external studies Contact

תקשורת בלתי מילולית ושפת גוף במרחב החינוכי

קוד תכנית: 50200

מרצה: שי יונגרמן (M.A)

תקציר
תקשורת בלתי מילולית מתלווה לכל פעולות הגומלין בין בני-אדם בכל גיל. היא קיימת בכל שיחה ובכל מפגש בין אנשים. במקרים רבים, זהו החלק החשוב או הדומיננטי ביותר בתקשורת. לעיתים קרובות, הופעה והתנהגות שפת הגוף קובעים יותר מאשר המלל,התוכן, הידע והכישורים. התקשורת הבלתי מילולית כוללת שפת גוף, הבעות פנים, מבטי עיניים,  מחוות גוף, טון וקצב דיבור, מרחבי מחייה ועוד.

קהל יעד
מורים ומחנכים

מטרות הקורס
 • הבנת מורכבותה של התקשורת הבלתי מילולית.
 • מודעות למקומה בנקודות ותחנות שונות בחיינו.
 • השמת דגש על מקומה בסביבת ההוראה והחינוך.
תוצרי למידה (Learning Outcomes)
 • המורה יפתח מודעות לתקשורת הבלתי-מילולית שלנו (ובפרט שפת הגוף).
 • המורה ידע לזהות מסרים בלתי מכוונים שאנו ואחרים מעבירים.
 • המורה יפתח חשיבה ביקורתית בנוגע בנוגע להשפעת התקשורת המילולית והבלתי מילולית כאחד.
 • המורה יחדד את התייחסותו ואת תשומת ליבו לתפקידה של התקשורת הבלתי מילולית במרחב הפרטי והציבורי (לדוגמה במרחב הבית הספרי ובאי בית הספר)   

נושאי הלימוד
נושאים נבחרים (ישנם נושאים שיתפרסו על פני מספר שיעורים):
 • שפת גוף בראי ההוראה והחינוך – נושא על.
 • תקשורת בלתי מילולית מהי?: מודל התקשורת הבינאישי הקלאסי, מסרים, הצפנה, פיענוח, מחוות גוף, רעשים בתקשורת ומקומה של התקשורת הלא מילולית בחיינו.
 • הבנת הקודים התקשורתיים: קוד הדיבור, הקוד הקולי, קוד שפת הגוף וקוד הפנים.
 • מרחבים ואזורים: מגע, תנועות כף יד, לחיצות כף יד, תנועות יד וזרוע, איתותי עיניים, תנועות בעלות ומרחב מחיה.
 • שפת הגוף כמשקפת רגשות: חיוך, מחסומי זרוע ורגל, מחווני הגוף ומשחקי כוח. האם ניתן להשפיע על הרגשות באמצעות שפת הגוף?
 • הפסיכולוגיה של שפת הגוף: אפקטים פסיכולוגיים.
 • יצירת תקשורת בינאישית מנצחת באמצעות התקשורת הבלתי מילולית.
 • ערוצי תקשורת מובילים ושימושם הלכה למעשה בעולם ההוראה: הכרת העצמי, התלמידים, העמיתים להוראה ועוד.
 •  התקשורת הלא מילולית, שפת הגוף וההתנהגות בכביש.
 • שימוש פרקטי בשפת הגוף: שימוש בשפת הגוף בעבודה מול הורים, בישיבות צוות ועוד
 • תנועות ופעולות מקובלות אחרות בשפת גוף.
 
8ייתכנו שינויים בסדר הוראת הנושאים ובהופעתם.

דרכי הוראה
הקורס ילמד בצורה חווייתית, אשר מלווה במצגות ובהמחשות רבות על ידי סרטונים, תמונות ושיתוף הסטודנטים על ידי סימולציות והפעלות שונות. כמו כן ייעשה שימוש מתוקשב באתר הקורס במודל.
דרישות הקורס
 • נוכחות במפגשי החובה שהוגדרו מראש    
 • השתתפות פעילה במפגשים ובהפעלות השונות.
 • קריאת ספרות רלוונטית.
 • עבודת ניתוח סופית להגשה בסיום הקורס – הנחיות יינתנו לקראת סיומו של הקורס.

הערכת המשתלמים
לקראת סיומו של הקורס יינתנו הנחיות לעבודת הסיום שתכלול ניתוח אירוע במרחב הציבורי או/ו מחייהם של המורים שבהם ייושמו התיאוריות והכלים שיילמדו בקורס.
למשתלמים בודדים אשר יציעו נושא מקורי ומעניין לעבודה הסופית, תינתן האפשרות להציג את העבודה בכיתה ובכך לקבל נקודות בונוס (באישור המרצה בלבד).
Footer Mobile