Contact Form

בחוג לומדים אחרת!

סיורים לימודיים בווידאו

סירה קטומה, צדפה נפוצה במים הרדודים של החוף החולי אשר מתחפרת להגנתה אל תוך החול

הוראה וים
סטודנטים בחוג בסיור לימודי


חולון החוף (סרטן החולות) תהליך ניקוי עיני הסרטן החול

חולון החוף, סרטן חולות רץ הצידה למקום מחסה

אקון חגור, חלזון אשר מתהפך ומתחפר לתוך החול כחלק מהתאמתו לבית הגידול של החוף החולי

חווית הלמידה בחוג הוראת מדעי הטבע והסביבה בדגש על סיור מדבר

סיור להכרת בעלי החיים והצמחים בחוף החולי בעכו

Footer Mobile