רשימת מוסמכים - תואר שני - הוראה בגישה רב-תחומית

שם משפחהשם פרטימסלול 
אבו חמדחדרהוראה רב-תחומית 
אבו חמודאינאסהוראה רב-תחומית 
אבו ליל ראגדההוראה רב-תחומית 
אבו רומיפאטמההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אבו שקארהרימוןהוראה רב-תחומית 
אברהםגבריאלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אגבריהג'אלבהוראה רב-תחומית 
אדריאילניתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אהרוןשפרההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אוסטרייכרתמיהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
אוסקר רזחגיתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אורן יזרעאליאורנה הוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
איזנברגראילתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
איציקמריםהוראה רב-תחומית 
אלבו דייןאיריסהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אל ברערןהוראה רב-תחומית 
אלוןאוליהוראה רב-תחומית 
אלוניצביההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אלטמן (רויטמן)דיאנההוראה רב-תחומית 
אלףידיןהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אסדיתמיםהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
ארבלאיריסהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אריאבליאורהוראה רב-תחומית 
אריהסיגלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אשטושלמההוראה רב-תחומית 
אשלרותהוראה רב-תחומית 
אתגרזהביתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
אתגרשלומיתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
באסילהטוניהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
בבלייריבהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
בגנורבקההוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
בדארנהמייסרהוראה רב-תחומית 
בדארנהעומרהוראה רב-תחומית 
בוהנהענתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
בורשטייןדוריתהוראה רב-תחומית 
בוראתמוחמדהוראה רב-תחומית 
ביאליקשגיאהוראה רב-תחומית 
ביטוןשרההוראה רב-תחומית 
ביראנימנאלהוראה רב-תחומית 
בכרסאמרהוראה רב-תחומית 
בלהיפההוראה רב-תחומית 
בלסוןרינתהוראה רב-תחומית 
בנאלילאהוראה רב-תחומית 
בן ברקחגיתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
בן דודסיגלהוראה רב-תחומית 
בן חורין רוניתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
בניוןורדהוראה רב-תחומית 
בן חיוןמיריהוראה רב-תחומית 
בן יוסףעינתהוראה רב-תחומית 
בן ישראלזהבההוראה רב-תחומית 
בן נחום אורטנררננההוראה רב-תחומית 
בסולאחלאםהוראה רב-תחומית 
בקלותמרהוראה רב-תחומית 
בראילןהוראה רב-תחומית 
ברזיליסיגליתהוראה רב-תחומית 
ברנד נוריתהוראה רב-תחומית 
בר יוסףמנחםהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
ברנע איריסהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
בשאראתריםהוראה רב-תחומית 
בשירספאאהוראה רה-תחומית 
גבאירויתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
גבעתירותהוראה רב-תחומית 
גוטמןפזיתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
גוטמןשוקיהוראה רב-תחומית 
גולדשטייןקלרההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
גורןמירבהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
גור אריה תנעזרנועההוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
גזיתמיריהוראה רב-תחומית 
גליקניליהוראה רב-תחומית 
גנברגלעדהוראה רב-תחומית 
ג'עפריאנתסארהוראה רב-תחומית 
גינתאיריסהוראה רב-תחומית 
גפניציביהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
גרהג'מאלהוראה רב-תחומית 
גרופרענתהוראה רב-תחומית 
גרינוולדעליזההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
גריפאתג'סאןהוראה רב-תחומית 
גתרמההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
דאודמנאלהוראה  רב-תחומית 
דבדובאמאלהוראה רב-תחומית 
דהן זכסאיריסהוראה רב-תחומית 
דוב מריה מאשההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
דובלרינההוראה רב-תחומית 
דיאבסלאםהוראה רב-תחומית 
דיטלשלומיתהוראה רב-תחומית 
דנגורלימורהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
דפניליאורההוראת רב-תחומיתבהצטיינות
הדסשרוןהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
הודתמירהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
הייבסנדהוראה רב-תחומית 
היימן תםהדסהוראה רב-תחומית 
הסנסמלכההוראה רב-תחומית 
וגנרזהבההוראה רב-תחומית 
והבהסאמיההוראה רב-תחומית 
וולקאורנההוראה רב- תחומיתבהצטיינות
ויינברגריעלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
ויינמןמיכלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
וייס שריתהוראה רב-תחומית 
וייצמןאפרתהוראה רב-תחומית 
וינברגאורנההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
