external studies Contact

פדגוגיה מוטת עתיד כתפיסה וכדרך חיים בבית-הספר

קוד תכנית: 35106

מנחה: גיא חפץ
40 שעות לגמול
השתלמות סגורה למנהלי בתי ספר במחוז צפון

ההשתלמות מתקיימת במסגרת תהליך ההטמעה של תפיסת פדגוגיה מוטת עתיד במחוז צפון. בהשתלמות נחשף לתפיסה, נזהה את מרכיבי התפיסה היכולים לסייע למנהל באתגרים העומדים למולו, ונתנסה בתהליך ראשוני בבית הספר הממנף מרכיבים אלו. הלמידה תתבסס על עבודה בקהילת לומדים, שבה נבהיר את האתגרים העומדים כיום בפני המנהלים, נחקור יחד את מרכיבי התפיסה שעשויים לסייע בהתמודדות עימם ונתנסה ביישום של כמה מעקרונות פדגוגיה מוטת עתיד במסגרת תהליך ראשוני בבית הספר.

מטרות / תוצאות מצופות מתהליך הלמידה יעדים (מדידים)
  • המנהל יאפיין אתגרים מרכזיים עימם הוא מתמודד
  • המנהל יסביר את עקרונות הפמ"ע
  • המנהל יעצב ויישם תהליך בית ספרי הנשען על חלק מעקרונות פמ"ע המסייע בהתמודדות עם אחד מהאתגרים

יעדים מדידים
  • המנהל יציג תכנית פעולה המבוססת על עקרון אחד או יותר מעקרונות הפמ"ע המכוונת להתמודדות עם אתגר
  • המנהל יציג רשמים ושאלות מראשית יישום התכנית תוך התייחסות לאחד או יותר מעקרונות פמ"ע הרלוונטיים

מיקום ומועדים

ההשתלמות תתקיים בימי רביעי בשעות 14:00-17:15
במרכז פסגה נצרת
מפגש ראשון 20.11.19
Footer Mobile