external studies Contact

מגמות בניהול בתי הספר בחינוך המיוחד בזיקה לעקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

מנחה: ענוה שבתאי
40 שעות לגמול
השתלמות סגורה למנהלי בתי ספר במחוז צפון

ההשתלמות מתקיימת במסגרת תהליך ההטמעה של תפיסת פדגוגיה מוטת עתיד במחוז צפון.  מנהלי החינוך המיוחד יהוו קבוצת חשיבה לבניית תמונת העתיד לבתי הספר לחינוך מיוחד על גווניהם השונים. המנהלים יבנו את "מצפן הלמידה", בהתאמה לבית ספרם. ויתנסו בתהליך ראשוני של הטמעה בבית הספר הממנף מרכיבים אלו. הלמידה תתבסס על עבודה בקהילת לומדים, שבה נחקור יחד את מרכיבי התפיסה ונתנסה ביישום עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד במסגרת תהליך ראשוני בבית הספר.

מטרות / תוצאות מצופות מתהליך הלמידה יעדים ( מדידים )
  • המנהלים ילמדו את עקרונות הפמ"ע
  • המנהלים יבחרו עקרון פמ"ע אחד המתאים לבית ספרם ויחלו בתהליך הטמעה לקראת יישום כפיילוט בבית ספרם בשנה זו. (בהתאם לעקרון שיבחר כל מנהל הוא יפעל מול מוריו/הורי בית הספר/שותפים אחרים למימוש העקרון תהליכי פיתוח מקצועי של הצוותים, תהליכי הוראה למידה, מול הורים, טכנולוגיה, מרחבי למידה מתאימים וכד').

יעדים מדידים
  • כל מנהל יציג תכנית פעולה ליישום של לפחות עקרון פמ"ע אחד בבית ספרו בשנה זו.
  • המנהל יציג רשמים ושאלות מראשית יישום התכנית תוך התייחסות לאחד או יותר מעקרונות פמ"ע הרלוונטיים

מיקום ומועדים
ההשתלמות תתקיים בימי רביעי בשעות 16:00-19:15
בבתי הספר של המשתלמים
מפגש ראשון 12.11.19

Footer Mobile