וינטראובבינה גליתהוראה רב-תחומית 
וינראוריתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
וסקואלאונורההוראה רב-תחומית 
ורדיחייםהוראה רב-תחומית 
זהביאילההוראה רב-תחומית 
זהבידקלההוראה רב-תחומית 
זוהרנטליהוראה רב-תחומית 
זוהררחלהוראה רב-תחומית 
זועביבאסלהוראה רב-תחומית 
זועבילאמיההוראה רב-תחומית 
זלצמןאילנההוראה רב-תחומית 
זמיריג'וליהוראה רב-תחומית 
זקרעדיהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
חאג' זהראןניויןהוראה רב-תחומית 
חאג'עבירהוראה רב-תחומית 
חאלדיעדואןהוראה רב-תחומית 
חביב אללהראודההוראה רב-תחומית 
חבשעפאףהוראה רב-תחומית 
חג'אזיסחרהוראה רב-תחומית 
חדגאגפולה בן גוריוןהוראה רב-תחומית 
חזקיהובלהההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
חכם גבאיזהבההוראה רב-תחומית 
חלביבאסמההוראה רב תחומית 
חלפיןנועההוראה רב-תחומית 
חנג'רכאמלההוראה רב-תחומית 
חןאסתרהוראה רב-תחומית 
חסיסיאחסאןהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
חשאןשהרבאןהוראה רב-תחומית 
חשאן עמארמדלייןהוראה רב-תחומית 
טאוברזיוההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
טאהאנאדרהוראה רב-תחומית 
טאלר שריתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
טואגרחלהוראה רב-תחומית 
טויטושושהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
טוכמכר משעליהילההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
טור דרומייובלהוראה רב-תחומית 
טלטובההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
טלשריתהוראה רב-תחומית 
טל מורחנההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
טמיררוניתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
טריבלסקיאורליהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
יהודעדיהוראה רב-תחומית 
יהלוםאורוןהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
יוגב עינבהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
יוסףמהאהוראה רב-תחומית 
יוסףשרההוראה רב-תחומית 
יזרעאלימזלהוראה רב-תחומית 
ינאיסמדרהוראה רב-תחומית 
יעקבילילךהוראה רב-תחומית 
יפעהדרורהוראה רב-תחומית 
יצהרינטעהוראה רב-תחומית 
יצחקיאילןהוראה רב-תחומית 
יקוטירוחיהוראה רב-תחומית 
ישועהכרמלההוראה רב-תחומית 
ישראלילאההוראה רב-תחומית 
כהןאוריתהוראה רב-תחומית 
כהןסגליתהוראה רב-תחומית 
כהןסיגלהוראה רב-תחומית 
כהןרוחמההוראה רב-תחומית 
כהן אשכנזינעמההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
כסאברידיאנאהוראה רב-תחומית 
כעביהכמאלהוראה רב-תחומית 
כץדפנההוראה רב-תחומית 
כרמיענתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
לבאןאביבההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
לביא בקיןמרבהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
לוזוןשושנההוראה רב-תחומית 
לויאוריתהוראה רב-תחומית 
לויטויקטוריההוראה רב-תחומית 
לוין חריףנועההוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
ליאלאיתןהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
ליבנהתמרהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
לזרוביץרבקההוראה רב-תחומית 
ליפשיץאריאלההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
ללוששלומיהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
לפידותאוריתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
מארובסבטלנההוראה רב-תחומית 
מורןרחלהוראה רב-תחומית 
מועלםסמירההוראה רב-תחומית 
מורנוטליהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
מושקוביץיפההוראה רב-תחומית 
מזאריבעמאד אלדיןהוראה רב-תחומית 
מזרחיאוריתהוראה רב-תחומית 
מחאג'נההשאםהוראה רב-תחומית 
מחאמידעבד אלבאסטהוראה רב-תחומית 
מחאמידרווידההוראה רב-תחומית 
מחמידפיירוזהוראה רב-תחומית 
מיארה משולםענתהוראה רב-תחומית 
מיהאוההוראה רב-תחומית 
מיכאלהודאהוראה רב-תחומית 
מילגירסילביההוראה רב-תחומית 
מימרםעדיהוראה רב-תחומית בהצטיינות
מירון גלמןאיריסהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
מליניאקדודהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
מנדלוביץ מירקיןחגיתהוראה רב-תחומית 
מסדענתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
מעדירותיהוראה רב-תחומית 
מצנראביטלהוראה רב-תחומית 
מןאידיתהוראה רב-תחומית 
מרקותמרהוראה רב-תחומית 
מרשייןנינההוראה רב-תחומית 
משעןאדלההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
נבואניאמאלהוראה רב-תחומית 
נבואני דרעהיאםהוראה רב-תחומית 
נבואניסנאאהוראה רב-תחומית 
נבוןמוריתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
נגרויקטוריההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
נהאר כעביהזיאדהוראה רב-תחומית 
נווהורד הוראה רב-תחומית 
נוסבאוםאתיהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
נוריאלרשףהוראה רב-תחומית 
נחלה ראויההוראה רב-תחומית 
ניסןזיוההוראה רב-תחומית 
