Contact Form

מסלול אישי לימודי תרבות יהודית ישראלית באישור משרד החינוך

תוכנית אישית בלימודי תרבות יהודית-ישראלית  מתוך התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית -  M.Ed.
*מאושרת על ידי הפיקוח על מקצוע תרבות יהודית ישראלית
התכנית להוראת מדעי הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית מציעה מגוון קורסים לסטודנטים המעוניינים לגבש ידע רלוונטי בתחום המקצוע "מורשת- תרבות יהודית-ישראלית".
על מנת לצבור נקודות זכות שיאפשרו להם ללמד את המקצוע "תרבות  ישראלית-יהודית"  ולזכות במלגת עידוד מטעם משרד החינוך, יהיה עליהם  ללמוד 8 ש"ש  בשתי שנות לימוד בקורסים שיעסקו בנושאים הבאים:
שאלות זהות והשתקפותן לאורך ציר התרבות היהודית; ידע על כל תקופות היצירה של תרבות ישראל; המתודיקה הייחודית הנדרשת להוראת מקצועות המורשת בהתאם לתכנית הלימודים הבית-ספרית שבתחום זה.

על מנת  ללמוד בהיקף של 8 ש"ש, מומלץ לבחור מדי שנה בשלושה עד ארבעה קורסי בחירה (עד 4 ש"ש בכל שנה). בנוסף, יוכלו הסטודנטים לבחור במהלך התואר בקורס סמינריוני בתחום תרבות יהודית-ישראלית או שניתן לעסוק בו בשאלות של תרבות יהודית-ישראלית (2 ש"ש).

קורסי חובה בהוראה:  הוראה רב-תחומית במדעי הרוח; תכנון לימודים.
בקורסים אלה, כל סטודנט  יתמקד בתחום הדעת שלו  והוראתו בגישה רב תחומית .
קורסי – תשע"ט ​ ​
קורסי חובהמרצההיקף
חינוך יהודי במרחב החילוני – לשם מה?ד"ר איתן שיקלי1 ש"ש
אימהות בעיניי חז"לד"ר ענת ישראלי  1 ש"ש
קורסי בחירה מרצה
 היקף
תור הזהב בספרד, היסטוריה וספרותד"ר אילת אטינגר1 ש"ש
אמנות יהודית- אמנות של יהודים והולדת האמנות הציוניתד"ר שחר מרנין1 ש"ש
תנועות הנוער הציוניותד"ר רונה יונה  1 ש"ש
קוראים כותבים אגדות ומדרשיםפרופ' משה יצחקי1 ש"ש
זהות וזהויות יהודיות- מפגש ושיח זהויות עם מובילי תרבות בישראל של ימינו לשם תשתית לגיבוש השקפת עולם חינוכיתד"ר משה שנר + מרצים אורחים2 ש"ש
קורסי בחירה – תש"פ (יתכנו שינויים בשמות הקורסים)​מרצההיקף
פיוט ופייטנים, אז כאן ועכשיו: שירת הקודש העברית בזמן, במרחב ובלבבותד"ר אילת אטינגר1 ש"ש
מחשבה פילוסופית הומניסטית : תשתית לגיבוש השקפת עולם חינוכיתד"ר משה שנר  2 ש"ש
העגלה המלאה- ציונות ויהדות- שיח מתמשך 1 ש"ש
"למדני אלוהי ברך והתפלל" – על התפילה במרחב החילוניד"ר איתן שיקלי1 ש"ש
קוראים כותבים אגדות ומדרשיםפרופ' משה יצחקי1 ש"ש
חינוך יהודי במרחב החילוני – לשם מה?ד"ר איתן שיקלי1 ש"ש
פיוט ופייטנים, אז כאן ועכשיו: שירת הקודש העברית בזמן, במרחב ובלבבותד"ר אילת אטינגר1 ש"ש
המקרא בגישה רב תחומית: מיתוס- אמת או שקר?ד"ר יעל אברהמי1 ש"ש
נשים בעולם היהודיד"ר ענת ישראלי  1 ש"ש


א. כתיבת עבודת גמר (בשנה ב'): בנושא הוראת תרבות יהודית ישראלית/עיון פרשני בשאלות  של תרבות יהודית ישראלית (לבחירת הסטודנט) (2 ש"ש).

ב. קורסים דידקטיים: הוראה רב תחומית/תכנון לימודים (2 ש"ש).
 ימים מיוחדים באחריות קרן תל"י - רכזת רות דרורי   (30 שעות).

ג. קורסי חובה וסמינריון במדעי הרוח/אמנויות, ללא זיקה מובחנת לתרבות יהודית-ישראלית (על כל סטודנט לכתוב שני סמינריונים).

ד. במהלך הלימודים לתואר השני, הסטודנטים שיהיו  המעוניינים ללמד בעתיד  את המקצעות בתחום   תרבות יהודית-ישראלית  ישתתפו גם בימים מרוכזים ייעודיים, כגון: מפגשי למידה עם זרמים ביהדות; ימי סיור; חברותה ו/או סמינר מרוכז. לאורך התכנית, אם בסיורים ואם בימים המרוכזים, הסטודנטים ייפגשו עם שאלת הפדגוגיה המעשית של טקסטים יהודיים בבתי הספר. למידה חוץ-כיתתית זו  אינה  נושאת נקודות זכות אולם ההשתתפות בה  תצוין בגיליון הציונים לתואר  כדי לאפשר את הגשתו לשם לקבלת אישור "הוראת מקצוע תרבות יהודית-ישראלית". מידע על-אודות הימים המיוחדים ומועדיהם יפורסם בתחילת כל שנה.

ה. על הסטודנטים להגיש בסיום כל שנה את התוכנית וגיליון ציונים לאישור משרד החינוך. הסטודנטים שימלאו אחר כל הדרישות שפורטו לעיל  יהיו  זכאים למלגה של 4000 ₪ בשתי פעימות, כל אחת בגובה של  2000 ₪.

*כל הכתוב מיועד לגברים ונשים, בכל הכבוד.

Footer Mobile