Contact Form

התנך ברשת

האתרים הבאים יכולים לעזור במציאת מקורות, בהכנת חומר לכיתה, ובהשלמה של ידע כללי. אין להשתמש באתרים לכתיבת עבודות, אלא אם מדובר בטקסט המובא כלשונו (תנ"ך, חז"ל וכיו"ב), מאמר מדעי המובא כלשונו, או בספר סרוק. בכל מקרה יש לספק הפנייה מתאימה.
המלצות לכתיבה ניתן למצוא באיך לכתוב טוב. לכתיבת עברית עם ניקוד ו/או טעמים, מומלץ להשתמש ב - SBL Hebrew Font.
כמו כן, קיימים מאגרי מידע הנגישים דרך הספרייה ומספקים חלק מן החומר בצורה טובה או מדוייקת יותר, למשל תקליטור השו"ת, הכולל מאגר של טקסטים יהודיים ואפשרויות חיפוש מורכבות.


Footer Mobile