Contact Form

אודות התכנית

​​​​
תואר: מוסמך בחינוך M.Ed. הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית​​​​
תכנית נותנת מענה לצורך של מורים ומחנכים לגבש תפיסת עולם חינוכית בשאלות רחבות של מדעי הרוח והאמנויות, דרכי הוראתם של תחומי הדעת ההומניסטיים, ובתוכם חשיבותה וחיוניותה של ההוראה הרב-תחומית.
כמו כן עונה התוכנית לרצונם של מחנכים לטפח תרבות דיון בדילמות תרבותיות הקשורות לזהות הפרט, החברה, התרבות והיחסים שבין הקבוצות, הדעות והדתות מהם מורכבת החברה הישראלית.
התכנית  מזמנת  מפגש יוצר וכר נרחב לשאלת שאלות ובחינת רעיונות חדשים.
התוכנית  מציעה מסלולים ייעודיים להעצמת מורים ולהרחבת מנעד הכלים והידע להוראה, למידה וההערכה החווייתית ומשמעותיות.

*תכנית הלימודים מאפשרת הגשת עבודת גמר מחקרית (תזה) להמשך לימודים לתואר שלישי או עבודת גמר יישומית.


סטודנטים שיהיו מעוניינים להרחיב ידע בתחום  תרבות יהודית-ישראלית, לקבל אישור להוראת המקצוע ולזכות במענק/מלגה מטעם משרד החינוך,  יוכלו להרכיב תכנית אישית מתוך קורסי הבחירה של התוכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית (כאן יש להכניס  הלינק לדף הצעה לתכנית אישית)

מסלולים ייעודיים במסגרת התכנית

מסלול רב-תחומי כללי
ובו לימוד של קורסי בחירה מרתקים, מתוך שולחנם של חוקרות וחוקרים בתחומם;  חשיפה לגישות להוראת הספרות, ההיסטוריה, המקרא, האמנויות, הדתות והתרבויות, מערב ומזרח, בגישה רב-תחומית, כדרך לפיתוח ולטיפוח רוח האדם והחברה. דרכי הוראה ולמידה אלטרנטיביות בעולם משתנה, לנוכח אתגרי הגלובליות, הטכנולוגיה והדיגיטציה.
למידע נוסף


מסלול ייעודי - אמן-מורה*
המסלול  מציע להתבונן בזהות המקצועית המורכבת של אמנים/יות  אשר ההוראה והיצירה האישית משלבות זו בזו כמפתח להתפתחות.  סוגיות, דילמות ושאלות  על המתח והזיקה הנוצרים במרחב שבין הסטודיו לכיתת הלימוד יהיו יעמדו למבחן. מחקר מבוסס יצירה ABR יסלול את הדרך לפיתוח שיכלול של צורות המבע היצירתיות בהיבטים רב תחומיים. בסגל התכנית מרצים, חוקרים ויוצרים בעלי מוניטין בתחומם. בנוסף אליהם ייפגשו הסטודנטים במהלך הלימודים עם אמנים, משוררים, סופרים, חוקרים ואנשי רוח.
למידע נוסף
  *מסלול אמן-מורה יהיה כרוך בתשלום נוסף.


מסלול מורה יוצר קולנוע ומדיה (מסלול ייעודי אישי) חדש!

 המסלול מתמקד ביצירה, מחקר והוראה של קולנוע, צילום ותקשורת קולית וחזותית. המסלול מיועד למי שמשלבים בין יצירה להוראה ועשייה חינוכית חברתית ומבקשים להעמיק את הזיקה ביניהם. דגש מיוחד יושם בתוכנית על קולנוע תיעודי כאמצעי להתבוננות בעולם ומחשבה על החיים, ככלי לנשיאתה של עדות וכמרחב של מפגש אנושי. במוקד הלימודים תעמוד יצירתם של הסטודנטים תוך הנחייה אישית של אנשי קולנוע, צילום ותקשורת. מחקר מבוסס יצירה ABR יסלול את הדרך לפיתוח ושיכלול רעיוני ויישומי של היצירות בהיבטים רב תחומיים
למידע נוסף
  *מסלול אמן-יוצר יהיה כרוך בתשלום נוסף.


מסלול מותאם אישית
תכנית אישית בלימודי תרבות יהודית-ישראלית מתוך התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית -  M.Ed.
מאושרת על ידי הפיקוח על מקצוע תרבות יהודית ישראלית.
למידע נוסף


תואר שני בהוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית משולב עם לימודי הכשרה למורים חונכים ולמורים מכשירים

במיוחד עבורכם, מורי המקצועות ההומניסטיים, המכשירים סטודנטים והחונכים את המתמחים ואת המורים החדשים, בנינו תכנית המשלבת בין התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית לבין לימודי חונכות וליווי.
המסיימים יהיו זכאים לקבל תואר שני ותעודת מורה חונך מומחה.
התכנית מאפשרת כתיבת תזה מחקרית לקראת לימודים לתואר שלישי.

* הענקת התואר במסלול המחקרי מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

ראשת התוכנית
ד"ר יעל גילעת​   

* הענקת התואר במסלול המחקרי מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה
Footer Mobile