נמירליליהוראה רב-תחומית 
נעאמנהופייההוראה רב-תחומית 
נפאעסליםהוראה רב-תחומית 
נצראסףהוראה רב-תחומית 
סגלמירבהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
סגלרוניתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
סלימאןנג'ואהוראה רב-תחומית 
סלעתרזההוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
סומריהושעהוראה רב-תחומית 
סופרדליההוראה רב-תחומית 
סטרוגומרגליתהוראה רב-תחומית 
סלאמנהמוחמדהוראה רב-תחומית 
סלינגרניריתהוראה רב-תחומית 
סמארזאהייההוראה רב-תחומית 
סמומיכלהוראה רב-תחומית 
סנשלילךהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
סעדוןרוניתהוראה רב-תחומית 
ספדיג'לאלהוראה רב-תחומית 
ספוריניסריןהוראה רב-תחומית 
סרי לוידניאלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
סתתמעין ורדהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
עאסלה מוסטפאהוראה רב-תחומית 
עאסלהמרעבהוראה רב-תחומית 
עבאסמהאהוראה רב-תחומית 
עבאס נבואניעביר הוראה רב-תחומית 
עבדאלחלים אמנההוראה רב-תחומית 
עברישרוןהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
עדויחולודהוראה רב-תחומית 
עוכלאמירההוראה רב-תחומית 
עומריאמנההוראה רב-תחומית 
עונאללהג'זאלהוראה רב-תחומית 
עיסאסלואהוראה רב-תחומית 
עתאמנה חלאילהאימאןהוראה רב-תחומית 
עותמאןחמדהוראה רב-תחומית 
עזוזאוריתהוראה רב-תחומית 
עזריהסימההוראה רב-תחומית 
עלי סאלחג'ומאנההוראה רב-תחומית 
ענברניריתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
ענתירהנדיההוראה רב-תחומית 
עקריהמאהרהוראה רב-תחומית 
פאריאוריתהוראה רב-תחומית 
פחימהרחלההוראה רב-תחומית 
פלגעליזההוראה רב-תחומית 
פוגלאילתהוראה רב-תחומית 
פילרגאולההוראה רב תחומיתבהצטיינות
פינסקיליאורההוראה רב-תחומית 
פישמןגלילההוראה רב-תחומית 
פלנסיהענתהוראה רב-תחומית 
פריאוריהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
פרידמן שקדיעלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
פרלרינההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
צאלוןשלומיתהוראה רב-תחומית 
צדוקתמרהוראה רב-תחומית 
צדיקמיכלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
צוריגילהורה רב-תחומית 
ציונירוניתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
ציצילניצקיאירנההוראה רב-תחומית 
קאשיאורנההוראה רב-תחומית 
קבליקאסנתהוראה רב-תחומית 
קהןענבלהוראה רב-תחומית 
קואשסלואהוראה רב-תחומית 
קורןפנינה (פיקי)הוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
קורצ'קרוניתהוראה רב-תחומית 
קינןהילההוראה רב-תחומית 
קיסלובאפרתהוראה רב-תחומית 
קעוארדיאנההוראה רב-תחומית 
קריגרלודמילההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
קרמרדפנההוראה רב-תחומית 
קרןרחליהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
רוזנבאוםבהירההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
רוזנראסנתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
רוטאתיהוראה רב-תחומית 
רזרינתהוראה רב-תחומית 
רחאלעליאהוראה רב-תחומית 
רחאלפיירוזהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
רחמקיןאסתרהוראה רב-תחומית 
ריבנזוןיעוזהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
רינאוויסאוסןהוראה רב-תחומית 
רןיחזקאלהוראה רב-תחומית 
רענןשולמיתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
רפלוביץאילנה סופיההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
רפפורטשריהוראה רב-תחומית 
שאולימיכלהוראה רב-תחומית 
שוורץענתהוראה רב-תחומית 
שור מדרוניאילנה הוראה רב-תחומית 
שחאדהנגאתהוראה רב-תחומית 
שח'ידםהגרהוראה רב-תחומית 
שחראסתרהוראה רב-תחומית 
שחריונתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
שטיין חכיםאיילתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
שטיינבוקורההוראה רב-תחומית 
שטנגלמעיןהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
שטריתמיריהוראה רב-תחומית 
שיאוןנעמההוראה רב-תחומיתבהצטיינות
שימכרלימורהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
שיתיאניסההוראה רב-תחומית 
שכטרישראלההוראה רב-תחומית 
שכנאי יעקבימיכלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
שלומירבקההוראה רב-תחומית 
שמחישחרהוראה רב-תחומית 
שמרפנינההוראה רב-תחומית 
שנאעהסמאחהוראה רב-תחומית 
שפירועליזההוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתירה
שרטובההוראה רב-תחומית 
שפיראגילהוראה רב-תחומית 
שפירא רזניקמיכלהוראה רב-תחומיתבהצטיינות יתרה
שפיררענתהוראה רב-תחומיתבהצטיינות
שפרחמדההוראה רב-תחומית 
שרוןמריםהוראה רב-תחומית 
שרייבריניבהוראה רב-תחומית 
שריירצבייההוראה רב-תחומית 
תדמורחגיתהוראה רב-תחומית 
תורגמןחוניתהוראה רב-תחומית 
תורגמןכוכבההוראה רב-תחומית 
תורתיאסתיהוראה רב-תחומית 
תיתיפאטמההוראה רב-תחומית 
תשובהיעדהוראה רב-תחומית 
Footer Mobile