external studies Contact

גננות: הקשר בין ארגון סביבה והתנהגות סמסטר א'

שם המרצה: ענת גלר
סוג הקורס: שיעור
היקף הקורס: 30שע
חובת נוכחות: לפחות ב- 80% מהשיעורים
אופי הקורס: משולב סדנא/ פרונטלי
קוד קורס: 51200​

מטרות הקורס
 • הכרת העקרונות בארגון הסביבה בראיה אקולוגית.
 • הכרת העקרונות בארגון סדר היום.
 • הכרת העקרונות באופן הגשת החומרים.
 • בחינה והעמקה בהגדרה מה הם  בעיות התנהגות בגן.
 • יכולת לזהות את הקשר בין ארגון הסביבה ובעיות התנהגות.
 • פיתוח יכולות לשינוי הסביבה החינוכית כמענה לפתרון בעיות התנהגות.
 • ​בחינה מחודשת של בעיות התנהגות בגן בעקבות השינויים בארגון הסביבה, סדר היום ו/או הגשת חומרים.

תפוקות למידה
עם סיום הקורס הסטודנטית תכיר : עקרונות בארגון הסביבה ובארגון סדר היום. כמו כן תתעמק בזיהוי בעיות התנהגות שונות  ואת הקשר בין התנהגויות אלו וארגון הסביבה החינוכית.

נושאי הלימוד
 • הכרת העקרונות בארגון הסביבה בראיה אקולוגית.
 • הכרת העקרונות בארגון סדר היום.
 • בחינה והעמקה בהגדרה מה הם  בעיות התנהגות בגן.
 • יכולת לזהות את הקשר בין ארגון הסביבה ובעיות התנהגות.
 • פיתוח יכולות לשינוי הסביבה החינוכית כמענה לפתרון בעיות התנהגות.

דרכי הוראה
 • עבודה בקבוצות קטנות
 • למידת עמיתים
 • ​הרצאות

חובות הסטודנט (פירוט מטלות או מבחנים)
 • השתתפות פעילה בשיעור
 • ​הגשת עבודת סיכום

הערכת הסטודנט (קריטריונים להערכה, מרכיבי הציון הסופי)

הקריטריוןאחוז מהציון
​השתתפות פעילה בסדנא​30%
​יומן ועבודת סיכום  ​70%
​סה"כ​100%


תאריכי המפגשים
מידע יפורסם בקרוב...רשימת קריאה
איגלסיאס, פ. ל. (1998) ארגון הסביבה בחינוך לגיל הרך מתוך: איכות בחינוך לגיל הרך, ארטמד, פ. א. (עמ' 229-281) 
אלוני, נ. (2013) חינוך טוב, לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית, מכון מופ"ת  .
איסבל,  ר. (תשס"ג) ספר המרכזים השלם ,אח.
ארגון סביבת הגן - וזוהי רק ההתחלה... תחילת שנת הלימודים בגן הילדים , עמ' 30-35 מתוך האתר: http://cms.education.gov.il/educationcms/units/preschool/irgunminhal/tashsad/zohirakhathala.htm
בקר, ע. ודויד, ל. (2015) ארגון סביבה חינוכית. מתוך אתר האינטרנט: הגיל הרך- האתר להורים ולאנשי מקצוע בגיל הרך של ד"ר עדה בקר וליזי דויד
ברוקס, א. (2014) על השראה, סביבה, גן הילדים ומה שביניהם.cms.education.gov.il/.../Units/.../AlonMekuvan.htm
ליפשיץ, מ. לוינסון. (תשל"ד) מדריך לעבודה מעשית בגיל הרך מתוך הפרק: הכרת הסביבה החינוכית המאורגנת. משרד החינוך והתרבות.
וזוהי רק ההתחלה.( 2012 ) משרד החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי.
 עיצוב סביבה חינוכית ומרכזי פעילות ולמידה-ללמוד בסביבה פעילה, מתוך אתר הגננת סקול-מרכז הדרכה, יעוץ והעשרה לניהול פדגוגי וחינוכי לגיל הרך. 
עשייה חינוכית בגן הילדים, קווים מנחים לצוות החינוכי (2010) משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לחינוך קדם-יסודי.
נאש, ב.ס. (1982) השפעות ארגון מיוחד של חלל הכיתה על ילדי הגן בגילאי 4-5. מתוך: הד הגן מ"ו חוברת ב', הוצאת הסתדרות המורים.
ספקטור-לוי. א'. (2012) כל מה שרצית לדעת- וכן העזת לבדוק ולחקור. דע גן 6. עמ' 97-90
   פינוס ד. א. (2013), סביבות חקר וגילוי בגן- היבטים בארגון סביבה התומכת בפעילות
    עצמאית של הילדים, עלון דע גן כרך 6, עמ' 35-39, 2013. 
שדה, י. (1999) ארגון ועיצוב חלל הגן : נקודות למחשבה והתייחסות. שדות.
תובל, ח, גוברמן, ע.(2013) טקסטים גרפיים, כלים לטיפוח האוריינות של ילדי הגן, מופ"ת, תמה.


Footer Mobile