבי סיכון ובניית חוסן קהילתי למנהלי יחידות נוער מהמגזר הבדואי
קוד תכנית: 35102

השתלמות לצוותי יחידות נוער במחוז צפון.
מנחות: דבי רותם, פזית לוי-סודאי
30 שעות

נושאים בתכנית
  • מהם מצבי סיכון / חירום – עבור נוער בפרט ועבור קהילה בכלל
  • המותר והאסור ו/או גבול התערבות מנהל מחלקת הנוער במקרה חירום .
  • שלבי הטיפול באירוע חירום ביישוב , למי פונים, למי מדווחים, את מי כן לערב, משימות שיש לבצע, האם מותר לדווח ולפרסם .
  • כלים להתמודדות עם מצבי חירום פרטני (חוק הנוער, חובת דיווח וכד')  - נוכל להביא מרצה מקידום נוער אם רלוונטי
  • המושג חוסן קהילתי – כיצד אנו מגדירים מזהים קהילה בריאה מול קהילה פגועה. מה מסכן קהילה?
  • כלים ליצירת חוסן קהילתי – ובעיקר תפקידה ותרומתה של יחידת הנוער ליצירת חוסן קהילתי
  • מודל גש"ר מאח"ד  -  בדגש על היבטים חברתיים וקהילתיים, אולי יש מודלים נוספים?
  • הקשר בין חינוך לחוסן קהילתי – וחינוך בלתי פורמאלי בעיקר, מנהיגות נוער ותפקידה ביצירת חוסן קהילתי
  • כלים לבניית תכנית התערבות בקהילה – לשיפור תחושת הביטחון של בני נוער בפרט והקהילה בכלל: ונטילציה, הידברות

דמי הרשמה
65 ש"ח

נושאתוכןמנחהתאריך

פתיחה והיכרות

 

מאפייני גיל התבגרות בכלל

מאפייני נוער בסיכון

אריקסון , מרסייה – פיתוח ומצבי זהות. שינויים פיזיולוגיים רגשיים.

תפיסת "אני" ותפיסת עתיד.

גורמי סיכון ומאפייני סיכון (וועדת שמידט)

פזית לוי סודאי

1.3

 

 

מצבי סיכון

סוגי הסיכונים השונים

חובת דיווח – המתח שבין שמירה על פרטיות לחובת הדיווח

פזית לוי סודאי15.3
גבולותעבודה נכונה ומותאמת עם בני הנוער – מפגש, קשר, מגע, סטינג ומרחב העבודה שלהם מול בני הנוערפזית לוי סודאי22.3
למידה מהשדהפגישה עם עובדת קידום נוער איבטיןפזית לוי סודאי29.3
קהילה

היכרות עם המרחב: שחקנים, קהילתיות, זהות, מיפוי

,מנגנוני שותפות ואחריות ציבורית (שולחן נוער, בין חינוך לקהילה, מודל גש"ר מאחד (מולי להד)

סיכום

דבי רותם

5.4

19.4

26.4

3.5

 

 
Footer Mobile