external studies Contact

פענוח ציורי ילדים באמצעות אומנות

ההרשמה נסגרה!

שם המרצה: רשא בולוס מג'לי
colors1@gmail.com
היקף הקורס: 93 ש"ש
24701

סוג הקורס

שיעור ותרגיל, שילוב בין למידה תיאורטית ולמידה פעילה.
הקורס יתקיים בימי שישי, בשעות 13:30-15:30 (התחלה 1.3.19)

מטרות הקורס
לימוד גישות אבחון והערכה בטכניקות של טיפול באמנות, המקנות כלים להתבוננות, הכרות והבנה מעמיקה של המטופל, באמצעות ניתוח תהליכי יצירה, תוצרים ואינטראקציה עם המטפל.
הקורס כולל התנסויות בטכניקות וחומרים שונים ושילובם בתיאוריות רלוונטיות לחומר הנלמד,
תוך התמקדות באבחון על פי ציור משותף ומבחן  ציור השלכתי HTP.

תוצרי הלמידה

 • יכולת ביצוע  אבחונים באמצעות אומנות

 • יכולת זיהוי מאפיינים ואלמנטים נפשיים באמצעות ציור

 • כולת ניתוח תהליכים רגשיים אישיים באמצעות ציור


נושאי הקורס

 • סקירת עקרונות, מודלים ושיטות אבחון והערכה הרווחות בטיפול באמצעות אמנות חזותית, תוך הדגשת השפעתם על תוצאות האבחון ומסקנות ההערכה

 • הצגת הדילמות המרכזיות ביחס לאבחון והערכה בטיפול באמנות חזותית

 • התנסות במגוון שיטות אבחון והערכה

 • העמקה במושג ההתבוננות בתרפיה באמנות בכלל ובמפגשים אבחוניים בפרט.

 • פיתוח מיומנויות התבוננות בעבודת המטופל וניתוחה

 • הכרת מושגי 'העברה' ו'העברה נגדית' בטיפול וחשיבותם במפגשים אבחוניים

 • הקניה ותרגול דרכי התנסחות בצוות מקצועי

 • התנסות באינטרוספקציה והבנת חשיבותה להתפתחות האישית ולתפקיד המטפל

 
הערכה
מטלה 1: נוכחות והשתתפות פעילה - 20%
מטלה 2: תרגילי אמצע קורס - 20%
עבודה מסכמת -  60%
סה"כ – 100%

דרישות הקורס
*נוכחות ב-80% מהשיעורים
*סטודנט שלא עמד בחובת הנוכחות לא יוכל להגיש את עבודת הסיום

Footer Mobile