external studies Contact

קהילת למידה לרכזי הערכה מכהנים בבית הספר היסודי

קוד קורס: 46401
מנחות: גב' דינה אלטמן; גב' חטיב פיירוז
60 שעות אקדמיות

המודל לקהילות למידה לרכזי הערכה מכהנים
קהילת הלמידה מהווה המשך ישיר והשלמה לידע שנרכש במהלך לימודי התואר השני או ההתמחות במדידה והערכה חינוכית במסגרות ההכשרה השונות ומאפשרת לרכזי הערכה לעסוק בחקר הפרקטיקה שלהם. הקהילה מאפשרת ניהול שיח מקצועי ורפלקטיבי סביב ההתנסויות בשדה כמו גם העמקה והתמקצעות בידע תיאורטי ומחקרי. קהילת למידה תחזק תרבות מקצועית המעודדת שיתוף בידע, רפלקציה והתייעצות לשם שיפור מתמיד של העשייה של רכז ההערכה בית ספרו.
קהילת הלמידה תהיה בהיקף של 60 שעות ותכלול: 38 שעות למידה פרונטאלית (30 שעות למידה פנים אל פנים + 6 שעות יום עיון ארצי)  ו- 9 שעות מפגשים וירטואלים ו13 מפגשי  ליווי אישי ותיעוד תוצר או תהליך הערכה אותו יבצע הרכז בבית ספרו. כלומר, המודל משלב את שני המענים המוצעים בשנים האחרונות לרכזי הערכה מכהנים על ידי ראמ"ה- קהילת למידה מקצועית וליווי אישי בבית הספר.

מטרות הקהילה
 • סיוע לרכז הערכה בגיבוש דפוסי עבודה פרופסיונאליים בראשית דרכו בתפקיד, תוך מתן תמיכה והעצמה מקצועית על ידי עמיתים ועל ידי המנחה המקצועי של הקהילה.
 • קידום למידה הדדית בין רכזי הערכה מבתי ספר שונים
 • ליווי עבודת הרכז ההערכה בבית הספר ע"י מפגשים אישיים
 • מתן מסגרת לביטוי וליבון קשיים, דילמות והצלחות

הנושאים
 • תיאום ציפיות, הצגת מטלת הסיכום ובניית מחוון להערכת המטלה.
 • הגדרת יעדים ותכנית עבודה לרכז בהתייחס ליעדי משרד החינוך ומתנ"ה.
 • הובלת צוות - מסגרות העבודה השונות עם צוותי ביה"ס ועקרונות לשיתוף פעולה
 • אירועים בחיי היומיום - סימולציות ודיון שיסייעו להתמודדות של הרכז בסיטואציות שונות בעבודתו
 • הצגת דוגמאות  למהלכי הערכה שהובילו רכזות בביה"ס במהלך השנה ודיון בעקבות המהלכים שיוצגו
 • קריאה מעמיקה וניתוח מקצועי לדוח המיצ"ב - ניתוח נתונים וממצאים ודרך להצגתם לצוות המורים
 • הכוונה עצמית בלמידה – התנסות בבניית סדנאות לצוות ביה"ס להכרת הדרכים והכלים השונים לטיפוחה
 • חשיפה למבדקים המעצבים שפותחו בראמ"ה ומהו תפקיד הרכז ותרומתו
 • הפקת תועלת ממבדקים פנימיים-מיצ"ב ועוד..
 • מהתיאוריה אל בית הספר ובחזרה: התנסות, מחקר פעולה בית ספרי
 • התייחסות לנושאים נוספים שיועלו על ידי הרכזים והצגת דילמות מהשטח
 • מעורבות רכז הערכה בנושאים שעל הפרק  וביעדים בית ספריים-לדגמה 70 שנה למדינה.
 • הל"ל הערכה לשם למידה
 • משוב מקדם למידה

המפגשים יתקיימו בימי שלישי בין 16:00 ל 19:15 במכללת אורנים
מועדי המפגשים: 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 3.12, 10.12, 21.1, 4.2, 18.2, 10.3, 24.3, 12.5, 2.6, 2.7 (יום העיון השנתי של ראמ"ה מפגש ארוך 09:00-16:00)

מטלת הסיכום: תלקיט
התלקיט הוא אוסף מכוון של עבודות המציג מאמץ, התקדמות והישגים בתחום אחד או יותר. הפריטים בתלקיט אינם מעידים רק על מה שהתלמיד יודע ומסוגל לעשות בהקשר מסוים, הם שופכים אור גם על התקדמותו של התלמיד בפרק זמן מסוים וגם על מידת השקעתו בלמידה.
התלקיט שלנו יהיה תלקיט משולב – זהו תלקיט הכולל פריטים המייצגים תהליך לצד עבודות מובחרות.
היקף התלקיט: כ- ארבעה עמודים.
Footer Mobile