external studies Contact

מתמטיקה לבית הספר היסודי

רכזת הקורס: ד"ר מירית רחמים
סמל התכנית :38602
תכנית שנתית
180 שעות לימוד אקדמיות

מבוא
התכנית תתמקד בהקניית והעמקת הידע המתמטי והפדגוגי הנחוץ למורי המתמטיקה בביה"ס היסודי וכן בשיפור יכולת המורים להתמודד עם הוראת המתמטיקה, תוך מענה לפיתוח חשיבה, לשונות התלמידים ולשילוב אמצעי תקשוב.
בתכנית ניתן דגש לשילוב התקשוב עם דרכים ואמצעים לעידוד הוראה מאתגרת, המבוססת על פיתוח חשיבה, למידת חקר ושילוב טכנולוגיה, היוצרים חוויית למידה איכותית ומהנה. 
התכנית באה לחדש ולהוסיף ידע הן בתחום הדיסציפלינארי והן בתחום ההוראה תוך הסתמכות על מחקרים עדכניים בהוראת המתמטיקה ובהוראת אוכלוסיות מגוונות.
התכנית כוללת לימודי חובה בהיקף של 180 שעות ולימודי רשות בהיקף של 60 שעות.  היא תזכה את הלומדים באקרדיטציה לשלושה קורסים בהקף של  2 נ"ז כ"א לתואר שני בהוראת המתמטיקה לביה"ס היסודי (2 קורסים מלימודי החובה וקורס נוסף מלימודי הרשות) במכללת אורנים.
ההשתלמות תכלול את הקורסים הבאים:
קורסי חובה
 • מספרים שלמים – 30 ש'
 • שברים פשוטים ומספרים עשרוניים, יחס ופרופורציה – 60 ש'
 • גאומטריה במישור ובמרחב בשילוב טכנולוגיה – 60 ש' (הקורס יוכר לתואר שני בתחום הוראת המתמטיקה לבית הספר היסודי בהיקף של 2 נ"ז)
 • יסודות האלגברה - האלגברה שמאחורי המספרים – 30 ש' (הקורס יוכר לתואר שני בתחום הוראת המתמטיקה לבית הספר היסודי בהיקף של 2 נ"ז)
קורסי רשות
 • חקר נתונים / ניתוח אירועים מתמטיים בכתה– 30 ש'
 • שיטות מחקר – מחקר איכותני – 30 ש' (הקורס יוכר לתואר שני בתחום הוראת המתמטיקה לבית הספר היסודי בהיקף של 2 נ"ז)
 
מטרות הלימודים
 • העמקת הידע מתמטי והפדגוגי בתכני ההוראה לביה"ס יסודי.
 • פיתוח אמצעי הוראה המבוססים על פיתוח חשיבה.
 • שילוב למידת חקר בהוראה.
 • ניתוח אסטרטגיות חשיבה מגוונות של תלמידים בפתרון בעיות ותרגילים. 
 • הרחבה וחיזוק הידע התיאורטי והדידקטי בנושא שברים פשוטים, מספרים עשרוניים, יחס ופרופורציה: משמעויות, מודלים ודרכי הוראה. 
 • הכרת כלים וסביבות למידה טכנולוגיות המאפשרים המחשת עקרונות ורעיונות גיאומטריים. 
 • העמקת הידע המתמטי בנוגע למשמעות של מבנה אלגברי והכרת קבוצת המספרים המרוכבים  ותת-קבוצות שלה, תוך בחינתן מההיבט של מבנים אלגבריים.
 • ניתוח אירועים מתמטיים המקושרים לתוכנית הלימודים במתמטיקה בבית ספר יסודי ודרכים להתייחסות אליהם על פי עקרונות מתמטיים ודידקטיים. 
 • הכרות עם מונחים סטטיסטיים בסיסיים וייצוגם באמצעות תכנת האקסל. 
 • הכרת עקרונות המחקר האיכותני.

קהל היעד
מורים למתמטיקה בבית ספר יסודי.

מועד הלימודים: 
ימי ראשון 10:00-17:15 

נושאי הלימוד בקורסי החובה
 • המספרים השלמים- אלגוריתמים מוכרים ואלגוריתמים חלופיים, ניתוח אסטרטגיות חשיבה של תלמידים ומאפיינים של שאלות מילוליות.  
 • שברים פשוטים – מודלים להוראת השברים והיבטים דידקטיים וקוריקולריים בפעולות חשבוניות.
 • מספרים עשרוניים- שימוש באומדן וחוש למספרים, התייחסות לאלגוריתמים חלופיים, תפיסות שגויות אודות פעולות חשבוניות בשברים פשוטים ומספרים עשרוניים.
 • יחס ופרופורציה- יחס ופרופורציה בהקשר לחיי היום יום, מבט קוריקולרי על בעיות יחס, סוגים ואסטרטגיות לפתרון בעיות יחס.
 • גיאומטריה במישור ובמרחב- הכרת מושגים גיאומטריים בדרך לא פורמלית , הכרת סביבות טכנולוגיות להוראת הגיאומטריה כמו תכנת . Geogebra 
 • אלגברה - מבנים אלגבריים, קבוצות של מספרים וקשרים ביניהן, 
נושאי הלימוד בקורסי הרשות
 • ניתוח אירועים מתמטיים בכתה ודרכי הוראתם תוך התייחסות להיבטים מתמטיים ודידקטיים.
 • חקר נתונים- היכרות ראשונית עם מושגים ומונחים סטטיסטיים בסיסיים, מדדים סטטיסטיים לייצוג המרכז ומידת הפיזור של התפלגות נתונים וייצוג מדדים סטטיסטיים באמצעות אקסל. 
 • מחקר איכותני- מאפייני המחקר האיכותני : שאלת מחקר,  שיטות ועקרונות לאיסוף וניתוח נתונים וכתיבה והצגת ממצאים והיבטים אתיים.  

שכר לימוד
65 ₪ דמי טיפול פדגוגי

חובות
עבודה מסכמת או מטלת הערכה בכל קורס.

מתודולוגיה
למידה סדנאית, הרצאות ועבודה בקבוצות

הרשמה מקוונת תשפ"א
Footer Mobile