external studies Contact

השתלמות בטיפול בילדים באמצעות משחק - Play Therapy

רכז/ת הקורס: ד"ר מיכל קדרון
סמל התכנית: 24302
שעות לימוד אקדמיות 24
טלפון לפרטים: רשא בולוס 050-7596747

מבוא
ילדים משחקים במרחב שבין דמיון למציאות המאפשר לעולם נפשי שלם להיות מעובד בדרך חוויתית ולא מאיימת. המשחק מאפשר צוהר לעולמם של ילדים כאמצעי ריפוי לבניית קשר עמוק בין הילד/ה למטפל/ת. בקורס נעמיק בתורת הטיפול במשחק, נרכוש מיומנויות שיאפשרו לנו להשתמש במשחקו של הילד ככלי טיפולי ונבחן מקרים קליניים.

מטרות הלימודים
  • למידת מיומנויות טיפוליות והשימוש בהם במשחק דרך וינייטות קליניות.
  • הבנת המשחק ככלי טיפולי
  • הכרות עם תאוריות שונות של טיפול במשחק
  • הכרות עם עולמו של הילד כפי שחווה אותו הילד וכפי שמשתקף במשחק .
  • ללמוד על העבודה עם הורי הילדים דרך המשחק.

נושאי הלימוד
  • מהו טיפול במשחק
  • תאוריות שונות לטיפול במשחק
  • כיצד מטפלים באמצעות משחק: תכנון, תנאים, הכרות, יצירת הקשר הטיפולי והיצטרפות למרחב המשחקי שנוצר בטיפול
  • הסטינג הטיפולי
  • טכניקות שונות לטיפול במשחק

למי מיועדת התכנית?
אנשי חינוך ומטפלים

תנאי קבלה
ראיון אישי

מועד הלימודים
מרכז "אלואן" נצרת

מפגשים

28/2
7/3
14/3
21/3
28/3
4//4

שעות:
16:30–18:30

שכר לימוד

לקבלת המידע יש לפנות למרכז ההרשמה

Footer Mobile