external studies Contact

מורים לפיזיקה בראשית דרכם - השתלמות היברידית

קוד תכנית: 36301


אוכלוסיית היעד
מורי פיזיקה בחט"ע

מטרות  
 • להכיר למורים בראשית דרכם את מבנה תכנית הלימודים בפיזיקה
 • לקדם את היכולת של מורים בראשית דרכם לתכנן לימודים ולהתאים חומרי למידה לתוכני הוראה
 • ללמוד על כלי הערכה המותאמים למורים בראשית דרכם ולמטרות ההוראה של המקצוע
 • לפתח דרך הוראה קונקרטית בהתאם לממצאי כלי דיאגנוסטי, להפעיל אותה בכיתה ולדון בה בהנחיית מדריך מנוסה

ראשי פרקים\יעדים
 • טיפוח דרכי הוראה וגישה פדגוגית  לטיפול בקשיים שכיחים בהוראת הפיסיקה
 • תמיכה וליווי מורים בהטמעת נושאי הלימוד.
 • הצגת ממצאים ודיון במליאה

מרכיבים יישומים בתחום ההוראה
 • המורים יכירו את הרציונל של תכנית הלימודים בפיזיקה
 • המורים יכירו קשים תלמידים בנושאים נבחרים ויכירו דרכי התמודדות איתם
 • המורים יכירו דרכי הוראה מגוונות המתאימות לתכנים ומטרות של תכנית הלימודים

היקף ההשתלמות
60 שעות
 • 20 שעות אסינכרוניות- כולל ביקורים בכיתות.
 • 40 שעות מפגשי פנים אל פנים, מעבדת פיסיקה בבית מרגולין, מכללת אורנים.

תאריכי מפגשים   
4.12    פאפ
18.12   אסינכרוני
1.1.20   פאפ
15.1    פאפ
29.1.    אסינכרוני
5.2    פאפ
19.2    פאפ
26.2   אסינכרוני
4.3    פאפ
11.3   אסינכרוני
18.3   פאפ
1.4    פאפ
16.4   אסינכרוני
22.4   פאפ
6.5    פאפ

דמי הרשמה
130 ש"חFooter Mobile