external studies Contact

פסיכודרמה סמסטר ב'

חובת נוכחות
נוכחות מלאה
לא ניתן להשלים שיעורים
קוד קורס: ​51300
אופי הקורס:
 סדנה


מטרות הקורס

 • העמקת המודעות וההבנה על עצמנו וזולתנו.
 • שיפור הבנת נפש התלמיד והכלתו.
 • התמודדות עם אתגרים חינוכיים ומציאת אלטרנטיבות לפתרון בעיות .
 • הכרת תהליכים קבוצתיים.


תוצרי למידה
(Learning Outcomes)

 • שיפור היכולת להכיל את התלמיד ולקבל אותו.
 • שיפור יכולת ההתמודדות עם תלמידים בעלי בעיות רגשיות והתנהגותיות  
 • ידיעה והבנה מתי יש להפנות את התלמיד לגורמים טיפוליים נוספים במערכת.
 • יכולת משופרת לעבודה במסגרת צוות בית ספרי.
 • יכולת משופרת לעבודה קבוצתית עם תלמידים.


נושאי הלימוד

 • הקשבה והבנת האחר על ידי "כניסה לנעליו"
 • הכרת הפסיכודרמה ככלי טיפולי המוצע למוסדות החינוך השונים.
 • מושגי יסוד בפסיכודרמה.
 • טכניקות פסיכודרמטיות.
 • סוציודרמה ככלי לעבודה עם קבוצות.
 • סוציומטריה.
 • תהליכים בעבודה קבוצתית טיפולית.
 • בין מטפורה לפסיכודרמה.


דרכי הוראה

 • הרצאות פרונטליות.
 • לימוד באמצעות משחק וטכניקות פסיכודרמטיות.
 • טיפול בדוגמאות מהשטח באמצעות טכניקות פסיכודרמטיות.


דרישות הקורס (פירוט מבחנים ומטלות, כולל מועדי הגשה)

 • קריאת החומר התיאורטי.
 • העברת תרגיל  חימום  קבוצתי.
 • העלאת דוגמה אישית מהשטח לטיפול ע"י הקבוצה באמצעות טכניקות פסיכודרמטיות.
Footer Mobile