external studies Contact

פיתוח מקצועי לסגני וסגניות מנהלים/ות

שנה א' – מנחה ורד פיישר - קורס מספר - 138
שנה ב' -  מנחה אלישבע טסלר - קורס מספר- 139
שנה ג' ומעלה - מנחה אורלי פרנקל - קורס מספר – 131
כל הקורסים בתשפ"א יהיו מקוונים

הקף ומועד הלימודים
הלימודים מזכים בקידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" "ועוז לתמורה" בהיקף של 40 שעות 30 למידה בקבוצה, 10 שעות התנסות מעשית.
ימי ב' בשעות 15:45-19:00
מפגש ראשון 25.1.2021

רכזת התוכנית
אורלי פרנקל - orly10f@gmail.com

רציונל ומטרות הלמידה
התכנית בנויה על הנחת העבודה הבסיסית הנתמכת בין היתר על ידי מכון אבני ראשה, כי סגן המנהל זקוק לתמיכה מתמשכת ולהתפתחות מקצועית ואישית במהלך הקריירה שלו, ובמיוחד בשנותיו הראשונות בתפקיד, וכי תהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים, מספקים תמיכה ומסייעים להתמקם מקצועית בתפקיד. המענה לצורך זה נתמך במתווה הנוכחי של אגף א' לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים:
"מסגרת לימוד בקבוצת השווים המהווה כלי ההתפתחות משמעותי ביותר עבור הסגנים. זהו תהליך למידה קבוצתי בו נפגשים יחד סגני מנהלים חדשים ומתלבטים בסוגיות הנובעות מהתפקיד .הלמידה מאפשרת לסגן מנהל בראשית דרכו להתבונן על עצמו, להיות מודע למה שעובר עליו בתפקידו החדש, לפתח זהות ניהולית , ולחשוב על התהליכים אותם הוא מוביל מתוקף תפקידו בבית הספר"

תפקיד סגן המנהל הוא תפקיד מורכב מעצם היותו סמוך למנהל ביה"ס ונושא באחריות, אולם אינו מוביל הארגון אלא משנה לו. פועל יוצא מזה הוא חשיבותם של החלקים העוסקים בהגדרת התפקיד, ממשקי העבודה עם בעלי תפקידים אחרים בביה"ס ולמיומנויות הנגזרת מהן כגון: אוריינות חברתיות, מיומנויות שיח והנחייה ויצירת שיתופי פעולה מתוך סמכויות פורמליות וכן בתהליכים א-פורמליים. התכנית רואה בסגן המנהל כ"מנהיג של מנהיגים", בעל מיומנויות אישיות גבוהות, ואשר מסוגל להוביל צוותים ותהליכים בית-ספריים כמנהיג בעל תודעה של מנהיגות מעצבת. הקנייה וחיזוק של מיומנויות אלו נמצאים באופן ספיראלי לאורך כל שנות התכנית.

התכנית תכלול רכיב של התנסות , שהינה חלק אינטגרלי מהתכנית ונועדה להשלים את הלמידה המתקיימת במסגרת מפגשי הקורס, תוך התמקדות בתמיכה בהתנסות. ההתנסות נועדה  לסייע בהתפתחות ובצמיחה בתוך התפקיד, הדרכה ויעוץ, הגברת יכולת הסגנים לפעול באופן עצמאי.
Footer Mobile